Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/191
Title: Обгрунтування шляхів подолання системної кризи соціально-економічної сфери України
Other Titles: Обоснование путей преодоления системного кризиса социально-экономической сферы Украины
Justification of the ways to overcome the systemic crisis of the socio-economic sphere in Ukraine
Authors: Яренко, А. В.
Keywords: системна криза
банківська система
податкова політика
бюджетна політика
інвестиційний клімат
підприємництво
регіональна політика
бюджетна політика
соціальна сфера
системный кризис
банковская система
налоговая политика
бюджетная политика
инвестиционный климат
предпринимательство
региональная политика
бюджетная политика
социальная сфера
systemic crisis
the banking system
fiscal policy
investment climate
entrepreneurship
regional policy
social sphere
Issue Date: 2015
Citation: Яренко, А. В. Обгрунтування шляхів подолання системної кризи соціально-економічної сфери України / А. В. Яренко // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 76-85.
Abstract: При проведенні досліджень були використані загальнонаукові та спеціальні методи: порівнювання, аналізу тенденцій розвитку світової економіки та економіки України, концептуального аналізу, діалектики, індукції і дедукції тощо. Результати дослідження надали змогу виявити основні орієнтири подолання системної кризи в Україні в соціально-економічній сфері: валютно-курсова стабілізація, стабілізація банківської системи, запобігання непродуктивному відпливу капіталу, вдосконалення податкової та бюджетної політики, формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток підприємництва, вдосконалення регіональної та бюджетної політики, соціальної сфери. Розроблено систему визначення процесів, які утворюють взаємозв'язки між проблемами внутрішньополітичної і соціально-економічної сфери та загальної системної кризи, яка існує в Україні.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/191
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P076-085.pdf279.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.