Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10288
Title: Теоретичні та методологічні аспекти розвитку вищої освіти
Other Titles: Теоретические и методологические аспекты развития высшего образования
Theoretical and methodological aspects higher education development
Authors: Бугас, Валерій Васильович
Бугас, Василь Валерійович
Keywords: інтернаціоналізація освіти
глобалізація
фундаментальний конфлікт
конкурентоспроможність
рейтингування
интернационализация образования
глобализация
фундаментальный конфликт
конкурентоспособность
рейтингование
internationalization of education
globalization
fundamental conflict
competitiveness
rating
Issue Date: 2018
Citation: Бугас В. В. Теоретичні та методологічні аспекти розвитку вищої освіти / В. В. Бугас, В. В. Бугас // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - С. 181-186.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Визначення основних напрямів, пріоритетів, завдань і механізмів реалізації розвитку економіки, заснованої на знаннях, є предметом гострих наукових дискусій, що викликає необхідність уточнення теоретичних та історично-методологічних підходів до дослідження процесів освітнього виробництва і освітнього продукту як найважливіших складових цілей і змісту модернізації української освіти.
Определение основных направлений, приоритетов, задач и механизмов реализации развития экономики, основанной на знаниях, является предметом острых научных дискуссий, вызывает необходимость уточнения теоретических и историко-методологических подходов к исследованию процессов образовательного производства и образовательного продукта как важнейших составляющих целей и содержания модернизации украинского образования.
Determination of the main directions, priorities, tasks and mechanisms for realizing the development of knowledge-based economics is the subject of sharp scientific discussions, which necessitates clarification of theoretical and historical methodological approaches to the study of the processes of educational production and educational product as the most important components of the goals and content of the modernization of Ukrainian education.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10288
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра бізнес-економіки та туризму (БЕТ)
Кафедра менеджменту (М)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EOEMIR2018_P181-186.pdf227,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.