Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19902
Title: Budget execution in Ukraine under military aggression: current state and forecast for the future
Other Titles: Виконання бюджету України в умовах військової агресії: поточний стан та прогноз на майбутнє
Выполнение бюджета Украины в условиях военной агрессии: текущее состояние и прогноз на будущее
Authors: Rusina, Yuliia
Keywords: виконання бюджету
повномасштабна війна
агресія Росії проти України
прогноз бюджету на майбутнє
українська економіка
захист населення
міжнародна підтримка
законодавча база
збільшення видатків
выполнение бюджета
полномасштабная война
агрессия России против Украины
прогноз бюджета на будущее
украинская экономика
защита населения
международная поддержка
законодательная база
увеличение расходов
budget execution
full-scale war
Russian aggression against Ukraine
budget forecast for the future
Ukraine’s economy
population protection
international support
legal framework
increased spending
Issue Date: 2022
Citation: Rusina Yu. O. Budget execution in Ukraine under military aggression: current state and forecast for the future = Виконання бюджету України в умовах військової агресії: поточний стан та прогноз на майбутнє [Текст] / Yu. O. Rusina // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 3 (8). - С. 62-72.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті здійснено спробу дослідити проблеми і виклики, пов’язані з виконанням бюджету України в умовах військової агресії, а також виявлено тенденції зміни прогнозних показників у майбутньому. Наголошується, що виконання бюджету практично унеможливлюється через повномасштабну війну Росії проти України, яка завдала й досі завдає величезного удару по українській економіці, що призводить до прямого суттєвого зниження доходної частини наповнення бюджету України на тлі постійного зростання витрат державних фінансів під тиском військових та соціальних видатків. Визначено, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загальний дефіцит бюджету зріс майже до 263 млрд грн. Встановлено, що єдиним джерелом наповнення бюджету та найнадійнішою підтримкою Збройним силам України є платники податків, які в надскладний воєнний час своєчасно виконують свої зобов’язання перед бюджетом. Доведено, що в теперішніх умовах російської агресії доки триває війна дуже важко передбачити середньострокові перспективи у сфері державних фінансів, як і те, що саме буде відбуватися із доходами та видатками державного бюджету. Підкреслюється, що основні тенденції розвитку дохідної та видаткової частини бюджету України повною мірою будуть залежати від того, скільки часу триватиме ця агресія від Російської Федерації, і який перебіг цих військових дій буде визначено надалі. Проте доведено, що українська економіка, хоч і поступово, але все одно пристосовується до вимушених умов життя та виробництва під час дії воєнного стану. Так, держава підтримує підприємницьку діяльність на всіх рівнях, поліпшуючи тим самим їх ділову активність. Встановлено, що інфляція в країні має помірний характер і зумовлена зростанням цін на пальне, що своєю чергою також сприятиме номінальному наповненню бюджету, насамперед, за рахунок ПДВ. Визначено, що в майбутньому на Україну чекає необхідність критичного оцінювання ефективності наданих широких митних пільг, які почали перешкоджати конкурентоспроможності національних виробників, створювати додатковий тиск на валютний курс та погіршувати сальдо платіжного балансу. Проте, наявний стан із недовиконанням митних надходжень триватиме ще й надалі. Результати дослідження демонструють, що постає нагальна потреба в розширенні пропускної потужності митних пунктів для активізації зовнішньоекономічної діяльності, а зокрема – експорту. У цьому контексті, перспективними вбачаються такі кроки: скасування Європейським союзом всіх мит та квот на товари, продукцію українського виробництва упродовж року; анонсування Президентом України підписання двосторонньої угоди між Україною та Польщею про спільний прикордонно-митний контроль. Визначено, що завдяки прийняттю відповідних законодавчих актів було збільшено частину видатків, що йдуть на національну безпеку та оборону та на подолання негативних наслідків, що були спричинені широкомасштабною збройною агресією Росії проти України. Мова йде про Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 31 травня 2022 року, згідно з яким більша частина коштів буде спрямована на національну безпеку та оборону (247,8 млрд грн), надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" для громадян, які через війну втратили роботу (5,8 млрд грн), допомогу внутрішньо-переміщеним особам на покриття витрат на проживання (12,5 млрд грн), виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (20 млрд грн).
