Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12229
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЩербак, В. Г.uk
dc.date.accessioned2019-03-17T23:02:02Z-
dc.date.available2019-03-17T23:02:02Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationЩербак В. Г. Соціально-організаційні аспекти підприємницької реінтеграції біженців та вимушених переселенців [Текст] / В. Г. Щербак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 4 (125). - С. 102-113.uk
dc.identifier.issn2413-0117
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12229-
dc.description.abstractУ статті визначено масштаби, інтенсивність, нові напрямки і форми вимушеної мобільності населення, що перетворилася на невід'ємний і важливий атрибут соціальної реальності сучасного українського суспільства. Доведено, що ці аспекти актуалізують необхідність вивчення найближчих і довгострокових наслідків впливу міграцій на характер і зміст соціально-економічних процесів у приймаючих спільнотах. Розкрито характер підприємницької діяльності, орієнтованої на реінтеграцію біженців та вимушено переміщених осіб і, як наслідок, здатної взяти на себе деякі функції держави, регулярно контактуючи з нею. Гіпотеза наукового дослідження ґрунтується на сукупності наукових положень і принципів розвитку механізмів та інститутів економічної та соціальної адаптації біженців і вимушених переселенців (ВПО), що дає змогу вивчати фактори їх адаптації та «виштовхування», становище мігрантів на ринку праці та можливості їх підприємницької реінтеграції. Метою цього дослідження є систематизація та розробка методів розвитку і підтримки підприємницької реінтеграції, виявлення актуальних можливостей та обмежень при здійсненні соціально-значущої діяльності. Для узагальнення результатів дослідження використано загальні методи наукового пізнання: методи єдності аналізу і синтезу, узагальнення та прогнозування, економічний аналіз, кластерний аналіз, що ґрунтуються на взаємозв'язку теоретичних і практичних аспектів дослідження. На базі порівняльної характеристики основних підходів до визначення поняття «адаптивності» стосовно системи інститутів інфраструктурного забезпечення діяльності малого та середнього підприємництва розкрито сутність категорії «адаптивної інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва». Розроблено концептуальну модель формування адаптивної інфраструктури підтримки підприємництва біженців та ВПО, що враховує вимоги всіх зацікавлених сторін, визначальну роль і місце громадських бізнес-об'єднань у системі її інститутів. Доведено, що інфраструктурне забезпечення підприємницької діяльності представляє собою систему організацій різних типів, функціонального призначення та форм власності, об'єднаних метою створення сприятливих умов для нормального господарювання малих та середніх підприємницьких структур на різних стадіях їх розвитку. Досліджуючи цю систему не лише як сукупність відносин і зв'язків між складовими її елементами, але й як цілісний об'єкт, що має низку властивостей і характеристик, обумовлених ознаками та якістю окремих його елементів і зв'язків між ними, можливо розглядати її як складну адаптивну систему.uk
dc.description.abstractВ статье определены масштабы, интенсивность, новые направления и формы вынужденной мобильности населения, которая превратилась в неотъемлемый и важный атрибут социальной реальности современного украинского общества. Доказано, что данные аспекты актуализируют необходимость изучения ближайших и долгосрочных последствий воздействия миграции на характер и содержание социально-экономических процессов в принимающих обществах. Раскрыт характер предпринимательской деятельности, ориентированный на реинтеграцию беженцев и вынужденно перемещенных лиц и, как следствие, способного взять на себя некоторые функции государства, регулярно контактируя с ним. Гипотеза научного исследования основывается на совокупности научных положений и принципов развития механизмов и институтов экономической и социальной адаптации беженцев и вынужденных переселенцев (ВПЛ), что позволяет изучать факторы адаптации и «выталкивания», положение мигрантов на рынке труда и возможности их предпринимательской реинтеграции. Целью данного исследования является систематизация и разработка методов развития и поддержки предпринимательской реинтеграции, выявление актуальных возможностей и ограничений при осуществлении социально-значимой деятельности. Для обобщения результатов исследования были использованы общие методы научного познания: методы единства анализа и синтеза, обобщения и прогнозирования, экономический анализ, кластерный анализ, основанные на взаимосвязи теоретических и практических аспектов исследования. На базе сравнительной характеристики основных подходов к определению понятия «адаптивности» применительно к системе институтов инфраструктурного обеспечения деятельности