Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10533
Title: Managerial decision-making in a higher education institution: method guidelines
Other Titles: Прийняття управлінських рішень у закладі вищої освіти: методичні рекомендації
Authors: Morgulets, Oksana
Borolis, Inna
Keywords: higher education institution
university management
managerial decision-making in HEIs
university autonomy
management efficiency
заклад вищої освіти
управління університетом
прийняття управлінських рішень у ЗВО
університетська автономія
ефективність управління
Issue Date: Oct-2018
Citation: Morgulets O. B. Managerial decision-making in a higher education institution: method guidelines / O. B. Morgulets, I. Borolis // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2018. – Vol. 6, No. 5. – P. 97-100.
Source: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Abstract: A practical approach to managerial decision-making in a higher education institution (HEI) has been given in the article. The methodological basis of the study was the use of the modern economic science to study the ways to increase the management efficiency of the HEI as a market entity. In the process of research, general scientific and special methods of cognition have been used. Methods of concretization, dialectical method, analysis, synthesis, abstraction are the basis for improving the practical approach to making managerial decisions in the HEI. Using the method of ascension, the algorithm of the process of making a managerial decision to ensure the effectiveness of the higher education institution functioning as a market entity has been formalized. The scientific novelty is the algorithm of managerial decision-making in terms of ensuring the efficiency of a HEI from the standpoint of its financial and economic status and the level of a real autonomy. The article is intended to promote the development of a common view of the tasks of a modern university that is developing and striving to become an adaptive selflearning system effectively interacting with the external environment. It has been proved that taking into account indicators of the financial and economic status and the level of autonomy in decision-making is capable of ensuring the efficiency of managerial decisions and the development of HEIs in the market conditions and globalization processes in the development of the education system. The practical effect of the study is that the proposed algorithm for making managerial decisions allows us to assess their riskiness, as well as correct and timely adjust targeted facilities necessary to eliminate the factors of a negative impact on the activity of the HEI, taking into account management efficiency.
У статті запропоновано методичний підхід до прийняття управлінських рішень у закладі вищої освіти (ЗВО). Методологічною базою дослідження слугували напрацювання сучасної економічної науки щодо вивчення способів підвищення ефективності управління ЗВО як суб'єкта ринку. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Методи конкретизації, діалектичний метод, аналіз, синтез, абстрагування покладені в основу удосконалення методичного підходу до прийняття управлінських рішень у ЗВО. За допомогою методу сходження формалізовано алгоритм процесу прийняття управлінського рішення щодо забезпечення ефективності діяльності закладу вищої освіти як суб’єкта ринку. Наукову новизну представляє алгоритм прийняття управлінських рішень в частині забезпечення ефективності діяльності ЗВО з позиції його фінансово-економічного стану та рівня реальної автономії. Стаття призвана сприяти розробці спільного погляду на завдання сучасного університету, який розвивається та прагне стати адаптивною самонавчальною системою ефективно взаємодіючою з зовнішній середовищем. Доведено, що врахування показників фінансово-економічного стану та рівня автономії при прийнятті рішень спроможне забезпечити ефективність управлінських рішень та розвиток ЗВО в умовах ринку та глобалізаційних процесів у розвитку системи освіти. Практична цінність дослідження полягає в тому, що запропонований алгоритм прийняття управлінських рішень дозволяє оцінити їхню ризикованість, а також правильно і своєчасно скорегувати цільові установки, необхідні для ліквідації факторів негативного впливу на діяльність ЗВО з урахуванням забезпечення ефективності управління.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10533
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра філології та перекладу
Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 1338-9432
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181107_301.pdf2,93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.