Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17307
Title: Female entrepreneurship in Ukraine: development specifics
Other Titles: Жіноче підприємництво в Україні: особливості розвитку
Женское предпринимательство в Украине: особенности развития
Authors: Fastovets, N. V.
Keywords: підприємництво
підприємницька діяльність
жіноче підприємництво
гендерний розрив
ринок праці
економічна активність
зайнятість
працевлаштування
юридична особа
фізична особа-підприємець
предпринимательство
предпринимательская деятельность
женское предпринимательство
гендерный разрыв
рынок труда
экономическая активность
занятость
трудоустройство
юридическое лицо
физическое лицо-предприниматель
entrepreneurship
entrepreneurial activity
female entrepreneurship
gender gap
labor market
business activity
employment
job placement
legal entity
individual entrepreneur
Issue Date: 2020
Citation: Fastovets N. V. Female entrepreneurship in Ukraine: development specifics = Жіноче підприємництво в Україні: особливості розвитку [Текст] / N. V. Fastovets // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 5 (151). - С. 56-62.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті розкрито особливості розвитку жіночого підприємництва в Україні, представлено авторське визначення терміну «жіноче підприємництво». Метою дослідження є виявлення характерних рис, видів та форм жіночого підприємництва. На цьому етапі дослідження було висвітлено стан, тенденції та особливості розвитку жіночого підприємництва в Україні. Проведено аналіз статистичних даних та матеріалів соціальних досліджень, що дозволило розкрити динаміку розвитку жіночого підприємництва в Україні, визначити основні риси та форми жіночого підприємництва, виокремити основні причини підприємницької активності жінок та структуру їх мотивацій, ідентифікувати сфери діяльності, в яких працюють жінки-підприємці. За результатами аналізу статистичних даних було з’ясовано і доведено, що жіноче підприємництво є чинником економічного зростання, створення робочих місць, рівності доходів, а також покращення соціальної стабільності суспільства. Крім того, було здійснено дослідження принципів, на яких базується діяльність підприємств, які очолюють жінки; проведено аналіз показників зайнятості, рівня прибутковості, рівня оплати праці на підприємствах, які очолюють жінки. Результати проведеної роботи свідчать про те що, головними особливостями жіночого підприємництва в Україні є мотиваційна складова підприємницької активності українських жінок, яка значною мірою відрізняється від чоловічої мотивації, що робить жіноче підприємництво унікальним інструментом забезпечення інтересів жінок, які прагнуть особистісної самореалізації в соціумі. Доведено, що жіноче підприємництво в Україні має сталу тенденцію до зростання попри те, що подолання гендерної нерівності в економіці України здійснюється доволі низькими темпами.
В статье раскрыты особенности развития женского предпринимательства в Украине, представлено авторское определение термина «женское предпринимательство». Целью исследования является выявление характерных черт, видов и форм женского предпринимательства. На этом этапе исследования были рассмотрены состояние, тенденции и особенности развития женского предпринимательства в Украине. Проведённый анализ статистических данных и материалов социальных исследований позволил раскрыть динамику развития женского предпринимательства в Украине, определить основные черты и формы женского предпринимательства, выделить основные причины предпринимательской активности женщин и структуру их мотиваций, выяснить сферы деятельности, в которых работают женщины-предприниматели. По результатам анализа статистических данных было установлено и доказано, что женское предпринимательство является фактором экономического роста, создания рабочих мест, равенства доходов, а также улучшения социальной стабильности общества. Кроме того, было проведено исследование принципов, на которых базируется деятельность предприятий, возглавляемых женщинами; проведён анализ показателей занятости, уровня доходности, уровня оплаты труда на предприятиях, которые возглавляют женщины. Результаты проведённой работы свидетельствуют о том, что главными особенностями женского предпринимательства в Украине является мотивационная составляющая предпринимательской активности украинских женщин, которая в значительной степени отличается от мужской мотивации, делает женское предпринимательство уникальным инструментом обеспечения интересов женщин, стремящихся к личностной самореализации в социуме. Доказано, что женское предпринимательство в Украине имеет устойчивую тенденцию к росту, несмотря на то, что преодоление гендерного неравенства в экономике Украины осуществляется достаточно низкими темпами.
The article discusses the specifics of female entrepreneurship development in Ukraine along with presenting the author’s original definition of a female entrepreneurship concept. The objective of this study is to identify common characteristics, types and patterns of female entrepreneurship. At this stage of the study, the current state, trends and the development specifics of female entrepreneurship in Ukraine have been explored. The results of statistical data analysis and social research findings have enabled to provide insights on the female entrepreneurship development dynamics in Ukraine, reveal its basic characteristics and forms as well as the key drivers of female entrepreneurial activity and the structure of their motivation, and apart from that, to identify the business areas in which female entrepreneurs are actively engaged. The study also provides strong statistical evidence supporting the statement that female entrepreneurship is a crucial factor that spurs economic growth, job creation, income equality, and contributes to enhancing social stability in the society. In the frameworks of the research agenda, this paper also seeks to explore the fundamental tenets underpinning female-led businesses. In this context, the study presents the assessment results on employment indicators, the degree of company profitability and the pay rate in female-led businesses. The research findings reveal that the core of female entrepreneurship specifics in Ukraine refer to the entrepreneurial motivation of Ukrainian women which differs significantly from male incentives and which makes female entrepreneurship a unique tool in meeting the aspirations of women for their self-actualization in the society. It is argued that female entrepreneurship in Ukraine demonstrates a steady upward trend despite yet relatively low rate of overcoming gender inequality in Ukraine's economy.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.5.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17307
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V151_P056-062.pdf246,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.