Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15467
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMiahkykh, I. M.en
dc.contributor.authorShkoda, M. S.en
dc.contributor.authorRadchenko, A. O.en
dc.date.accessioned2020-06-07T11:20:07Z-
dc.date.available2020-06-07T11:20:07Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMiahkykh I. M. Factors ensuring enterprise financial stability in times of crisis = Фактори, що забезпечують фінансову стійкість підприємства в умовах кризи [Текст] / I. M. Miahkykh, M. S. Shkoda, A. O. Radchenko // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 5 (139). - С. 121-129.uk
dc.identifier.issn2413-0117
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15467-
dc.description.abstractНедостатність або повна відсутність на підприємстві доступних засобів діагностики ймовірності банкрутства унеможливлює фіксацію негативних результатів фінансово-господарської діяльності, що робить прихованим процес переходу від тимчасових локальних проблем до стабільної загальної неспроможності підприємства виконувати свої зобов’язання, тобто до втрати фінансової стійкості. Фундаментальною основою цього дослідження є визначення факторів, що забезпечують фінансову стійкість сучасного підприємства. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: метод статистичного аналізу та логічного узагальнення – для розгляду кількості підприємств, що втрачають платоспроможність та опиняються на межі банкрутства; субстратний підхід – для обґрунтування та систематизації внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на фінансову стабільність підприємства. У статті доведено, що найвагомішою характеристикою оцінки діяльності підприємства є його фінансовий стан, який впливає на його конкурентоспроможність, а також гарантує сторонам ділових відносин (як підприємству, так і партнерам), що реалізація спільних економічних інтересів буде максимально ефективною. Фінансово-економічний стан підприємства, коли платоспроможність постійна в часі, а співвідношення власного і запозиченого капіталу є оптимальним для забезпечення його діяльності, і є визначеним станом фінансової стійкості. В аналітичних дослідженнях фінансової стійкості підприємства обсяг, розміщення й використання оборотних коштів є найбільш важливими показниками, врахування яких дає можливість проаналізувати фінансову стійкість і фінансовий стан підприємства, а також визначити причини можливих наявних проблем, що в подальшому стане базою для вибору антикризової стратегії, спрямованої на розробку й організацію ефективного виходу підприємства з кризового стану. Беззаперечно, доцільним є отримання комплексного показника, що враховує всі аспекти діяльності підприємства. Цей показник має охопити такі характеристики, як: наявність власного оборотного капіталу; доходність капіталу; незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Отже, обов’язковими умовами вдосконалення управління фінансами підприємств у ринкових умовах господарювання є постійний аналіз і своєчасна діагностика змін, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, а також своєчасне та максимально ефективне реагування на такі зміни для забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. У сучасних економічних реаліях, що характеризуються високим рівнем невизначеності, досягнення стратегічних фінансових цілей та забезпечення довгострокової фінансової стійкості підприємства неможливі без створення ефективної системи стратегічного фінансового менеджменту, невід’ємними елементами якої є механізми та системи управління ризиками зниження фінансової стійкості, мінімізації небажаного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства, створення умов для прийняття ефективних управлінських рішень та запланованих дій, спрямованих на подальший розвиток підприємства.uk
dc.description.abstractНедостаточность или полное отсутствие на предприятии доступных средств диагностики вероятности банкротства препятствует фиксации негативных результатов финансово-хозяйственной деятельности, что делает скрытым процесс перехода от временных локальных проблем к стабильной общей невозможности предприятия выполнять свои обязательства, то есть к потере финансовой устойчивости. Фундаментальной основой данного исследования является определение факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость современного предприятия. Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: метод статистического анализа и логического обобщения – для рассмотрения количества предприятий, которые теряют платёжеспособность и оказываются на грани банкротства; субстратный подход – для обоснования и систематизации внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия. В этой статье доказано, что весомой характеристикой оценки деятельности предприятия является его финансовое состояние, которое влияет на его конкурентоспособность, а также гарантирует сторонам деловых отношений (как предприятию, так и партнёрам), что реализация совместных экономических интересов будет максимально эффективной. Финансово-экономическое состояние предприятия, когда его платёжеспособность постоянна во времени, а соотношение собственного и заёмного капитала является оптимальным для обеспечения его деятельности и является определённым состоянием финансовой устойчивости. В аналитических исследованиях финансовой устойчивости предприятия объем, размещение и использование оборотных средств являются наиболее важными показателями, учёт которых даёт возможность проанализировать финансовую устойчивость и финансовое состояние предприятия, определить возможные причины существующих проблем, что в дальнейшем станет базой для выбора антикризисной стратегии, направленной на разработку и организацию эффективного выхода предприятия из кризисного состояния. Безусловно, целесообразным является получение комплексного