Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15441
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКисиль, С. С.uk
dc.contributor.authorПолякова, О. В.uk
dc.contributor.authorБулгакова, Т. В.uk
dc.date.accessioned2020-06-03T19:56:06Z-
dc.date.available2020-06-03T19:56:06Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКисиль С. С. Цифрові технології в дизайні сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель [Текст] / С. С. Кисиль, О. В. Полякова, Т. В. Булгакова // Art and Design. - 2020. - № 1 (09). - С. 105-114.uk
dc.identifier.issn2617-0272
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15441-
dc.description.abstractМатеріал статті акцентований на формотворенні із впровадженням сучасних цифрових технологій в дизайн інтер’єрів цивільних будівель. Дослідження базується на історико-культурологічному, художньо-стилістичному, іконографічному методах. Використано також методи порівняльного, типологічного аналізів та експериментального проектування. Розкрито сучасні тенденції використання цифрових технологій у проектуванні інтер’єрів цивільних будівель. Визначено проектні підходи до організації предметно-просторового наповнення на основі аналізу зарубіжного досвіду накопиченого за останні роки, шляхом узагальнення застосування цифрових технологій в дизайні сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель. А саме: акцентування на художній виразності і образності та домінуванні функціональної складової у вирішенні інтерактивних об’єктів. Кожен із означених підходів реалізується через застосування цифрових технічних засобів та різних способів їх включення до структури предметно-просторового середовища. Дослідження чисельних прикладів інтер’єрів цивільного призначення надало можливість встановити, що саме цифрові технічні засоби є провідними у формуванні інтерактивного простору. Наукова новизна полягає у дослідженні тенденцій застосування цифрових технологій у процесі створення інтерактивних форм із їх специфічними художніми елементами при формуванні нових естетичних парадигм сучасного дизайну інтер’єру цивільних будівель. Представлені в роботі результати – новітні технології, засоби та підходи формування предметно-просторового середовища у взаємозв’язку з цифровими технологіями можуть бути використані в процесі дизайн-проектування інтер’єрів цивільних будівель. Отримані висновки можуть бути застосовані при підготовці фахівців-дизайнерів у закладах вищої освіти мистецького спрямування.uk
dc.description.abstractМатериал статьи акцентирован на формообразовании с внедрением современных цифровых технологий в дизайн интерьеров гражданских зданий. Исследование базируется на историко-культурологическом, художественно-стилистическом, иконографическом методах. Использованы также методы сравнительного, типологического анализов и экспериментального проектирования. Раскрыты современные тенденции использования цифровых технологий в проектировании интерьеров гражданских зданий. Определены проектные подходы к организации предметно-пространственного наполнения на основе анализа зарубежного опыта, накопленного за последние годы, путем обобщения применения цифровых технологий в дизайне современной внутренней среды гражданских зданий. А именно: акцентирование на художественной выразительности и образности, и доминировании функциональной составляющей в решении интерактивных объектов. Каждый из указанных подходов реализуется через применение цифровых технических средств и различных способов их включения в структуру предметно-пространственной среды. Исследование многочисленных примеров интерьеров гражданского назначения позволило установить, что именно цифровые технические средства являются ведущими в формировании интерактивного пространства. Научная новизна заключается в исследовании тенденций применения цифровых технологий в процессе создания интерактивных форм с их специфическими художественными элементами при формировании новых эстетических парадигм современного дизайна интерьера гражданских зданий. Представленные в работе результаты – новейшие технологии, средства и подходы формирования предметно-пространственной среды во взаимосвязи с цифровыми технологиями могут быть использованы в процессе дизайн-проектирования интерьеров гражданских зданий. Полученные выводы могут быть применены при подготовке специалистов-дизайнеров в УВО художественного направления.ru
dc.description.abstractResearch and identification of theoretical and practical possibilities of digital technologies use interior design of civil buildings. The material of the article is focused on shaping with the introduction of modern digital technologies in the interiors design of civil buildings. The research is based on historical, cultural, artistic, stylistic, iconographic methods. Methods of comparative, typological analysis and experimental design were also used. The modern trends in the use of digital technologies in the interiors design of civil buildings are revealed. Design approaches to the organization of object-spatial filling based on the analysis of foreign experience accumulated in recent years, by generalizing the use of digital technologies in the modern interior design environment of civil buildings. Namely: the emphasis on artistic expressiveness and imagery and the dominance of the functional component in the solution of interactive objects. Each of these approaches is implemented through the use of digital hardware and different ways of incorporating them into the structure of the object-space environment. The study of numerous examples of civilian interiors has made it possible to establish that digital hardware is the leading in shaping the interactive space. It’s about exploring trends in the use of digital technologies in the process of creating interactive forms with their specific artistic elements in forming new aesthetic paradigms of contemporary interior design of civilian buildings. The results presented in this work – the latest technologies, tools and approaches to the formation of a spatial domain in conjunction with digital technologies can be used in the design process of interiors of civil buildings. The findings can be applied in the preparation of specialist designers in institutions of higher education in the artistic field.en
dc.languageuk
dc.subjectдизайнuk
dc.subjectсучасний інтер’єрuk
dc.subjectцифрові технологіїuk
dc.subjectцивільні будівліuk
dc.subjectінноваціїuk
dc.subjectтенденціїuk
dc.subjectстильuk
dc.subjectсовременный интерьерru
dc.subjectцифровые технологииru
dc.subjectгражданские зданияru
dc.subjectинновацииru
dc.subjectтенденцииru
dc.subjectdesignen
dc.subjectmodern interioren
dc.subjectdigital technologiesen
dc.subjectcivilian buildingsen
dc.subjectinnovationsen
dc.subjecttrendsen
dc.subjectstyleen
dc.titleЦифрові технології в дизайні сучасного внутрішнього середовища цивільних будівельuk
dc.title.alternativeDigital technologies in the interior design of civil buildings
dc.title.alternativeЦифровые технологии в дизайне современной внутренней среды гражданских зданий
dc.typeArticle
local.contributor.altauthorKysil, S.en
local.contributor.altauthorPoliakova, O.en
local.contributor.altauthorBulgakova, T.en
local.subject.sectionМистецтвознавство. Технічні наукиuk
local.sourceArt and Designuk
local.source.number№ 1 (09)uk
local.identifier.doi10.30857/2617-0272.2020.1.8
local.subject.method0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2020_N1_P105-114.pdf541,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.