В статье предпринята попытка исследовать проблемы и вызовы, связанные с выполнением бюджета Украины в условиях военной агрессии, а также выявлены тенденции изменения прогнозных показателей в будущем. Отмечается, что выполнение бюджета становится практически невозможным из-за полномасштабной войны России против Украины, которая нанесла и до сих пор наносит огромный удар по украинской экономике, что приводит к прямому существенному снижению доходной части наполнения бюджета Украины на фоне постоянного роста расходов государственных финансов под давлением военных и социальных расходов. Установлено, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины общий дефицит бюджета вырос почти до 263 млрд грн. При этом единственным источником наполнения бюджета и надёжной поддержкой Вооружённым силам Украины являются налогоплательщики, которые в сверхсложное военное время своевременно выполняют свои обязательства перед бюджетом. Доказано, что в нынешних условиях российской агрессии пока идёт война очень трудно предсказать среднесрочные перспективы в сфере государственных финансов, как и то, что будет происходить с доходами и расходами государственного бюджета. Подчёркивается, что основные тенденции развития доходной и расходной части бюджета Украины в полной мере будут зависеть от того, сколько времени продлится эта агрессия Российской Федерации, и какое течение этих военных действий будет происходить в дальнейшем. В то же время доказано, что украинская экономика, хотя и постепенно, но все равно приспосабливается к вынужденным условиям жизни и производства во время действия военного положения. Государство поддерживает предпринимательскую деятельность на всех уровнях, улучшая тем самым их деловую активность. Установлено, что инфляция в стране носит умеренный характер и обусловлена ростом цен на топливо, что в свою очередь также будет способствовать номинальному наполнению бюджета, прежде всего, за счёт НДС. Отмечается, что в будущем перед Украине потребуется критическое оценивание эффективности предоставленных широких таможенных льгот, которые стали препятствовать конкурентоспособности национальных производителей, создавать дополнительное давление на валютный курс и ухудшать сальдо платёжного баланса. Кроме того, недовыполнение таможенных поступлений будет продолжаться и в дальнейшем. Результаты исследования демонстрируют, что возникает настоятельная потребность в расширении пропускной мощности таможенных пунктов для активизации внешнеэкономической деятельности, а в частности – экспорта. В этом контексте, перспективными видятся следующие шаги: отмена Европейским союзом всех пошлин и квот на товары, продукцию украинского производства в течение года; анонсирование Президентом Украины подписания двустороннего соглашения между Украиной и Польшей о совместном погранично-таможенном контроле. Определено, что благодаря принятию соответствующих законодательных актов была увеличена часть расходов, идущих на национальную безопасность и оборону и на преодоление негативных последствий, вызванных широкомасштабной вооружённой агрессией России против Украины. Речь идёт о Законе Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" от 31 мая 2022 года, согласно которому большая часть средств будет направлена на национальную безопасность и оборону (247,8 млрд грн), предоставление помощи в рамках Программы "еПоддержка" для граждан, которые из-за войны потеряли работу (5,8 млрд грн), помощь внутренне перемещённым лицам на покрытие расходов на проживание (12,5 млрд грн), выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам (20 млрд грн).
The paper attempts to investigate modern challenges associated with budget execution in Ukraine under military aggression, as well as to identify trends of change in forecast indicators in the future. It is observed that the full-scale war of Russia against Ukraine has inflicted a heavy blow on the Ukrainian economy, thus almost ceasing the opportunity of budget execution in Ukraine which in turn spurs a significant on-going drop in budget revenues against rapidly increasing public expenditures under the pressure of military and social spending. It is reported that since the beginning of Russia's full-scale invasion to Ukraine, the total budget deficit has increased to almost 263 billion UAH. It argued that in extremely difficult wartime, Ukrainian taxpayers who their best to fulfil their timely scheduled obligations to the budget have become a profound source of budget stuffing providing strong support for the Armed Forces. In the current realia of Russian aggression, as long as the war lasts, it is rather hard to predict medium-term prospects in the area of public finance, as well as to forecast what exactly will happen to government revenues and expenditures in the future. It is emphasized that the key development trends in government income and expenditures will fully depend on the war duration and the specifics of military actions in the future. However, the findings demonstrate that the Ukrainian economy, although slowly but gradually, is still adapting to the new wartime realia of life and doing business. Thus, the government is encouraging entrepreneurial endeavours at all levels, thereby boosting business activity. According to the results of the study, the inflation rate in Ukraine which is underpinned by the increase in fuel prices could be considered as moderate which consequently will contribute to further budget stuffing, primarily through VAT. Apart from the above, the findings suggest that in the future, Ukraine will need to critically evaluate the effectiveness of unprecedented customs duty exemptions and preferences that have started to create barriers to national producers’ competitiveness, impose additional pressure on the exchange rate, and worsen the balance of payments. However, it is argued that the current state of underpayment of customs revenues will continue. The conclusions resume that there is a critical need to expand the throughput capacity of crossing points to enhance international trade and export, in particular. In this context, the following are considered to be promising steps forward: abolishment by the European Union of all customs duties and quotas on goods and products on the Ukrainian exports during the year; announcement by the President of Ukraine of signing a bilateral agreement between Ukraine and Poland on joint border and customs control. It is noted that thanks to the adoption of the relevant legislative acts, expenditures for the national security and defense purposes and for overcoming the negative effects caused by Russia's large-scale armed aggression against Ukraine have been increased. Within the scope of this study, the authors rely on the Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2022" dated May 31, 2022, according to which most of the funds will be directed to national security and defense (247.8 billion UAH), assistance within the framework of the "eSupport" Program for citizens who lost their jobs due to the war (5.8 billion UAH), assistance to internally displaced persons to cover living expenses (12.5 billion UAH), payment of pensions, allowances and increases to pensions assigned under various pension programs (20 billion UAH).
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.3.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19902
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N3(8)_P062-072.pdf276,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.