Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКузнецова, І. О.uk
dc.contributor.authorЛільчицький, О. В.uk
dc.contributor.authorПривалов, М. О.uk
dc.date.accessioned2021-03-09T19:45:21Z-
dc.date.available2021-03-09T19:45:21Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКузнецова І. О. Специфіка відображення теми спорту в творах античного мистецтва [Текст] / І. О. Кузнецова, О. В. Лільчицький, М. О. Привалов // Art and Design. - 2020. - № 4 (12). - С. 136-148.uk
dc.identifier.issn2617-0272
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17208-
dc.description.abstractМетою роботи є виявлення особливостей відображення спорту в античному мистецтві, які можна використовувати як базові при створенні об'єктів сучасного мистецтва і дизайну. В роботі використані методи систематизації та актуалізації аналітичної інформації про особливості відображення елементів, пов’язаних зі спортом, в стилях античного світу. Накопичення, систематизація і реалізація інформації проведені шляхом вивчення спеціалізованої професійної літератури і сайтів із зображенням відображення елементів, пов’язаних зі спортом, в античному мистецтві. Визначені та охарактеризовані основні відображення спортивного життя в античному мистецтві. Наведено опис античного мистецтва, яке відображає спортивні заходи. Зроблено конспективний аналіз елементів, пов'язаних зі спортом, в об'єктах античного світу. Найбільш цікавими в контексті сучасності є елементи радісності в крітському мистецтві, підкреслена динамічність в першому періоді мінойського мистецтва, дидактична спрямованість зображення скульптурних і живописних робіт спортивних заходів. Розглянуто приклад створення об'єктів мистецтва на прикладі статуеток, розпису, вазопису, карбування, пов'язаних з акробатичними стрибками через бика. Показані елементи активної динаміки, аж до існування похилих ліній в вазописі і розписах в певних періодах, пасивної динаміки в «золотий вік Перікла». Тоді створювався візуальний ідеал атлетизму. Узагальнення класичного періоду не відповідає наддинамічній сучасності. Найцікавіший емоційний вираз обличчя і в скульптурі, і в живопису періоду імператорського Риму. Починаючи з II ст. до н.е. портрет спортсмена все більш індивідуалізований. Дослідження полягає в обґрунтуванні творів мистецтва на тему спорту як історично сформованого в формі спеціальної змагальної діяльності та спортивної практики соціокультурного феномену, що сприяє гармонійному розвитку природних і суспільних психофізіологічних здібностей рухової активності і морально-естетичних якостей людини, що визначає його спортивну діяльність. В роботі показані тенденції створення скульптур, фресок, рельєфів, вазопису в античному мистецтві, які відображають спорт. Перспективи подальших досліджень повинні бути пов'язані з оцінкою впливу різних сучасних процесів на створення об'єктів мистецтва і дизайну, виходячи з чітких характеристик нових матеріалів, глибокого розуміння існуючих і нових технологічних процесів, загальних світових тенденцій розвитку суспільства в цілому.uk
dc.description.abstractЦелью работы является выявление особенностей отображения спорта в античном искусстве. В работе использованы методы систематизации и актуализации аналитичной информации про особенности отображения элементов, связанных со спортом, в стилях античного мира. Накопление, систематизація и реализация информации проведены путем изучения специализированной профессиональной литературы и сайтов с изображением отображения элементов, связанных со спортом, в античном искусстве. Определены и охарактеризованы основные отображения спортивной жизни в античном искусстве. Приведено описание античного искусства, которое отображает спортивные мероприятия. Сделан конспективный анализ элементов, связанных со спортом, в объектах античного мира. Наиболее интересными в контексте современности являються элементы радостности в критском искусстве, подчеркнута динамичность в первом периоде минойского искусства; дидактическая направленность изображения скульптурных и живописных работ спортивных мероприятий. Особенного внимания требуют объекты, которые являются результатом всеэллинских праздников. Рассмотрен пример создания статуэток, росписи, вазописи, чеканки, связанных с акробатическими прыжками через быка. Показаны элементы активной динамики, вплоть до существования наклонных линий в вазописи и росписях в определенных периодах, пассивной динамики в «золотой век Перикла». Тогда создавался визуальный идеал атлетизма. Обобщение классического периода не соответствует сверхдинамичной современности. Интересно эмоциональное выражение лица и в скульптуре, и в живописи периода императорского Рима. Начиная со II в. до н.э. портрет спортсмена все более индивидуализирован. Исследование заключается в обосновании произведений искусства на тему спорта как исторически сложившегося в форме специальной соревновательной деятельности и спортивной практики социокультурного феномена, который способствует гармоничному развитию природных и общественных психофизиологических способностей двигательной активности и нравственно-эстетических качеств человека, определяет его спортивную деятельность. В работе показаны тенденции создания скульптур, фресок, рельефов, вазописи в античном искусстве, отражающие спорт. Перспективы дальнейших исследований должны быть связаны с оценкой влияния различных современных процессов на создание объектов искусства и дизайна, исходя из четких характеристик новых материалов, глубокого понимания существующих и новых технологических процессов, общих мировых тенденций развития общества в целом.ru
