Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15469
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗабашта, Є. Ю.uk
dc.date.accessioned2020-06-07T11:20:07Z-
dc.date.available2020-06-07T11:20:07Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationЗабашта Є. Ю. Інноваційний розвиток металургійних підприємств України [Текст] / Є. Ю. Забашта // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 5 (139). - С. 21-31.uk
dc.identifier.issn2413-0117
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15469-
dc.description.abstractУ статті досліджено інноваційний розвиток металургійних підприємств України. Доведено, що в Україні необхідно сформувати нову модель розвитку, яка здатна забезпечити економічне зростання не за рахунок експорту сировинних ресурсів, а шляхом виробництва та експорту високотехнологічної продукції, продукції, яка відповідає світовим стандартам якості. Усе це має стати основою інноваційної стадії економічного розвитку країни й створення відповідної інфраструктури. Головним завданням у сфері досягнення стійкого розвитку має стати підвищення попиту на інновації серед підприємств і як наслідок – трансформація економіки в інноваційну. Металургія є однією з основних галузей економіки, адже створює близько 30% ВВП та забезпечує 40% валютних надходжень в економіку. Важливість металургійної промисловості в економіці країни пов’язана з тим, що саме металургія виготовляє сировину для машинобудування, транспортної та будівельної промисловості. Потенціал металургійного комплексу базується на наявності в Україні власної сировинної бази, великої кількості виробничих потужностей, а також характеризується високим рівнем науково-технічного потенціалу. Проте останнім часом низка негативних економічних, виробничих та політичних чинників призвели до занепаду металургійної промисловості країни. Ресурсний потенціал металургійної галузі України відзначається наявними покладами марганцевої та залізної руд, які виступають головними сировинними матеріалами для виробництва металу. Проблемою, яка стримує передачу результатів досліджень до промислових підприємств з наукових установ та закладів вищої освіти, є відсутність в Україні фінансових, кредитних та податкових механізмів підтримки трансферу результатів досліджень, а також законодавчі обмеження щодо використання коштів. Наголошується, що однією з головних умов розвитку металургійних підприємств є наявність кваліфікованої робочої сили, високого рівня виробничої культури, наукових центрів і центрів НДДКР. За результатами аналізу доведено, що інноваційне середовище продовжує залишатися на початкових стадіях свого формування, через що Україна за цим показником відстає від інших розвинених країн.uk
dc.description.abstractВ статье исследовано инновационное развитие металлургических предприятий Украины. Доказано, что в Украине необходимо сформировать новую модель развития, которая позволит обеспечить экономический рост не за счет экспорта сырьевых ресурсов, а путем производства и экспорта высокотехнологичной продукции, продукции, соответствующей мировым стандартам качества. Все это должно стать основой инновационной стадии экономического развития страны и создания соответствующей инфраструктуры. Главной задачей в сфере достижения устойчивого развития должно стать повышение спроса на инновации среди предприятий и как следствие – трансформация экономики в инновационную. Металлургия является одной из основных отраслей экономики, поскольку она создает около 30% ВВП и обеспечивает 40% валютных поступлений в экономику. Важность металлургической промышленности в экономике страны связана с тем, что именно металлургия производит сырье для машиностроения, транспортной и строительной промышленности. Потенциал металлургического комплекса базируется на наличии в Украине собственной сырьевой базы, большого количества производственных мощностей, а также характеризуется высоким уровнем научно-технического потенциала. Но в последнее время ряд негативных экономических, производственных и политических факторов привели к упадку металлургической промышленности страны. Ресурсный потенциал металлургической отрасли Украины отмечается имеющимися залежами марганцевой и железной руд, которые выступают главными сырьевыми материалами для производства металла. Проблемой, сдерживающей передачу результатов исследований к промышленным предприятиям из научных учреждений и учреждений высшего образования, является отсутствие в Украине финансовых, кредитних и налоговых механизмов поддержки трансфера результатов исследований, а также законодательные ограничения на использование средств. Подчеркивается, что одним из главных условий развития металлургических предприятий является наличие квалифицированной рабочей силы, высокого уровня производственной культуры, научных центров и центров НИОКР. На основе анализа доказано, что инновационная среда продолжает оставаться на начальных стадиях своего формирования, в результате чего Украина по этому показателю отстает от других развитых стран.ru
dc.description.abstractThe article investigates the innovative development of metallurgical enterprises in Ukraine. It is argued that Ukraine needs a new development model to ensure its economic growth by boosting high technology production and export, by meeting international quality standards in manufacturing against tending to rely on export of raw materials. The above focus shift should lay the basis for the innovative stage of the national economic development and building appropriate infrastructure. The key objective in achieving sustainable development has to be increasing the demand for innovations among companies and, as an effect, the transformation to innovative economy. Metallurgy is a major sector of the economy since it creates about 30% of GDP and provides 40% of currency earnings. The importance of metal industry in the national economy stems from the fact that metallurgy provides raw materials for other sectors: engineering, transport and construction industries. The metallurgy complex capacity is based on the availability of raw materials in Ukraine, a large number of manufacturing facilities, and is characterized by a high level of scientific and technical potential. However, in recent years a range of negative economic, industrial and political factors in Ukraine have led to the decline of the metallurgical industry of the country. Ukraine’s metallurgy industry is rich in extensive deposits of manganese and iron ores which are the main raw materials for metal production. A major problem that hinders the transfer of research results from scientific and higher education institutions to industrial enterprises is the lack of financial, credit and tax mechanisms in Ukraine to support the research results transfer and dissemination, as well as certain legislative fund use restrictions. It is emphasized that the availability of skilled labor force, well-developed industrial culture, research and R&D centers network are critical in enhancing the performance of metal enterprises. The research findings have revealed that the innovation environment is still at its early development stage, and in this context Ukraine is lagging behind other developed countries.en
dc.languageuk
dc.subjectметалургійний комплексuk
dc.subjectметалургіяuk
dc.subjectінноваційне середовищеuk
dc.subjectметалургійна галузьuk
dc.subjectінноваційна діяльність підприємствuk
dc.subjectрозвиток металургійних підприємствuk
dc.subjectметаллургический комплексru
dc.subjectметаллургияru
dc.subjectинновационная средаru
dc.subjectметаллургическая отрасльru
dc.subjectинновационная деятельность предприятийru
dc.subjectразвитие металлургических предприятийru
dc.subjectmetallurgy complexen
dc.subjectmetallurgyen
dc.subjectinnovative environmenten
dc.subjectmetallurgical industryen
dc.subjectinnovative activity of enterprisesen
dc.subjectof metallurgical enterprises developmenten
dc.titleІнноваційний розвиток металургійних підприємств Україниuk
dc.title.alternativeInnovative development of metallurgical enterprises in Ukraine
dc.title.alternativeИнновационное развитие металлургических предприятий Украины
dc.typeArticle
local.contributor.altauthorЗабашта, Е. Ю.ru
local.contributor.altauthorZabashta, Ye. Yu.en
local.subject.sectionПроблеми розвитку економікиuk
local.sourceВісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні наукиuk
local.source.number№ 5 (139)uk
local.identifier.doi10.30857/2413-0117.2019.5.2
local.subject.method0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V139_P021-031.pdf217,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.