Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDerkach, Tetiana M.-
dc.date.accessioned2018-11-05T14:09:33Z-
dc.date.available2018-11-05T14:09:33Z-
dc.date.issued2018-10-
dc.identifier.citationDerkach T. M. Optimisation of selection of electronic learning resources according to student group composition / T. M. Derkach // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Vol. 67, № 5. – P. 134-147.uk
dc.identifier.issn2076-8184uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9976-
dc.description.abstractThe technology of integration of learning methods, forms and means of information and communication technologies is described with due regards for psychological and pedagogical characteristics of student groups. The results of theoretical and experimental research conducted on the basis of two Ukrainian universities with the participation of 341 students in the "Chemistry" training area and 18 lecturers of basic chemical disciplines are highlighted. Both students and lecturers were polled in a specially designed questionnaire to show their attitude to the use of various electronic learning resources in learning and teaching basic chemical disciplines. Students’ preferences in learning styles were estimated on the basis of a self-scoring questionnaire for assessing preferences on four complementary dimensions, such as perception (sensitive or intuitive), input (visual or verbal), processing (active or reflective) and understanding (sequential or global) of chemical information. Such an approach is known as the method of Felder-Soloman, and it allows one to calculate Indices of Learning Style which assess qualitatively available preferences of all respondents in each of the four available directions. The developed technology allows lecturers to qualify an optimal set of electronic learning resources for the teaching of individual sections of chemistry, taking into account preferences in their use of students with different learning styles. The technology under development is based on the calculation of average resource scores as assessed by all students in the group, as well as on the expert evaluation of the feasibility of their application in the teaching of basic chemical disciplines. The taxonomy of the optimal selection of electronic learning resources and teaching methods is developed for each type of students’ learning preferences. Advantages and disadvantages of all available variants of the application of the developed technology are discussed for student groups of different compositions. An example of the application is given for studying the discipline "Inorganic Chemistry".uk
dc.description.abstractОписано технологію інтеграції методів навчання, форм і засобів інформаційно-комунікаційних технологій, що створена з урахуванням психологічних і педагогічних характеристик студентських груп. Висвітлено результати теоретичних і експериментальних досліджень, проведених на базі двох українських вишів за участю 341 студента напряму підготовки «Хімія» та 18 викладачів базових хімічних дисциплін. Як студенти, так і викладачі були опитані за допомогою спеціально розробленої анкети щодо свого ставлення до використання різних електронних навчальних ресурсів у вивченні та викладанні базових хімічних дисциплін. Переваги студентів у стилях навчання оцінювалися на основі анкети для самооцінки наявних переваг у чотирьох компліментарних вимірах, таких як сприйняття (сенситивне або інтуїтивне), канал входу (візуальний чи вербальний), обробка (активна або рефлексивна) та розуміння (послідовне або глобальне) хімічної інформації. Такий підхід, відомий як метод Фелдера-Соломан, дозволяє розрахувати індекси стилів навчання, які, у свою чергу, оцінюють наявні переваги всіх респондентів у кожному з чотирьох доступних вимірів. Розроблена технологія дозволяє викладачам визначати оптимальний набір електронних навчальних ресурсів для викладання окремих розділів хімії з урахуванням переваг у їх використанні студентами з різними стилями навчання. Розроблена технологія базується на підрахунку середніх значень ресурсів, оцінених усіма студентами групи, а також на експертній оцінці доцільності їх застосування у навчанні базових хімічних дисциплін. Розроблено таксономію оптимального вибору електронних навчальних ресурсів і методів навчання для кожного типу навчальних уподобань студентів. Переваги й недоліки всіх доступних варіантів застосування розробленої технології обговорюються для студентських груп різного складу. Наведено приклад застосування розробленої технології для випадку вивчення дисципліни «Неорганічна хімія».uk
dc.description.abstractОписана технология интеграции методов обучения, форм и средств информационно-коммуникационных технологий, которая создана с учетом психологических и педагогических характеристик студенческих групп. Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, проведенных на базе двух украинских вузов с участием 341 студента направления подготовки «Химия» и 18 преподавателей базовых химических дисциплин. С помощью специально разработанной анкеты, как студенты, так и преподаватели были опрошены о своем отношении к использованию различных электронных учебных ресурсов при изучении и преподавании базовых химических дисциплин. Предпочтения студентов в стилях обучения оценивались на основе анкеты для самооценки имеющихся предпочтений в четырех комплиментарных измерениях, таких как восприятие (сенситивное или интуитивное), канал ввода (визуальный или вербальный), обработка (активная или рефлексивная) и понимание (последовательное или глобальное) химической информации. Такой подход, известный как метод Фелдера-Соломан, позволяет рассчитать индексы стилей обучения, которые, в свою очередь, оценивают имеющиеся предпочтения всех респондентов в каждом из четырех доступных измерений. Разработанная технология позволяет преподавателям определять оптимальный набор электронных образовательных ресурсов для преподавания отдельных разделов химии с учетом склонности к их использованию студентов с разными стилями обучения. Разработанная технология базируется на расчете средних показателей ресурсов, оцененных всеми студентами группы, а также на экспертной оценке целесообразности применения ресурса при изучении базовых химических дисциплин. Разработана систематика оптимального выбора электронных учебных ресурсов и методов обучения для каждого типа учебных предпочтений студентов. Преимущества и недостатки всех доступных вариантов применения разработанной технологии обсуждаются для студенческих групп различного состава. Приведен пример применения разработанной технологии для случая изучения дисциплины «Неорганическая химия».uk
dc.language.isoenuk
dc.subjecthigher educationuk
dc.subjectchemistry learninguk
dc.subjectFelder-Soloman learning stylesuk
dc.subjectinformation and communication technologiesuk
dc.subjectelectronic learning resourcesuk
dc.subjectoptimisation of e-resource setuk
dc.subjectвища освітаuk
dc.subjectнавчання хіміїuk
dc.subjectпізнавальні стиліuk
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk
dc.subjectелектронні освітні ресурсиuk
dc.subjectвысшее образованиеuk
dc.subjectобучение химииuk
dc.subjectпознавательный стильuk
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk
dc.subjectэлектронные образовательные ресурсыuk
dc.titleOptimisation of selection of electronic learning resources according to student group compositionuk
dc.title.alternativeОптимізація вибору електронних освітніх ресурсів відповідно до складу студентських групuk
dc.title.alternativeОптимизация выбора электронных образовательных ресурсов согласно составу студенческих группuk
dc.typeArticleuk
local.contributor.altauthorДеркач, Тетяна Михайлівна-
local.contributor.altauthorДеркач, Татьяна Михайловна-
local.subject.sectionПроблеми вищої освітиuk
local.sourceInformation Technologies and Learning Toolsuk
local.subject.facultyФакультет індустрії модиuk
local.identifier.sourceВидання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Scienceuk
local.subject.departmentКафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайнуuk
local.subject.method1uk
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2245-11066-1-PB.pdfОсновна стаття247,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.