Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17477
Title: Біоморфізм як принцип структуротворення та художнього проектування в дизайні костюма
Other Titles: Biomorphism as a principle of structuring and artistic design in fashion
Authors: Чупріна, Н. В.
Ніколаєва, Т. В.
Терещенко, О. Г.
Герман, Т. О.
Keywords: мода
дизайн-діяльність
модний одяг
біоніка
біоморфізм
проектування костюма
структуротворення
fashion
design activity
fashionable clothes
bionics
biomorphism
costume design
structuring
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Біоморфізм як принцип структуротворення та художнього проектування в дизайні костюма / Н. В. Чупріна, Т. В. Ніколаєва, О. Г. Терещенко, Т. О. Герман // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 350-358.
Abstract: Визначено принципи та засоби трансформації художньо-композиційних характеристик формування біонічних структур рослин та охарактеризовано шляхи їх адаптації сучасному традиційному проектуванню костюма. Сформульовано сучасні тенденції щодо структурно-композиційних характеристик на основі біонічних структур. Визначено базові чинники трансформації структурних характеристик біоджерел у композиційному формоутворенні костюма.
The principles and means of transformation of artistic and compositional characteristics of the formation of bionic structures of plants are determined and the ways of their adaptation to modern traditional costume design are characterized. Modern trends concerning structural-compositional characteristics on the basis of bionic structures are formulated. The basic factors of transformation of structural characteristics of biosources in the compositional formation of the suit are determined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17477
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P350-358.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.