Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10303
Title: Modern media reality as a challenge for higher education
Other Titles: Сучасні медіареалії як виклик для вищої освіти
Современная медиареальность как вызов для высшего образования
Authors: Czarnecki, Paweł
Keywords: ethics
higher education
media
media ethics
society
journalists
consumer rights
етика
вища освіта
ЗМІ
медіаетика
суспільство
журналісти
права споживачів
этика
высшее образование
СМИ
медиаэтика
общество
журналисты
права потребителей
Issue Date: 2018
Citation: Czarnecki P. Modern media reality as a challenge for higher education / P. Czarnecki // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - С. 309-318.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: This article presents the problem of ethical values presented by the world of the media in relation to the life of social units and their adaptation to life in society. The challenge for education today is not only to teach young people the selection of information received from the media, but also to educate young generations of journalists who will be guided by specific rules and codes of ethics.
У статті висвітлюється проблема етичних цінностей, представлених світовими засобами масової інформації щодо життя соціальних одиниць та їх адаптації до життя в суспільстві. Завдання сьогоднішньої освіти полягає не тільки в тому, щоб навчити молодь обирати інформацію, отриману від засобів масової інформації, а й виховувати молодих поколінь журналістів, які будуть керуватися спеціальними правилами та кодексами етики.
В статье представлена проблема этических ценностей, представленных мировыми СМИ в отношении жизни социальных единиц и их адаптации к жизни в обществе. Задача образования сегодня заключается не только в том, чтобы научить молодых людей выбирать информацию, полученную от средств массовой информации, но и воспитывать молодое поколение журналистов, которые будут руководствоваться конкретными правилами и кодексами этики.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10303
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EOEMIR2018_P309-318.pdf229,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.