Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10038
Title: Комплексна освітня платформа проектної діяльності у сфері енергоефективності
Authors: Каплун, В. В.
Шведчикова, І. О.
Кравченко, О. П.
Шевченко, О. О.
Keywords: енергоефективність
енергозбереження
освітня платформа
проектна діяльність
центр енергоефективності
комплексний підхід
энергоэффективность
энергосбережение
образовательная платформа
проектная деятельность
центр энергоэффективности
комплексный подход
energy efficiency
energy saving
educational platform
project activity
energy efficiency center
complex approach
Issue Date: 2018
Citation: Комплексна освітня платформа проектної діяльності у сфері енергоефективності [Текст] / В. В. Каплун, І. О. Шведчикова, О. П. Кравченко, О. О. Шевченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2018. - № 4 (124). - С. 34-44.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Застосування комплексного підходу щодо створення цілісної освітньої платформи проектної діяльності в сфері енергоефективності. Використовуються відомі особистісно-орієнтовані методики забезпечення якості освітніх послуг як базові чинники створення комплексного набору навичок, знань і компетенцій у сфері енергоефективності та інноваційний процес їх отримання для слухачів з різною базовою професійною підготовкою. Реалізація проектно-орієнтованої освітньої платформи передбачає використання особистісно-орієнтованих технологій навчання з застосуванням бази інженерних та наукових проектів для підвищення енергоефективності, дозволяє еластично формувати наповнення модулів багаторівневої підготовки слухачів з унікальним для кожного набором практичних навичок, знань і компетенцій з використанням інноваційного процесу їх отримання. В роботі сформовані базові принципи створення освітньої платформи проектної діяльності у сфері енергоефективності, компоненти якої мають багаторівневу структуру для підготовки та підвищення кваліфікації, реалізовану у вигляді взаємозв'язаних модулів, курсів, тренінгів, які дозволяють обрати індивідуальну освітню траєкторію слухачу з урахуванням напряму спеціалізації та професійних інтересів. Результати дослідження можуть бути використані при створенні освітньо-наукових центрів енергоефективності для підтримки розвитку сфер енергоефективності та відновлюваної енергетики, комплексного забезпечення професійної підготовки представників бізнесу, громадських закладів, фахових спілок та науково-дослідних інститутів, які б хотіли отримати знання про розвиток та втілення енергоефективних проектів, а також при організації програмних заходів та ініціатив із міжнародними представниками, які беруть участь у їх впровадженні.
Применение комплексного подхода к созданию целостной образовательной платформы проектной деятельности в сфере энергоэффективности. Используются известные личностно-ориентированные методики обеспечения качества образовательных услуг как базовые факторы создания комплексного набора навыков, знаний и компетенций в сфере энергоэффективности и инновационный процесс их получения для слушателей с разной базовой профессиональной подготовкой. Реализация проектно-ориентированной образовательной платформы предусматривает использование личностно-ориентированных технологий обучения с применением базы инженерных и научных проектов для повышения энергоэффективности, позволяет эластично формировать наполнение модулей многоуровневой подготовки слушателей с уникальным для каждого набором практических навыков, знаний и компетенций с использованием инновационного процесса их получения. В работе сформированы базовые принципы создания образовательной платформы проектной деятельности в сфере энергоэффективности, компоненты которой имеют многоуровневую структуру для подготовки и повышения квалификации, реализованную в виде взаимосвязанных модулей, курсов, тренингов, которые позволяют выбрать индивидуальную образовательную траекторию слушателю с учетом направления специализации и профессиональных интересов. Результаты исследования могут быть использованы при создании образовательно-научных центров энергоэффективности для поддержки развития сфер энергоэффективности и возобновляемой энергетики, комплексного обеспечения профессиональной подготовки представителей бизнеса, общественных заведений, профессиональных союзов и научно-исследовательских институтов, желающих получить знания о развитии и реализации энергоэффективных проектов, а также при организации программных мероприятий и инициатив с международными представителями, которые участвуют в их внедрении.
Application of complex approach to the creation of holistic educational platform of project activities in the field of energy efficiency. The well-known personal-oriented methods of quality assurance of educational services are used as the basic factors of creating a complex set of skills, knowledge and competencies in the sphere of energy efficiency and an innovative process of obtaining them for students with different basic professional level. The realization of project-oriented educational platform involves the use of personalized learning technologies with the use of base of engineering and scientific projects to increase energy efficiency; allows forming elastically the content of the modules of multi-level training of students with a unique set of practical skills, knowledge and competences for each using the innovative process of obtaining them. The basic principles of educational platform for project activities in the field of energy efficiency creating are formed, the components of which have a multi-level structure for training and advanced training, implemented in the form of interconnected modules, courses, trainings that allowing to choose an individual educational trajectory for the hearer, taking into account the direction of specialization and professional interests. Research results can be used in the creation of educational and research centers of energy efficiency to support the development of energy efficiency and renewable energy sectors, comprehensive training of business representatives, public institutions, trade unions and research institutes wishing to receive knowledge about the development and implementation of energy efficient projects and also when organizing program activities and initiatives with international representatives who are involved in their implementation.
DOI: 10.30857/1813-6796.2018.4.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10038
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки (ЕМПЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V124_P034-044.pdf361,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.