Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19400
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorРадіонова, Наталія Йосипівна-
dc.contributor.authorВойтенко, Марія В’ячеславівна-
dc.date.accessioned2022-02-02T12:30:56Z-
dc.date.available2022-02-02T12:30:56Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationВойтенко М. В. Організаційні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів на підприємстві : дипломна магістерська робота за спеціальністю 071 Облік та оподаткування / М. В. Войтенко ; наук. кер. Н. Й. Радіонова ; рец. М. І. Скрипник. – Київ : КНУТД, 2021. – 124 с.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19400-
dc.description.abstractОб’єкт дипломної роботи ‒ процес обліку, аналізу та аудиту операцій з основними засобами на ТОВ "БМК Планета-Буд". Предметом дипломної роботи є сукупність теоретичних, методичних та практичних засад обліку, аналізу та аудиту наявності, руху та використання основних засобів на ТОВ "БМК Планета-Буд". Метою дипломної роботи є розроблення й вдосконалення науково-методичних і практичних засад обліку, аналізу та аудиту операцій з основними засобами на підприємстві. За результатами дослідження розроблено рекомендації щодо удосконалення обліку, аналізу та аудиту основних засобів. Розроблені документи: план і програма аудиту основних засобів, тест внутрішнього контролю основних засобів, класифікатор джерел інформації для проведення аудиту основних засобів на підприємстві, класифікатор типових помилок, які найчастіше зустрічаються під час аудиту основних засобів підприємства. Крім того, запропоновано методику економічного аналізу основних засобів підприємства, що позитивно вплине на процес управління підприємством та його фінансові результати.uk
dc.description.abstractОбъект дипломной работы – процесс учета, анализа и аудита операций с основными средствами на ООО "ПМК Планета-Буд". Предметом дипломной работы является совокупность теоретических, методических и практических основ учета, анализа и аудита наличия, движения и использования основных средств на ООО "ПМК Планета-Буд". Целью дипломной работы является разработка и усовершенствование научно-методических и практических основ учета, анализа и аудита операций с основными средствами на предприятии. По результатам исследования разработаны рекомендации по усовершенствованию учета, анализа и аудита основных средств. Разработаны документы: план и программа аудита основных средств, тест внутреннего контроля основных средств, классификатор источников информации для проведения аудита основных средств на предприятии, классификатор типичных ошибок, наиболее часто встречающихся во время аудита основных средств предприятия. Кроме того, предложена методика экономического анализа основных средств предприятия, что положительно повлияет на процесс управления предприятием и его финансовые результаты.uk
dc.description.abstractThe object of the thesis is the process of accounting, analysis and audit of transactions with fixed assets at LLC "PMK PLANETA-BUD". The subject of the thesis is a set of theoretical, methodological and practical principles of accounting, analysis and audit of the availability, movement and use of fixed assets at LLC "PMK PLANETA-BUD". The purpose of the thesis is to develop and improve the scientific and methodological and practical principles of accounting, analysis and audit of operations with fixed assets at the enterprise. Based on the results of the study, recommendations for improving the accounting, analysis and audit of fixed assets have been developed. Developed documents: plan and program of audit of fixed assets, test of internal control of fixed assets, classifier of sources of information for the audit of fixed assets in the enterprise, classifier of common errors that occur most often during the audit of fixed assets of the enterprise. In addition, a method of economic analysis of fixed assets of the enterprise is proposed, which will positively affect the process of enterprise management and its financial results.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний університет технологій та дизайнуuk
dc.subjectосновні засобиuk
dc.subjectпідприємствоuk
dc.subjectоблікuk
dc.subjectаналізuk
dc.subjectаудитuk
dc.subjectосновные средстваuk
dc.subjectпредприятиеuk
dc.subjectучетuk
dc.subjectанализuk
dc.subjectfixed assetsuk
dc.subjectenterpriseuk
dc.subjectaccountinguk
dc.subjectanalysisuk
dc.subjectaudituk
dc.titleОрганізаційні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів на підприємствіuk
dc.title.alternativeОрганизационные и методические основы учета, анализа и аудита основных средств на предприятииuk
dc.title.alternativeOrganizational and methodical principles of account, analysis and audit of the fixed assets at the enterpriseuk
dc.typeДипломний проектuk
local.contributor.altauthorВойтенко, Мария Вячеславовна-
local.contributor.altauthorVoitenko, M. V.-
local.subject.facultyФакультет управління та бізнес-дизайнуuk
local.subject.departmentКафедра цифровізації та бізнес-консалтингуuk
local.subject.method0uk
local.diplom.groupМгЗМОК-20uk
local.diplom.targetРозроблення й вдосконалення науково-методичних і практичних засад обліку, аналізу та аудиту операцій з основними засобами на підприємстві.uk
local.diplom.objectПроцес обліку, аналізу та аудиту операцій з основними засобами на ТОВ "БМК Планета-Буд".uk
local.diplom.predmetСукупність теоретичних, методичних та практичних засад обліку, аналізу та аудиту наявності, руху та використання основних засобів на ТОВ "БМК Планета-Буд".uk
local.diplom.methodМетодологічну основу дослідження склали системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів підприємства. До основних загальнонаукових методів дослідження, що були використані при написанні дипломної роботи, можна віднести: діалектичний метод пізнання, логічний та структурно-функціональний методи. Також, під час дослідження використовувались методи аналізу і синтезу, коефіцієнтний метод, порівняння, наукової абстракції, вибіркового обстеження та групування, індукції та дедукції та інші прийоми економіко-статистичного дослідження.uk
local.diplom.okrМагістрuk
local.diplom.speciality071 Облік та оподаткуванняuk
local.diplom.programМіжнародний облік та аудит-консалтингuk
local.contributor.altadvisorРадионова, Наталия Иосифовна-
local.contributor.altadvisorRadionova, N.-
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom071_Voitenko_Radionova.pdf2,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.