Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМунтян, Олександр Олександрович-
dc.date.accessioned2023-11-17T12:51:35Z-
dc.date.available2023-11-17T12:51:35Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationМунтян О. О. Лінгвориторичні стратегії впливу у професійному спілкуванні / О. О. Мунтян // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2023. – Вип. 67, Том 2. – С. 237-242.uk
dc.identifier.issn2308-4855 (Print)uk
dc.identifier.issn2308-4863 (Online)uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25114-
dc.description.abstractСтаттю присвячено дослідженню лінгвориторичних стратегій впливу у професійному спілкуванні. Актуальність розвідки визначається загальною зосередженістю новітніх лінгвориторичних студій на вивченні принципів побудови промов у професійному спілкуванні та розробці ефективних засад аналізу таких текстів, зокрема, із застосуванням інструментарію класичної риторики та неориторики. Мета статті полягає в розкритті лінгвориторичної специфіки текстів професійного спілкування. Автор окреслив риторичні способи впливу; надано визначення поняття "лінгвориторична стратегія" у контексті інтерпретації промов у професійному спілкуванні та виявлено риторичні ефекти, що виникають під час промов у практиці професійного спілкування. У статті лінгвориторичні стратегії трактуються як специфічні методи та техніки використання мови для досягнення конкретних цілей у спілкуванні. Автор встановив, що сучасні ритори послуговуються надбанням класичної риторики задля досягнення своїх комунікативних цілей, а саме: звертаються до таких риторичних способів впливу, як етос, логос та пафос. Автор статті зазначає, що етос, який у класичній риториці розуміється як самопрезентація ритора, перетворився на апелювання до глобальних та локальних топосів, що ґрунтуються на загальнолюдських та національних цінностях відповідно. Стратегія апелювання через етос реалізується зверненням до авторитету, заснованого на компетентності, довірі та етичних цінностях. Зі свого боку, пафос, пов’язаний в класичній риториці з емоціями, сьогодні спирається також на потреби людини, які відображені на піраміді потреб Абрахама Маслоу. Згідно з аналізом текстів професійного спілкування, стратегія апелювання через пафос у професійному мовленні використовується для надання висловлюванню більшого авторитету, переконливості та емоційного впливу. Класичний логос зазнав найменших змін та ґрунтується на теорії аргументації, яка реалізується доведенням тези через аргументи. Стратегія апелювання через логос у професійному мовленні використовується в різних контекстах та ситуаціях для переконання аудиторії на основі логіки, раціональних аргументів та фактів.uk
dc.description.abstractThe article is devoted to the study of linguistic strategies of influence in professional communication. The relevance of the research is determined by the general focus of the latest linguistic studies on the study of the principles of speech construction in professional communication and the development of effective principles for analyzing such texts, in particular, using the tools of classical rhetoric and neorhetoric. The purpose of the article is to reveal the linguistic specifics of professional communication texts. The author outlined the rhetorical methods of influence; define the concept of "linguistic strategy" in the context of interpreting speeches in professional communication and identify the rhetorical effects that arise during speeches in the practice of professional communication. The article interprets linguistic strategies as specific methods and techniques of using language to achieve specific goals in communication. The author found that modern rhetoricians use the achievements of classical rhetoric to achieve their communicative goals, namely, they turn to such rhetorical methods of influence as ethos, logos and pathos. The article notes that ethos, which in classical rhetoric is understood as the rhetorician's self-presentation, has evolved into an appeal to global and local topoi based on universal and national values. The strategy of appealing through ethos includes the use of appeals to authority based on competence, trust, and ethical values. In turn, pathos, which is associated with emotions in classical rhetoric, today also relies on human needs, which are reflected in Abraham Maslow's pyramid of needs. According to the analysis of professional communication texts, the strategy of appealing through pathos in professional speech is used to give the statement more authority, persuasiveness and emotional impact. The classical logos has undergone the least changes and is based on the theory of argumentation, which is realized by proving a thesis through arguments. The strategy of appealing through logos in professional speech is used in different contexts and situations to persuade the audience based on logic, rational arguments and facts.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectаргументаціяuk
dc.subjectетосuk
dc.subjectлінгвориторикаuk
dc.subjectлогосuk
dc.subjectпафосuk
dc.subjectпрофесійне спілкуванняuk
dc.subjectargumentationuk
dc.subjectethosuk
dc.subjectlinguisticsuk
dc.subjectlogosuk
dc.subjectpathosuk
dc.subjectprofessional communicationuk
dc.titleЛінгвориторичні стратегії впливу у професійному спілкуванніuk
dc.title.alternativeLinguistic strategies of influence in professional communicationuk
dc.typeArticleuk
local.contributor.altauthorMuntian, Oleksandr-
local.subject.sectionСоціально-гуманітарні наукиuk
local.sourceАктуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкаuk
local.sourceTopical issues of the humanities : an intercollegiate collection of researchers working with young people with Drohobych workers at Ivan Franko Universityuk
local.subject.facultyІнститут права та сучасних технологійuk
local.identifier.sourceВидання Україниuk
local.subject.departmentКафедра філології та перекладу (ФП)uk
local.identifier.doi10.24919/2308-4863/67-2-34uk
local.subject.method1uk
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdfСтаття370,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.