Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1443
Title: Розвиток сфер роздрібної торгівлі, експорту та імпорту взуття в Україні у 2011–2014 рр.: аналіз динаміки
Other Titles: Развитие сфер розничной торговли, экспорта и импорта обуви в Украине в 2011–2014 гг.: анализ динамики
Development of areas of retail trade, export and import of footwear in Ukraine in 2011–2014: analyzing the dynamics
Authors: Скрипник, М. І.
Амбарчян, М. С.
Keywords: легка промисловість
роздрібна торгівля взуттям
експорт взуття
імпорт взуття
легкая промышленность
розничная торговля обувью
экспорт обуви
импорт обуви
light industry
footwear retail trade
footwear export
footwear import
Issue Date: 2015
Citation: Скрипник М. І. Розвиток сфер роздрібної торгівлі, експорту та імпорту взуття в Україні у 2011–2014 рр.: аналіз динаміки / М. І. Скрипник, М. С. Амбарчян // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2015. — № 4 (4). — С. 128—132.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню економічного стану сфери торгівлі товарами взуттєвої промисловості в Україні. Суттєве скорочення рівня доходів населення та зростання валютних курсів призвели до кризи імпорту товарів в Україну в 2015 році. З метою оцінки масштабу економічної рецесії в досліджуваній сфері проаналізовано динаміку обсягів експорту, імпорту та роздрібної торгівлі взуттям в Україні у 2011–2014 роках. Здійснено порівняння динаміки обсягів торгівлі взуттям із динамікою обсягів торгівлі товарами легкої промисловості та непродовольчих товарів загалом. З’ясовано взаємозв’язок між темпами зростання валютних курсів та індексами споживчих цін на взуття.
Статья посвящена исследованию экономического состояния сферы торговли товарами обувной промышленности в Украине. Существенное сокращение уровня доходов населения и возрастание валютных курсов привели к кризису импорта товаров в Украину в 2015 году. С целью оценки масштаба экономической рецессии в исследуемой сфере проанализирована динамика объемов экспорта, импорта и розничной торговли обувью в Украине в 2011–2014 годах. Проведено сравнение динамики объемов торговли обувью с динамикой объемов торговли товарами легкой промышленности и непродовольственных товаров в целом. Выяснена взаимосвязь между темпами возрастания валютных курсов и индексами потребительских цен на обувь.
The article is dedicated to research of the economic position of the area of trade of footwear industry commodities in Ukraine. Significant decline of a level of population incomes and increase of currency rates resulted in a crisis of commodity import in Ukraine in 2015. For the purpose of indication of the scope of economic recession in the examined area, the authors analyzed the dynamics of amounts of the export, import, and retail trade of footwear in Ukraine in 2011–2014. The authors compared the dynamics of amounts of footwear trade and the dynamics of amounts of trade of light industry commodities in particular and non-food commodities in general. The article researches the interrelation between rates of growth of currency rates and consumer price indices of footwear.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1443
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160414_304.pdf415.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.