dc.description.abstractAim of work is to identify sport reflection features in ancient art. The paper uses methods of systematization and updating of analytical information about the peculiarities of the reflection of elements related to sports in the styles of the ancient world. The accumulation, systematization and implementation of information is carried out by studying the specialized professional literature and sites depicting the reflection of elements related to sports in ancient art. The main reflections of sports life in ancient art are identified and characterized. There is a description of ancient art that reflects sporting events. A summary analysis of the elements related to sports in the objects of the ancient world. The most interesting in the context of modernity are the elements of joy in Cretan art, the emphasis on dynamism in the first period of Minoan art; didactic orientation of the image of sculptural and pictorial works of sports events. Special attention needs to be paid to objects that are the result of all-Hellenic holidays. The example of creation of art objects on an example of figurines, painting, a vase-painting, minting connected with acrobatic jumps through a bull is considered. The elements of active dynamics, up to the existence of sloping lines in vase-painting and paintings in certain periods, of passive dynamics in the "golden age of Pericles" are shown. Then the visual ideal of athletics was created. The generalization of the classical period does not correspond to the superdynamic modernity. The most interesting emotional facial expression in both sculpture and painting of the period of imperial Rome. Since the II century. B.C. the portrait of the athlete is more and more individualized. The study is based on the study of sport as historically formed in the form of special competitive activities and sports practice socio-cultural phenomenon that promotes the harmonious development of natural and social psychophysiological abilities of motor activity and moral and aesthetic qualities of man, which determines his sports activities. The paper shows the trends in the creation of sculptures, frescoes, reliefs, vase paintings in ancient art, which reflect the sport. Prospects for further research should be related to assessing the impact of various modern processes on the creation of art and design, based on clear characteristics of new materials, a deep understanding of existing and new technological processes, general global trends in society as a whole.en
dc.languageuk
dc.subjectмистецтво античного світуuk
dc.subjectспортuk
dc.subjectдинамікаuk
dc.subjectскульптураuk
dc.subjectфрескаuk
dc.subjectфризuk
dc.subjectрельєфuk
dc.subjectвазописuk
dc.subjectакробатиuk
dc.subjectвідображення спортивних заходівuk
dc.subjectбитви з бикомuk
dc.subjectискусство античного мираru
dc.subjectдинамикаru
dc.subjectрельефru
dc.subjectвазописьru
dc.subjectакробатыru
dc.subjectотображение спортивных мероприятийru
dc.subjectбои с быкомru
dc.subjectart of the ancient worlden
dc.subjectsportsen
dc.subjectdynamicsen
dc.subjectsculptureen
dc.subjectfrescoen
dc.subjectfriezeen
dc.subjectreliefen
dc.subjectpaintingen
dc.subjectacrobatsen
dc.subjectreflection of sports eventsen
dc.subjectbattles with a bullen
dc.titleСпецифіка відображення теми спорту в творах античного мистецтваuk
dc.title.alternativeSpecificity of displaying the sport theme in the works of ancient art
dc.title.alternativeСпецифика отображения темы спорта в произведениях античного искусства
dc.typeArticle
local.contributor.altauthorКузнецова, И. А.ru
local.contributor.altauthorЛильчицкий, О. В.ru
local.contributor.altauthorПривалов, М. А.ru
local.contributor.altauthorKuznetsova, I. A.en
local.contributor.altauthorLylchytskyi, O. V.en
local.contributor.altauthorPrivalov, M. O.en
local.subject.sectionМистецтвознавство. Технічні наукиuk
local.sourceArt and Designuk
local.source.number№ 4 (12)uk
local.identifier.doi10.30857/2617-0272.2020.4.11
local.subject.method0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2020_N4_P136-148.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.