Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/915
Title: Базова концепція загального управління якістю TQM: роль персоналу
Other Titles: The basic concept of general quality management TQM: role of staff
Базовая концепция общего менеджмента качества TQM: роль персонала
Authors: Бондаренко, Світлана Михайлівна
Михайленко, Наталія Володимирівна
Keywords: загальне управління якістю TQM
принципи та стратегії TQM
персонал
удосконалення
мотивація
Issue Date: 2015
Citation: Бондаренко С. М. Базова концепція загального управління якістю TQM: роль персоналу / С. М. Бондаренко, Н. В. Михайленко // Економічний простір : збірник наукових праць. - Дніпропетровськ : ПДБА, 2015. - № 103. - С. 139-146.
Abstract: У статті висвітлюється роль персоналу у концепції загального управління якістю TQM. Особливістю TQM є забезпечення якості усім персоналом і в усіх підрозділах підприємства. На сьогоднішній день досягнення результатів і їх поліпшення вирішальною мірою залежать від кваліфікації та мотивації керівників і співробітників організації. Досліджено принципи та стратегії TQM. Серед восьми фундаментальних принципів, на яких базується ТQМ, стосовно персоналу важливими є лідерство керівників та залучення працівників. Одними із основних стратегій TQM є «провідна роль вищого керівництва в управлінні якістю» та «навчання якості, залучення до управління, мотивація і вивчення інтересів співробітників». Виявлено, що однією з головних конкурентних переваг кращих підприємств світу є створення систем постійного удосконалення, в яких беруть участь усі працівники підприємства через гуртки, групи якості або інші форми, висуваючи велику кількість пропозицій з поліпшення. Процес удосконалення в компанії, яка працює за системою загального управління якістю, стосується всього персоналу. Система постійного удосконалення потребує мотивації персоналу. Мотиви у взаємодії з іншими психологічними явищами, утворюють механізм мотивації. З точки зору TQM переважною є внутрішня мотивація.
The article highlights the role of staff in the concept of general quality management TQM. The main feature of TQM is to ensure the quality of all staff in all departments of the company. Today achievement of results and their improvement depends on the skills and motivation of managers and employees of the organization. The principles and strategies of TQM were investigated. Concerning the staff the leadership of managers and involving of employees are the most important among eight fundamental principles on which TQM is based. One of the main strategies of TQM is the "leading role of senior management in quality managing" and "quality education, involvement into the management, motivation and learning of the staff interests." It was revealed that one of the main competitive advantages of the best companies in the world is the creation of continuous improvement, involving all enterprise employees through courses, groups of quality or other forms, raising a large number of proposals for improvement. The process of improving in the company which works in accordance with general quality management concerns the whole staff. The system of continuous improvement requires motivation. Motives in collaboration with other psychological phenomena create a mechanism of motivation. From point of view of TQM inner motivation prevails.
В статье освещается роль персонала в концепции всеобщего управления качеством TQM. Особенностью TQM является обеспечение качества всем персоналом и во всех подразделениях предприятия. На сегодняшний день достижение результатов и их улучшение в решающей степени зависят от квалификации и мотивации руководителей и сотрудников организации. Исследованы принципы и стратегии TQM. Среди восьми фундаментальных принципов, на которых базируется ТQМ, по отношению к персоналу важны лидерство руководителей и вовлечение работников. Одними из основных стратегий TQM является «ведущая роль высшего руководства в управлении качеством» и «обучение качеству, привлечение к управлению, мотивация и изучение интересов сотрудников». Выявлено, что одной из главных конкурентных преимуществ лучших предприятий мира является создание систем постоянного усовершенствования, в которых принимают участие все работники предприятия через кружки, группы качества или другие формы, выдвигая множество предложений по улучшению. Процесс усовершенствования в компании, которая работает по системе общего управления качеством, касается всего персонала. Система постоянного усовершенствования требует мотивации персонала. Мотивы во взаимодействии с другими психологическими явлениями, образуют механизм мотивации. С точки зрения TQM, для персонала предпочтительной является внутренняя мотивация.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/915
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра менеджменту (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko_2015_P139-146.pdf333.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.