Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10233
Title: Організаційні аспекти обліку і аналізу договірного процесу освітньої установи при трансформації інформаційного середовища
Other Titles: Организационные аспекты учёта и анализа договорного процесса образовательного учреждения при трансформации информационной среды
Organizational aspects of accounting and analysis in the contracting process of the educational institution in the transformation of the information environment
Authors: Скрипник, М. І.
Бунда, О. М.
Keywords: облік
аналіз
стадії
процедури
договірний процес
освітня установа
учет
анализ
стадии
процедуры
договорный процесс
образовательное учреждение
accounting
analysis
stages
procedures
contracting process
educational institution
Issue Date: 2018
Citation: Скрипник М. І. Організаційні аспекти обліку і аналізу договірного процесу освітньої установи при трансформації інформаційного середовища / М. І. Скрипник, О. М. Бунда // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - С. 146-158.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Досліджено організаційні аспекти обліку і аналізу договірного процесу освітньої установи. Обґрунтовано систему прийняття рішень в договірному процесі освітньої установи. Розкрито особливості процедур договірного процесу в освітній установі. Обґрунтовано їх застосування на усіх стадіях договірного процесу в освітній установі. Визначено результати договірного середовища колаборації між освітньою установою та представниками бізнесу. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що застосування запропонованої системи обліку і аналізу договірного процесу дозволить значно підвищити ефективність і якість прийнятих рішень в освітній установі.
Исследованы организационные аспекты учета и анализа договорного процесса образовательного учреждения. Охарактеризована система учета и анализа договорного процесса, обоснованно систему принятия решений в договорном процессе образовательного учреждения. Раскрыты особенности процедур договорного процесса в образовательном учреждении. Обоснованно их применение на всех стадиях договорного процесса в образовательном учреждении. Определены результаты договорной среды коллаборации между образовательным учреждением и представителями бизнеса. Практическое значение полученных результатов заключается в том, что применение предложенной системы учета и анализа договорного процесса позволит значительно повысить эффективность и качество принимаемых решений в образовательном учреждении.
Explored investigate the organizational aspects of accounting and analysis in the contracting process of the educational institution. Described system of accounting and analysis in the contracting process, based system of decision-making in the contracting process of the educational institution. The peculiarities of procedures of the contract process at the educational institution are revealed. Their application at all stages of the contractual process at the educational institution is substantiated. The results of the contractual collaborative environment between the educational institution and business representatives are determined. The practical significance of the results is that the application of the proposed system of accounting and analysis in the contracting process will significantly increase the effectiveness and quality of the decisions of the educational institution.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10233
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EOEMIR2018_P146-158.pdf282,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.