Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВолівач, А. П.-
dc.contributor.authorХімічева, Г. І.-
dc.date.accessioned2019-05-17T08:50:52Z-
dc.date.available2019-05-17T08:50:52Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationВолівач А. П. Застосування методу PEST-аналізу для визначення впливу факторів ризиків на освітню діяльність ЗВО / А. П. Волівач, Г. І. Хімічева // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2018. – № 59. – С. 74-82.uk
dc.identifier.issn2074-8922uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12478-
dc.description.abstractАктуальність проведених досліджень полягає в підвищенні якості та конкурентоспроможності ЗВО на ринку надання освітніх послуг і визначення впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що обумовлюють виникнення ризиків у навчальному процесі. Метою роботи є застосування методу PEST-аналізу для оцінювання якісних та кількісних характеристик освітньої діяльності ЗВО. Для вирішення цієї мети було поставлено такі завдання: побудувати матричні таблиці PEST-аналізу, провести аналіз отриманих результатів та на їх основі розробити організаційно-технічні заходи для підвищення ефективності і результативності функціонування ЗВО. В ході дослідження було застосовано експертні методи, за допомогою яких проведено оцінку ймовірності настання негативних подій (ризиків), що впливають на діяльність ЗВО. Такий підхід дав можливість визначити пріоритетність кожного із впливаючих факторів на діяльність ЗВО, зокрема КНУТД та розробити рекомендації щодо зменшення їх впливу. Ці дослідження дозволяють підвищити стійкість будь-якого ЗВО в умовах невизначеності зовнішнього середовища та рекомендовано для оцінювання його діяльності під час побудови СУЯ за вимогами міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.uk
dc.description.abstractАктуальность проведенных исследований состоит в повышении качества и конкурентоспособности ВУЗов на рынке образовательных услуг и определения влияния факторов внешней и внутренней среды, которые обусловливают требования к учебному процессу. Целью работы является использование метода PEST-анализа для оценки качественных и количественных характеристик деятельности ВУЗа. Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: построить матричные таблицы PEST-анализа, выполнить анализ полученных результатов и на их базе разработать организационно-технические мероприятия для повышения эффективности и результативности функционирования ВУЗа. В ходе исследования были использованы экспертные методы, с помощью которых оценивалась вероятность наступления негативных событий (рисков), влияющая на деятельность ВУЗа. Такой подход позволил определить приоритетность каждого из влияющих факторов на деятельность ВУЗа, в частности КНУТД и разработать рекомендации по уменьшению их влияния. Проведенные исследования позволяют повысить устойчивость ВУЗа в условиях неопределенности внешней среды и рекомендованы для оценки его деятельности при построении СМК в соответствии с требованиями международного стандарта ДСТУ ISO 9001:2015.uk
dc.description.abstractThe topicality of the research lies in the urgency to improve the quality and competitiveness of higher learning institutions in the educational service market, and to determine the impact of the external and internal factors which condition the emergence of risks in the teaching and learning process. The purpose of the work is to use the PEST-analysis method to assess qualitative and quantitative characteristics of educational activities of higher learning institutions. To achieve this goal, the following tasks have been set: to make matrix tables of PEST-analysis, to carry out the analysis on the results obtained, and to develop organizational and technical measures to improve the efficiency and effectiveness of the performance of higher educational institutions. During the study, expert methods have been used to assess the probability of negative situations (risks) that affect the activity of higher educational institutions. This approach has made it possible to determine the priority level of every factor which might influence the activity of higher educational establishments, in particular Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD), and to develop recommendations for reducing any possible impact. The results of the study allow increasing the stability of any higher learning institution under uncertain conditions of the educational environment and are recommended for evaluating its activities during the QMS development according to the requirements of the international standard DSTU ISO 9001:2015.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectміжнародний стандарт ДСТУ ISO 9001:2015uk
dc.subjectекспертна оцінкаuk
dc.subjectСУЯuk
dc.subjectPEST-аналізuk
dc.subjectпоказникиuk
dc.subjectризикиuk
dc.subjectфактори (чинники) впливуuk
dc.subjectмеждународный стандарт ДСТУ ISO 9001:2015uk
dc.subjectэкспертная оценкаuk
dc.subjectВУЗuk
dc.subjectСМКuk
dc.subjectPEST-анализuk
dc.subjectпоказателиuk
dc.subjectрискиuk
dc.subjectфакторы воздействияuk
dc.subjectinternational standard DSTU ISO 9001:2015uk
dc.subjectexpert assessmentuk
dc.subjecthigher educational institutionuk
dc.subjectQMSuk
dc.subjectPEST-analysisuk
dc.subjectindicatorsuk
dc.subjectrisksuk
dc.subjectfactors of influenceuk
dc.titleЗастосування методу PEST-аналізу для визначення впливу факторів ризиків на освітню діяльність ЗВОuk
dc.title.alternativeИспользование метода PEST-анализа для определения влияния факторов рисков на образовательную деятельность ВУЗаuk
dc.title.alternativeUsing the PEST-analysis method to determine the impact of risk factors on the educational activities of a higher learning institutionuk
dc.typeArticleuk
local.contributor.altauthorВоливач, А. П.-
local.contributor.altauthorХимичева, А. И.-
local.contributor.altauthorVolivach, A. P.-
local.contributor.altauthorKhimicheva, G. I.-
local.subject.sectionПроблеми вищої освітиuk
local.sourceПроблеми інженерно-педагогічної освітиuk
local.sourceProblems of engineering-pedagogical educationuk
local.identifier.sourceВидання Україниuk
local.subject.departmentКафедра комп'ютерних наукuk
local.subject.method0uk
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190516_302.pdf533,29 kBAdobe PDFView/Open
20190516_302_Titul.pdf333,04 kBAdobe PDFView/Open
20190516_302_Zmist.pdf215,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.