Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13369
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБезверхий, К. В.-
dc.date.accessioned2019-10-03T10:42:38Z-
dc.date.available2019-10-03T10:42:38Z-
dc.date.issued2019-09-
dc.identifier.citationБезверхий К. В. Критичний аналіз недоліків інтегрованої звітності підприємства / К. В. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – № 3. – С. 128-141.uk
dc.identifier.issn1993-0240uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13369-
dc.description.abstractУ сучасну практику звітування як зарубіжних, так і українських підприємств, все частіше входить інтегрована звітність. Визначення ії переваг робить ії затребуваним джерелом інформації для прийняття відповідних управлінських рішень, хоча недоліки інтегрованої звітності ще недостатньо досліджені. Разом з тим вищевказана тема дослідження є актуальною та потребує подальших наукових пошуків у цьому напрямку. Метою цього дослідження є критичний аналіз недоліків інтегрованої звітності для побудови підходів до впровадження іїу вітчизняну практику звітування на основі зарубіжного досвіду. Методи дослідження-аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація, узагальнення та моделювання – використовувалися для проведення критичного аналізу недоліків інтегрованої звітності та розроблення матриці співвідношення недоліків інтегрованої звітності та процесу ії формування. Наведено розподіл пропозицій авторів щодо виділення недоліків інтегрованої звітності підприємства. В процесі наукового дослідження проведено аналіз недоліків інтегрованої звітності порівняно з традиційною бухгалтерською звітністю. Виділені недоліки інтегрованої звітності свідчать, що для розробки та впровадження ефективної системи інтегрованої звітності окремого підприємства необхідно брати rx до уваги. Автором сформовано і запропоновано матрицю співвідношення недоліків інтегрованої звітності та процесу ії формування, яка дала змогу окреслити нагальні питання щодо формування інтегрованої звітності підприємства, без вирішення яких гальмується ії подальший розвиток у практиці звітування, а rx вирішення пришвидшить впровадження інтегрованої звітності підприємства як в Україні, так і за кордоном. Автором виділено недоліки інтегрованої звітності, які до часу не виділялися в працях авторів, а саме: а) відсутність єдиної методики підготовки, складання, подання, затвердження та оприлюднення інтегрованої звітності; б) залучення до процесу формування інтегрованоїзвітності не тільки бухгалтерської служби підприємства; в) трудомісткий процес складання інтегрованої звітності; г) відсутність спеціалізованого програмного забезпечення для підготовки, складання та подання інтегрованої звітності. Сфера застосування результатів дослідження рекомендується всім суб'єктам господарювання під час формування системи інтегрованої звітності підприємства. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на розробці системи показників інтегрованої звітності підприємства. На нашу думку, це дасть змогу сформувати цілісну, уніфіковану систему показників інтегрованої звітності, що уможливить порівнянність інтегрованих звітів різних підприємств між собою. Це буде корисним як для українських, так і зарубіжних підприємств, які складають інтегровану звітність.uk
dc.description.abstractThe modern reporting practices of both foreign and Ukrainian enterprises increasingly include integrated reporting. Identifying its benefits makes it a popular source of information for making appropriate managerial decisions, although the shortcomiiigs of integrated reporting are not yet sufficiently explored. At the same time, the above topic of research is relevant and requires further scientific research in this direction. The purpose of this study is to critically analyze the shortcomings of integrated reporting to build approaches to its implementation in domestic practice reporting based on foreign experience. Research methods such as analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, idealization, generalization and modeling were used for critical analysis of the shortcomings of integrated reporting arid the development of a matrix for the ratio of deficiencies in integrated reporting and the process of its formation. The distribution of tlie authors suggestions concerning the allocation of deficiencies of integrated reporting of the enterprise is presented. In the process of scientific research, the analysis of the shortcomings of integrated reporting compared with traditional accounting reporting. The selected shortcomings of integrated reporting indicate that for the development and implementation of an efficient integrated reporting system of an individual enterprise it is necessary to take them into account. The author developed and proposed the matrix of the ratio of deficiencies of integrated reporting and the process of its formation, which allowed to outline the urgent issues regarding the formation of integrated reporting of an enterprise without the solution of whish its further development in the practice of reporting delays, and their solution will accelerate the implementation of integrated reporting of enterprises both in Ukraine and abroad. The author highlights the disadvantages of integrated reporting, which until the time did not stand out in the writings of authors, namely: a) the lack of a single methodology for the preparation, compilation, submission, approval and disclosure of integrated reporting; b) involvement in the process of formation of integrated reporting not only the accounting service of the enterprise: c) a labor-intensive process of compiling integrated reporting; d) the absence of specialized software for the preparation, compilation and submission of integrated reporting. The scope of application of the results of research is recommended to all economic entities during the formation of the integrated reporting system of the enterprise. In further scientific studies, it is proposed to focus on the development of an integrated reporting system for enterprises. In our opinion, this will enable the formation of a coherent, unified system of indicators of integrated reporting that will enable the comparability of integrated reports of different enterprises among themselves. This will be useful for both Ukrainian and foreign companies that make integrated reporting.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectінтегрована звітністьuk
dc.subjectзвітність підприємствuk
dc.subjectпроцес формування інтегрованої звітностіuk
dc.subjectматриця недоліків інтегрованої звітностіuk
dc.subjectintegrated reportinguk
dc.subjectenterprise reportinguk
dc.subjectintegrated reporting processuk
dc.subjectmatrix of integrity reporting shortcomingsuk
dc.titleКритичний аналіз недоліків інтегрованої звітності підприємстваuk
dc.title.alternativeCritical analysis of the weaknesses of the integrated reporting enterpriseuk
dc.typeArticleuk
local.contributor.altauthorBezverkhiy, K. V.-
local.subject.sectionЕкономіка, фінанси, менеджментuk
local.sourceВісник Тернопільського національного економічного університетуuk
local.subject.facultyФакультет економіки та бізнесуuk
local.identifier.sourceВидання Україниuk
local.subject.departmentКафедра обліку і аудитуuk
local.identifier.doihttps://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.128uk
local.subject.method1uk
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128-141.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.