показателя, учитывающего все аспекты деятельности предприятия. Такой показатель должен охватывать такие характеристики, как: наличие собственного оборотного капитала; доходность капитала; независимость от внешних источников финансирования. Итак, обязательными условиями усовершенствования управления финансами предприятий в рыночных условиях хозяйствования является постоянный анализ и своевременная диагностика изменений, происходящих во внешней и внутренней среде предприятия, а также своевременное и максимально эффективное реагирование на такие изменения для обеспечения финансовой устойчивости и платёжеспособности предприятия. В современных экономических реалиях, характеризующихся высоким уровнем неопределённости, достижение стратегических финансовых целей и обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости предприятия невозможны без создания эффективной системы стратегического финансового менеджмента, неотъемлемыми элементами которой являются механизмы и системы управления рисками снижения финансовой устойчивости, минимизации отрицательного влияния внешней и внутренней среды на деятельность предприятия, создание условий для принятия эффективных управленческих решений и запланированных действий, направленных на дальнейшее развитие предприятия.ru
dc.description.abstractThe insufficiency or lack of available diagnostic instruments to predict the probability of a company bankruptcy is associated with the absence of practices to capture downturn trends in financial and business performances which translates into a dangerous process of latent transition from the company temporary local inability into the total failure to meet its obligations, that is, to a loss of financial stability. The fundamental premises of this study is to identify the factors that ensure financial stability of an enterprise. To attain the research objectives, the method of statistical analysis and logical generalization has been employed to consider a pull of enterprises that are losing their solvency and are on the verge of bankruptcy; a substrate approach was implemented to justify and group a range of internal and external factors affecting the enterprise financial stability. This article argues that a critical indicator in evaluation of a company performance is assessing its financial position which affects its competitiveness, and guarantees to all parties and business participants (both the enterprise and partners) that the realization of common economic interests will be effective. The company financial and economic position when its solvency remains constant over time together with an optimal ratio of equity to debt capital is a certain indicator of a company financial stability. Most analytical studies on enterprise financial stability view the amount, allocation and use of working capital as the most significant indicators, their accounting provides further opportunities to evaluate financial stability and financial position of an enterprise, as well as to identify potential problems and concerns that will lay the basis for choosing a relevant crisis management strategy aimed at designing and implementing effective pathways to respond to crisis. Undoubtedly, it is advisable to obtain an aggregated index that takes into account all the enterprise activities. Such index should include the following indicators: working capital availability; return on capital; independence on external financing. Thus, the essential factors in enhancing the enterprise financial management in a market environment are continuous planned analysis and timely diagnosis of changes and trends in the enterprise external and internal environment, as well as timely and maximum effective response to such changes to ensure financial stability and solvency of the enterprise. In the current business realia, characterized by a high level of economic uncertainty, achieving strategic financial goals and ensuring long-term financial stability of an enterprise is impossible without building an effective strategic financial management framework, the integral elements of which are the mechanisms and systems of risk management to prevent a drop in financial stability and mitigate shocks from external and internal environment negative effects on enterprise activity, as well as creating favourable environment for efficient decision making and planned actions to promote enterprise development.en
dc.languageen
dc.subjectфінансова стійкістьuk
dc.subjectбанкрутствоuk
dc.subjectкризаuk
dc.subjectфінансиuk
dc.subjectфактори впливуuk
dc.subjectфинансовая устойчивостьru
dc.subjectбанкротствоru
dc.subjectкризисru
dc.subjectфинансыru
dc.subjectфакторы влиянияru
dc.subjectfinancial stabilityen
dc.subjectbankruptcyen
dc.subjectcrisisen
dc.subjectfinancesen
dc.subjectimpact factorsen
dc.titleFactors ensuring enterprise financial stability in times of crisisen
dc.title.alternativeФактори, що забезпечують фінансову стійкість підприємства в умовах кризи
dc.title.alternativeФакторы, обеспечивающие финансовую устойчивость предприятия в условиях кризиса
dc.typeArticle
local.contributor.altauthorМягких, І. М.uk
local.contributor.altauthorШкода, М. С.uk
local.contributor.altauthorРадченко, А. О.uk
local.contributor.altauthorМягких, И. Н.ru
local.contributor.altauthorРадченко, А. А.ru
local.subject.sectionСучасні тенденції та проблеми управлінняuk
local.sourceВісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні наукиuk
local.source.number№ 5 (139)uk
local.subject.facultyФакультет економіки та бізнесуuk
local.subject.departmentКафедра підприємництва та бізнесуuk
local.identifier.doi10.30857/2413-0117.2019.5.11
local.subject.method0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V139_P121-129.pdf221,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.