Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10045
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛуговий, Володимир І.-
dc.contributor.authorСлюсаренко, Олена М.-
dc.contributor.authorТаланова, Жаннета В.-
dc.date.accessioned2018-11-06T19:03:41Z-
dc.date.available2018-11-06T19:03:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЛуговий В. І. Організаційно-економічні засади реалізації дуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічних працівників університетів / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - С. 15-26.uk
dc.identifier.issn2413-0117uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10045-
dc.description.abstractУ контексті дослідницько-інноваційного типу суспільного прогресу розглянуто вплив освітньо-дослідницької сутності вищої освіти, університетської місії на здійснення освітньої і дослідницької діяльності закладів вищої освіти, що ефективно реалізується через дуальну «викладацько-дослідницьку» функцію науково-педагогічних працівників. На підставі аналізу світового і вітчизняного досвіду з’ясовано, що організаційні й економічні засади здійснення зазначеної двоаспектної функції професорсько-викладацького персоналу полягають у мінімізації його навчального навантаження, забезпеченні конкурентоспроможної заробітної плати, створенні сучасної навчальної та дослідницької інфраструктури, яка сприяє розвитку самостійності студентів та самовдосконаленню науково-педагогічних працівників через дослідження. Ключовою передумовою забезпечення організаційно-економічних засад найбільш повної реалізації дуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічних працівників в Україні є консолідація мережі закладів вищої освіти шляхом їх укрупнення та досягнення профільної відповідності, концентрації в них необхідних і достатніх людських, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів.uk
dc.description.abstractВ контексте исследовательско-инновационного типа общественного прогресса рассмотрено влияние образовательно-исследовательской сущности высшего образования, университетской миссии на осуществление образовательной и исследовательской деятельности высших учебных заведений, что эффективно реализуется через дуальную «преподавательско-исследовательскую» функцию научно-педагогических работников. На основании анализа мирового и отечественного опыта установлено, что организационные и экономические основы осуществления указанной двухаспектной функции профессорско-преподавательского персонала заключаются в минимизации его учебной нагрузки, обеспечении конкурентоспособной заработной платы, создании современной учебной и исследовательской инфраструктуры, которая способствует развитию самостоятельности студентов и самосовершенствованию научно-педагогических работников через исследования. Ключевой предпосылкой обеспечения организационно-экономических основ наиболее полной реализации дуальной «преподавательско-исследовательской» функции научно-педагогических работников в Украине является консолидация сети высших учебных заведений путем их укрупнения и достижения профильного соответствия, концентрации в них необходимых и достаточных человеческих, финансовых, материально-технических, информационных ресурсов.uk
dc.description.abstractIn the context of the research-innovation type of social progress, the influence of the educational-research essence of higher education, the university mission on the implementation of educational and research activity of higher education institutions that is effectively implemented through the dual "teaching and research" function of scientific-pedagogical workers is considered. Based on the analysis of world and domestic experience, it was determined that the organizational and economic foundations of the implementation of this dual function of teaching staff are to minimize its academic load, provide competitive wages, and create a modern educational and research infrastructure that promotes student autonomy and self-improvement scientific- pedagogical workers through research. A key prerequisite for ensuring the organizational and economic bases of the most complete implementation of the dual "teaching and research" function of scientific-pedagogical workers in Ukraine is consolidation of the network of institutions of higher education through their integration and the achievement of profile correspondence, concentration of necessary and sufficient human, financial, material and technical, information resources.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectвища освітаuk
dc.subjectосвітньо-дослідницька сутність вищої освітиuk
dc.subject«викладацько-дослідницька» функція науково-педагогічних працівниківuk
dc.subjectсвітовий і вітчизняний досвідuk
dc.subjectорганізаційно-економічні засадиuk
dc.subjectвысшее образованиеuk
dc.subjectобразовательно-исследовательская сущность высшего образованияuk
dc.subject«преподавательско-исследовательская» функция научно-педагогических работниковuk
dc.subjectорганизационно-экономические основыuk
dc.subjectмировой и отечественный опытuk
dc.subjecthigher educationuk
dc.subjecteducational and research essence of higher educationuk
dc.subject"teaching and research" function of scientific-pedagogical workersuk
dc.subjectorganizational and economic foundationsuk
dc.subjectworld and national experienceuk
dc.titleОрганізаційно-економічні засади реалізації дуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічних працівників університетівuk
dc.title.alternativeОрганизационно-экономические основания реализации дуальной «преподавательско-исследовательской» функции научно-педагогических работников университетовuk
dc.title.alternativeORGANIZATIONAL AND ECONOMIC GROUNDS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DUAL "TEACHING AND RESEARCH" FUNCTION OF ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITIESuk
dc.typeArticleuk
local.contributor.altauthorЛуговой, Владимир И.-
local.contributor.altauthorСлюсаренко, Елена Н.-
local.contributor.altauthorLugovyy, Volodymyr I.-
local.contributor.altauthorSlyusarenko, Olena M.-
local.contributor.altauthorTalanova, Zhanneta V.-
local.sourceВісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні наукиuk
local.source.numberСпецвипускuk
local.conference.locationКиївuk
local.conference.date2018-10-05-
local.conference.nameЕфективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти Україниuk
local.subject.method0uk
local.conference.sectionЕкономічна політика держави щодо забезпечення доступу до якісної вищої освітиuk
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EOEMIR2018_P015-026.pdf259,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.