Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13347
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKrakhmalova, N.en
dc.contributor.authorKrakhmalova, T.en
dc.contributor.authorKozlovskij, V.en
dc.date.accessioned2019-09-11T19:55:18Z-
dc.date.available2019-09-11T19:55:18Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKrakhmalova N. Modeling of the organization of interaction of participants of the management process of cluster cooperation development = Моделювання організації взаємодії учасників процесу управління розвитком кластерного співробітництва [Текст] / N. Krakhmalova, T. Krakhmalova, V. Kozlovskij // Менеджмент. - 2019. - Вип. 1 (29). - С. 47-61.uk
dc.identifier.issn2415-3206
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13347-
dc.description.abstractГлобалізація призвела до зміни ролі кластерного співробітництва в економічному розвитку. Вплив глобалізації на регіональний розвиток кластерного співробітництва насамперед виявляє себе в тому, що вона надає регіональним кластерам новий статус суб'єктів світогосподарської системи і світових конкурентних процесів. В умовах глобалізації відбувається поглиблення розриву в рівнях економічного розвитку регіональних кластерів та зростання соціальної вразливості населення. Поняття регіонального кластерного співробітництва охоплює як безліч якісних факторів і умов (мережі неформального знання, довіру, імідж), так і кількісну оцінку атрибутів і процесів (наприклад, торгівлі між фірмами, ставки патентування, пропозиції праці, вартості використовуваних ресурсів). Регіональне кластерне співробітництво складається як з взаємодії окремих суб'єктів регіону, соціальних, економічних, інституційних і громадських атрибутів самого регіону. При цьому створюється ефект впливу сукупності факторів, підвищується конкурентоспроможність регіону, створюються і (або) використовуються інновації. Мета дослідження – обґрунтувати систему критеріїв для класифікації форм просторово-локалізованих систем кластерного співробітництва, виявити порівняльні характеристики моделей кластерної політики. Методологія дослідження базується на фундаментальних положеннях ряду наукових напрямків – теорії національної та регіональної конкурентоспроможності, кластерної економічної теорії, концепції регіональних архетипів, теорій просторової близькості, загальної теорії систем. Виявлено особливості кластеризації української економіки, основними з яких визначені: формування кластерів «знизу-вгору», різночитання в тлумаченні поняття «кластерна політика», відсутність зацікавленості членів кластера у взаємодії. Аналіз кластерної політики в регіонах ЄС та України дозволив виділити кілька типів кластерної політики в залежності від різних класифікаційних ознак. Залежно від етапу розвитку кластера, виділені особливості кластерної політики і запропоновано ефективну систему кластерного співробітництва для Дніпропетровського регіону.uk
dc.description.abstractGlobalization has led to a change in the role of cluster cooperation in economic development. The impact of globalization on regional development of cluster cooperation primarily manifests itself in the fact that it gives regional clusters a new status of subjects of the world economic system and world competitive processes. In the context of globalization, there is a deepening gap in the levels of economic development of regional clusters and an increase in the social vulnerability of the population. The concept of regional cluster cooperation covers both a variety of qualitative factors and conditions (informal knowledge networks, trust, image), and a quantitative assessment of attributes and processes (for example, interfirm trade, patenting rates, labor supply, cost of resources used). Regional cluster cooperation consists of the interaction of individual subjects of the region, the social, economic, institutional and social attributes of the region itself. This creates the effect of a combination of factors, increases the competitiveness of the region, creates and (or) uses innovations. The purpose of the study is to substantiate a system of criteria for classifying the forms of spatially localized systems of cluster cooperation, to identify the comparative characteristics of cluster policy models. The research methodology is based on the fundamental principles of a number of scientific fields – the theory of national and regional competitiveness, cluster economic theory, the concept of regional archetypes, theories of spatial proximity, the general theory of systems. The features of the clustering of the Ukrainian economy are identified, the main ones are identified: the formation of bottom-up clusters, discrepancies in the interpretation of the concept of cluster policy, the lack of interest of the cluster members in the interaction. Analysis of cluster policy in the regions of the EU and Ukraine allowed us to distinguish several types of cluster policy depending on various classification criteria. Depending on the stage of cluster development, the features of cluster policy are highlighted and an effective system of cluster cooperation for the Dnipropetrovsk region is proposed.en
dc.languageen
dc.subjectкластерна політикаuk
dc.subjectпросторово-локалізовані системи кластерного співробітництваuk
dc.subjectрегіональний кластерuk
dc.subjectкластерна регіональна конкуренціяuk
dc.subjectcluster policyen
dc.subjectspatially localized cluster collaboration systemsen
dc.subjectregional clusteren
dc.subjectcluster regional competitionen
dc.titleModeling of the organization of interaction of participants of the management process of cluster cooperation developmenten
dc.typeArticle
local.contributor.altauthorКрахмальова, Н.uk
local.contributor.altauthorКрахмальова, Т.uk
local.contributor.altauthorКозловський, В.uk
local.sourceМенеджментuk
local.source.numberВип. 1 (29)uk
local.subject.facultyФакультет економіки та бізнесуuk
local.subject.departmentКафедра підприємництва та бізнесуuk
local.identifier.doi10.30857/2415-3206.2019.1.4
local.subject.method0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue29_P047-061.pdf303,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.