Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/713
Title: Проблеми та перспективні напрями економічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
Authors: Герасименко, Г. О.
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність
макроекономічне регулювання
міжнародні організації
транснаціональні корпорації
адаптивна система управління
внешнеэкономическая деятельность
макроэкономическое регулирование
международные организации
транснациональные корпорации
адаптивная система управления
foreign economic activity
macroeconomic regulation
international organizations
multinational corporations
the adaptive control system
Issue Date: 2014
Citation: Герасименко Г. О. Проблеми та перспективні напрями економічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств України [Текст] / Г. О. Герасименко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 26-36.
Abstract: Використано такі методи наукових досліджень, як описовий, історичного узагальнення та порівняльний (для розкриття основних проблем при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні); систематизації (для вивчення ролі міжнародних організацій в регулюванні ЗЕД); синтезу (при формуванні порівневої схеми класифікації суб’єктів економічного регулювання ЗЕД в Україні). В ході проведеного дослідження проаналізовано особливості та проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні на макро- та макрорівні. Здійснено огляд актуальної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури із зазначеної проблематики. Запропоновано порівневу класифікацію суб’єктів економічного регулювання ЗЕД в Україні та надано рекомендації із підвищення ефективності їх функціонування. Комплексна порівнева схема класифікації суб’єктів економічного регулювання ЗЕД дозволяє розглядати даний процес на всіх рівнях: міжнародному, національному, регіональному, на рівні підприємства. Впровадження результатів дослідження в організацію ЗЕД на мікро- та макрорівні сприятиме підвищенню експортного потенціалу підприємств та національної економіки відповідно.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/713
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P026-036.pdf271.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.