Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15453
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКабат, О. С.uk
dc.contributor.authorКарпенко, В. А.uk
dc.contributor.authorБабенко, В. Г.uk
dc.date.accessioned2020-06-03T20:33:00Z-
dc.date.available2020-06-03T20:33:00Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКабат О. С. Вплив методів отримання полімерних композицій на основі термостійких полімерів на якість суміщення їх вихідних компонентів [Текст] / О. С. Кабат, В. А. Карпенко, В. Г. Бабенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 1 (142). - С. 94-101.uk
dc.identifier.issn1813-6796
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15453-
dc.description.abstractВ роботі були проведені дослідження по визначенню якості суміщення вихідних компонентів полімерних композицій в залежності від методу їх отримання. Оцінювання цього параметру проводили за рівномірністю розподілення наповнювача у полімерній композиції за допомогою термічного методу та мікроскопії. Отримані данні були оброблені методами математичної статистики та представлені у вигляді графічних та математичних залежностей. Для досліджених полімерних композицій, отриманих методом механічного суміщення, підібраний оптимальний час перемішування вихідних компонентів в залежності від вмісту полімеру та наповнювача. По результатах досліджень отримані математичні залежності, які описують вплив вмісту вихідних компонентів полімерних композицій на час їх перемішування. Для досліджених композицій, отриманих за фізико-хімічним (in situ) методом, визначена якість суміщення їх вихідних компонентів в залежності від вмісту у суміші. Встановлені закономірності впливу методу отримання полімерних композицій на основі термостійких полімерів на якість суміщення їх вихідних компонентів. Визначено оптимальні технологічні параметри суміщення та встановлений оптимальний метод суміщення вихідних компонентів полімерних композицій на основі термостійких полімерів (ароматичний поліамід, фторопласт, фенольна смола) для виготовлення деталей машин і механізмів, які працюють при високому рівні навантажень, швидкостей ковзання і температур.uk
dc.description.abstractВ работе были проведены исследования по нахождению качества совмещения исходных компонентов полимерных композиций в зависимости от метода их получения. Оценивание этого параметра проводили по равномерности распределения наполнителя в полимерной композиции при помощи термического метода и микроскопии. Полученные данные были обработаны методами математической статистики и представлены в виде графических и математических зависимостей. Для исследованных полимерных композиций, полученных методом механического совмещения, подобрано оптимальное время перемешивания исходных компонентов в зависимости от содержания полимера и наполнителя. По результатам исследований получены математические зависимости, которые описывают влияние содержания исходных компонентов полимерной композиции на время их перемешивания. Для исследованных композиций, полученных физико-химическим (in situ) методом, определено качество совмещения их исходных компонентов в зависимости от содержания в смеси. Установлены закономерности влияния метода получения полимерных композиций на основе термостойких полимеров на качество совмещения их исходных компонентов. Найдены оптимальные технологические параметры совмещения и установлен оптимальный метод совмещения исходных компонентов полимерных композиций на основе термостойких полимеров (ароматический полиамид, фторопласт, фенольная смола) для изготовления деталей машин и механизмов, работающих при высоком уровне нагрузок, скоростей скольжения и температур.ru
dc.description.abstractInvestigation influence of methods obtaining polymer compositions based on thermostable polymers (aromatic polyamide, fluoropolymer and phenoplast) and dispersed silica on quality of their compound. It had been investigated quality of compound of initial components of polymer compositions based on thermostable polymers according to methods of obtaining it. This parameter had been estimate by uniform distributions of fillers in polymer compositions with help thermal method and microscopy. Investigation data’s had been process with help of methods of mathematical statistics. They are represented in the form of graphical and mathematical dependencies. It had been founded optimal time of mixing initial components of polymer compositions made by mechanical methods of compounding. It had been established that mixing time depend on concentration of dispersed filler in polymers. Based of result of investigations had been obtained mathematical dependences, that describe influence of concentration of initial components in polymer compositions on their mixing time. It had been founded quality of distribution of initial component of compositions made by physicochemical (in situ) method. It had been established influence of concentration of initial components in polymer compositions on quality of their distribution. It had been established regularity of dependence of methods of obtaining polymer composition based on thermostable polymers on quality of compound their initial components. It had been founded optimal technological parameters of compound the initial components of thermostable polymer compositions. And it had been founded optimal methods of their obtaining.en
dc.languageuk
dc.subjectтермостійкий полімерuk
dc.subjectсилікагельuk
dc.subjectметод суміщенняuk
dc.subjectякість розподіленняuk
dc.subjectкоефіцієнт неоднорідностіuk
dc.subjectтермостойкий полимерru
dc.subjectсиликагельru
dc.subjectметод совмещенияru
dc.subjectкачество распределенияru
dc.subjectкоэффициент неоднородностиru
dc.subjectthermostable polymersen
dc.subjectsilica gelen
dc.subjectcompounding methodsen
dc.subjectdistribution qualityen
dc.subjectheterogeneity coefficienten
dc.titleВплив методів отримання полімерних композицій на основі термостійких полімерів на якість суміщення їх вихідних компонентівuk
dc.title.alternativeInfluence of methods obtaining polymer compositions based on thermostable polymers on quality compounding their initial components
dc.title.alternativeВлияние методов получения полимерных композиций на основе термостойких полимеров на качество совмещения их исходных компонентов
dc.typeArticle
local.contributor.altauthorKabat, О.en
local.contributor.altauthorKarpenko, V.en
local.contributor.altauthorBabenko, V.en
local.subject.sectionХімічні та біофармацевтичні технологіїuk
local.sourceВісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні наукиuk
local.source.number№ 1 (142)uk
local.identifier.doi10.30857/1813-6796.2020.1.9
local.subject.method0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V142_P094-101.pdf974,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.