Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10188
Title: Економічна політика держави щодо забезпечення доступу до якісної вищої освіти
Other Titles: Экономическая политика государства по обеспечению доступа к качественному высшему образованию
Economic policy of the state for ensuring access to quality higher education
Authors: Бугас, Валерій Васильович
Бугас, Василь Валерійович
Keywords: освітній процес
економічна політика держави
вища освіта
якість освіти
конкурентоспроможність
освітня реформа
образовательный процесс
экономическая политика государства
высшее образование
качество образования
конкурентоспособность
образовательная реформа
educational process
state economic policy
higher education
quality of education
competitiveness
educational reform
Issue Date: 2018
Citation: Бугас В. В. Економічна політика держави щодо забезпечення доступу до якісної вищої освіти / В. В. Бугас, В. В. Бугас // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - С. 108-115.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті визначено основні напрями державної політики в галузі вищої освіти, адже економічна політика держави має на меті знайти та усунути ті системні суперечності. Також проаналізовано основні чинники, які здатні покращити освітній процес в Україні, виявлено можливості їх застосування в сучасній національній освіті. У дослідженні визначено найбільш значущі тенденції та обставини, що призвели до організаційної реструктуризації вищої освіти. Зформульовано основні інструменти соціально-економічної політики для досягнення економічного зростання і забезпечення конкурентоспроможності галузі вищої освіти.
В статье определены основные направления государственной политики в области высшего образования, ведь экономическая политика государства задана целью найти и устранить системные противоречия. Также проанализированы основные факторы, которые способны улучшить образовательный процесс в Украине, выявлены возможности их применения в современном национальном образовании. В исследовании определены наиболее значимые тенденции и обстоятельства, которые привели к организационной реструктуризации высшего образования. Сформулированы основные инструменты социально-экономической политики для достижения экономического роста и обеспечения конкурентоспособности области высшего образования.
The article defines the main directions of state policy in the field of higher education, since the state's economic policy is aimed at finding and eliminating those systemic contradictions. Also analyzed are the main factors that can improve the educational process in Ukraine, the possibilities of their application in modern national education are revealed. The study identified the most significant trends and circumstances that led to organizational restructuring of higher education. The basic tools of socioeconomic policy are formulated for achieving economic growth and ensuring the competitiveness of the higher education sector.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10188
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економіки та сфери обслуговування (ЕСО)
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування (МПА)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EOEMIR2018_P108-115.pdf245,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.