Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1028
Title: Становлення матеріально-культурного підходу у вивченні історії костюма та моди
Other Titles: Становление материально-культурного подхода в изучении истории костюма и моды
Becoming of materially-cultural approach in study of history of suit and fashion
Authors: Чупріна, Н. В.
Keywords: мода
модний продукт
матеріальна культура
індустрія моди
костюм
модний стандарт
історія костюма
функції моди
модні інновації
культурна ідентифікація
мода
модный продукт
материальная культура
индустрия моды
костюм
модный стандарт
история костюма
функции моды
модные инновации
культурная идентификация
fashion
fashion product
material culture
cultural authentication
fashion industry
suit
fashion standard
history of suit
fashion functions
fashion innovations
Issue Date: 2015
Citation: Чупріна Н. В. Становлення матеріально-культурного підходу у вивченні історії костюма та моди / Н. В. Чупріна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. - 2015. - Вип. 35. - С. 72-80.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність залучення до особливостей формування та розповсюдження модних інновацій у суспільстві представників широкого спектру наук і сфері знань. Охарактеризовано вплив моди і модних процесів на життєдіяльність людини, а також на її соціологізацію та взаємовідношення з іншими членами суспільства, під час яких значну роль виконує міждисциплінарний підхід до вивчення питання. Описано трансформацію костюма як прояв еволюції моди, яка відбиває зміну ідентичності, супроводжує соціально-ролеві зміни в суспільстві і зумовлює статусну подвійність. Охарактеризовано базові довгострокові стилістичні та формоутворюючі, а також знаково-символічні трансформації в костюмі, які відбуваються в тісному взаємозв’язку з економічними, соціально-політичними, загальнокультурними змінами в суспільстві.
В статье обоснована необходимость привлечения к особенностям формирования распространения модных инноваций в обществе представителей широкого спектра наук и сфер знаний. Охарактеризовано влияние моды и модных процессов на жизнедеятельность человека, а также на его социологизацию и взаимоотношения с другими членами общества, во время которых значительную роль играет междисциплинарный подход к изучению вопроса. Описана трансформация костюма как проявление эволюции моды, которая отражает изменение идентичности, сопровождает социально-ролевые изменения в обществе и предопределяет статусную двойственность. Охарактеризованы базовые долгосрочные стилистические и формообразующие, а также знаково-символические трансформации в костюме, которые происходят в тесной взаимосвязи с экономическими, социально-политическими, общекультурными изменениями в обществе.
In the article the necessity of bringing into the features of forming of the fashion innovations distribution in society the representatives of wide spectrum of sciences is grounded. Influence of fashion and fashion processes on the vital functions of man and his sociological inculcation and relations with other members of society are described. The multi-scientific approach of this issue studying played a considerable role. Transformation of suit as display of evolution of fashion, which reflects the change of identity, accompanies the socially-roles changes in society and predetermines status duality is described. Some fundamental long-term stylistic, form-making and sign-symbolic transformations in a suit, which hold in intercommunication with the economic, socio-political, cultural changes in society, are highlighted.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1028
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра художнього моделювання костюма (ХМК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20150225_501.pdf303.09 kBAdobe PDFView/Open
20150225 (2)_501.pdf243.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.