малого и среднего предпринимательства раскрыта сущность категории «адаптивной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства». Разработана концептуальная модель формирования адаптивной инфраструктуры поддержки предпринимательства беженцев и ВПЛ, учитывающая требования всех заинтересованных сторон, определяющую роль и место общественных бизнес-объединений в системе его институтов. Доказано, что инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности представляет собой систему организаций различных типов, функционального назначения и форм собственности, объединенных целью создания благоприятных условий для нормального хозяйствования малых и средних предпринимательских структур на различных стадиях их развития. Анализируя эту систему не только как совокупность отношений и связей между составляющими ее элементами, но и как целостный объект, имеющий ряд атрибутов и характеристик, обусловленных свойствами и качеством отдельных его элементов и связей между ними, ее можно рассматривать как сложную адаптивную систему.ru
dc.description.abstractThe paper discusses the extent, intensity, new directions and forms of forced mobility which has become an integral and important attribute of social reality of modern Ukrainian society. Evidence is provided to support the critical need to investigate the immediate and long-term effects of migration on the nature and content of socioeconomic processes in host societies. The nature of business-oriented reintegration of refugees and internally displaced persons has been disclosed, thus, in close collaboration with government, being able to take up certain functions of the state. The research hypothesis is based on the bunch of scientific terms and principles for the development of mechanisms and institutes of economic and social adaptation of refugees and internally displaced persons (IDPs) as a framework to study the factors of their adaptation and ‘pushing’, explore the migrants status in the labour market and the prospects for their reintegration in terms of entrepreneurial practices implementation. The aim of this study is generalization and elaboration of methods for business reintegration development and support together with identification of current opportunities and constraints in socially driven activities. To summarize the results of the study, the following cognitive methods have been employed: unity of analysis and synthesis, generalization and forecasting method, economic and cluster analysis – all closely linked to the theoretical and practical aspects of the research. Based on comparative analysis of the key approaches to the definition of “adaptability” in the context of providing infrastructural support for SME activities, the nature of an “adaptive infrastructure support for small and medium-sized business” category is revealed. A conceptual model for building adaptive infrastructure to support entrepreneurship efforts of refugees and IDPs is suggested, with due regard to the interests of all stakeholders as well as to the role and function of public business associations within the system of its institutions. Within the scope this research, infrastructural support for entrepreneurship is considered as a system of organizations of different types, functional areas and ownership forms assembled together with a common goal to create a favourable environment for proper functioning of small and medium business structures at various stages of their development. Given that this system is not only a set of relationships and links between its constituent elements but also an integral entity having a number of its own attributes and characteristics (driven in turn by the properties and characteristics of its separate elements and connections between them) can be viewed as a complex adaptive system.en
dc.languageuk
dc.subjectпідприємництвоuk
dc.subjectбіженці та вимушені переселенціuk
dc.subjectадаптивна інфраструктураuk
dc.subjectмалий та середній бізнесuk
dc.subjectпредпринимательствоru
dc.subjectбеженцы и вынужденные переселенцыru
dc.subjectадаптивная инфраструктураru
dc.subjectмалый и средний бизнесru
dc.subjectentrepreneurshipen
dc.subjectrefugees and internally displaced personsen
dc.subjectadaptive infrastructureen
dc.subjectsmall and medium-sized businessen
dc.titleСоціально-організаційні аспекти підприємницької реінтеграції біженців та вимушених переселенцівuk
dc.typeArticle
local.contributor.altauthorShcherbak, V. G.en
local.subject.sectionСучасні тенденції та проблеми управлінняuk
local.sourceВісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні наукиuk
local.source.number№ 4 (125)uk
local.identifier.doi10.30857/2413-0117.2018.4.10
local.subject.method0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V125_P102-113.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.