Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19856
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПетрецький, І. І.uk
dc.date.accessioned2022-09-11T01:15:03Z-
dc.date.available2022-09-11T01:15:03Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationПетрецький І. І. Значення інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів у розвитку сільських територій в умовах конкурентної економіки [Текст] / І. І. Петрецький // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 3. - С. 47-57.uk
dc.identifier.issn2786-5398
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19856-
dc.description.abstractУ статті проаналізовано тенденції впливу сучасної конкурентної економіки на економічний розвиток країни та встановлено, що в нових умовах господарювання важливими є пошук внутрішніх резервів для зростання соціально-економічних систем на всіх рівнях адміністративно-територіальних утворень, зокрема, соціально-економічного розвитку сільських територій на основі внутрішніх ресурсів – природних, технологічних, людських та інших чинників, спрямованих на досягнення конкурентних переваг. З'ясовано, що в сучасних реаліях розвиток сільських територій під впливом інноваційно-інвестиційних процесів досягається завдяки створенню належної інфраструктури. Такий підхід забезпечує створення привабливого інвестиційного середовища, формування інноваційної системи сільських територій, здатну забезпечити повний ланцюжок створення та поширення інновацій та нових технологій у виробництві, збільшення інвестиційно-інноваційного потенціалу сільських територій, модернізацію та зміни територіального виробництва. Визначено умови і детермінанти формування ефективного інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційного процесу розвитку сільських територій, його властивостей, що виникають під впливом конкурентної економіки. Сформовано систему ендогенних та екзогенних факторів, що спрямовані на формування інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів розвитку сільських територій в Україні, серед яких основними є правові, фінансові та інвестиційні, організаційно-управлінські, психологічні та мотиваційні, економічні та консультаційні, інформаційні, кадрові, наукові, промислово-технологічні, маркетингові та соціально-економічні чинники. Окреслено напрями інституційної та організаційно-економічної трансформації, що сприятимуть формуванню дієвого інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку сільських територій.uk
dc.description.abstractВ статье проанализированы тенденции влияния современной конкурентной экономики на экономическое развитие страны и отмечено, что в новых условиях управления важно найти внутренние резервы для роста социально-экономических систем на всех уровнях административно-территориальных образований, в частности, социально-экономического развития сельских территорий на основе внутренних ресурсов – природных, технологических, человеческих и других факторов, направленных на достижение конкурентных преимуществ. Установлено, что в современных реалиях развитие сельских территорий под влиянием инновационных и инвестиционных процессов достигается благодаря созданию надлежащей инфраструктуры. Такой подход обеспечивает создание привлекательной инвестиционной среды, формирование инновационной системы сельских территорий, способной обеспечить полную цепочку создания и распространения инноваций и новых технологий в производстве, повышение инвестиционного и инновационного потенциала сельских территорий, модернизацию и изменения территориального производства. Определены условия и детерминанты формирования эффективного инфраструктурного обеспечения инновационно-инвестиционного процесса развития села, его свойства, возникающие под влиянием конкурентной экономики. Сформирована система эндогенных и экзогенных факторов, направленных на формирование инфраструктурной поддержки инновационно-инвестиционных процессов развития сельских территорий в Украине, среди которых основными являются правовые, финансово-инвестиционные, организационно-управленческие, психолого-мотивационные, экономические и консалтинговые, информационные, кадровые, научно-производственные и технологические, маркетинговые и социально-экономические факторы. Намечены направления институциональных и организационно-экономических преобразований, которые будут способствовать формированию эффективной инфраструктурной поддержки инновационного развития сельских территорий.ru
dc.description.abstractThe article provides insights into implications of modern competitive economy for the national economic development and argues that in the new business realia it is critical to search for internal reserves for socioeconomic growth at all levels of administrative and territorial entities including socioeconomic development of rural areas based on natural, technological, human and other factors aimed at attaining competitive advantages. The study demonstrates that in the context of innovation and investment processes, building appropriate infrastructure is the priority objective to boost rural areas development. Such approach will contribute to creating an attractive investment environment, shaping an innovative structure of rural areas able to provide a full chain of creating and disseminating innovations and new technologies in production, enhance investment and innovation capacity of rural areas, modernization and change of territorial industries. The study identifies the terms and determinants in building effective infrastructure support for facilitating innovation and investment process of rural development and its properties that arise within the competitive economy paradigm. Apart from that, the study presents a framework of endogenous and exogenous factors affecting the infrastructure support for innovation and investment processes to foster rural development in Ukraine. The following factors are discussed as the most critical ones: legal, financial, investment-based, organizational, managerial, psychological, motivational, economic, consulting, informational, professional, scientific, industrial, technological, marketing, socioeconomic, etc. The summary outlines the key vectors of institutional, organizational and economic transformation that will promote building effective infrastructure support for further innovative development of rural areas.en
dc.languageuk
dc.subjectінфраструктурне забезпеченняuk
dc.subjectсільські територіїuk
dc.subjectінноваційно-інвестиційний процесuk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectрозвитокuk
dc.subjectинфраструктурное обеспечениеru
dc.subjectсельские территорииru
dc.subjectинновационно-инвестиционный процессru
dc.subjectконкурентоспособностьru
dc.subjectразвитиеru
dc.subjectinfrastructureen
dc.subjectrural areasen
dc.subjectinnovation and investment processen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectdevelopmenten
dc.titleЗначення інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів у розвитку сільських територій в умовах конкурентної економікиuk
dc.title.alternativeThe importance of infrastructure support for innovation and investment processes to enhance rural areas development in a competitive economy
dc.title.alternativeЗначение инфраструктурного обеспечения инновационно-инвестиционных процессов в развитии сельских территорий в условиях конкурентной экономики
dc.typeArticle
local.contributor.altauthorПетрецкий, И. И.ru
local.contributor.altauthorPetretskyi, I. I.en
local.subject.sectionІнноваційно-інвестиційна політикаuk
local.sourceЖурнал стратегічних економічних дослідженьuk
local.source.number№ 3uk
local.identifier.doi10.30857/2786-5398.2021.3.6
local.subject.method0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N3_P047-057.pdf601,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.