Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10538
Title: Напрями упровадження досвіду дистанційної освіти США у вищих навчальних закладах України
Other Titles: Directions of implementation of the USA experience in distance learning in Ukrainian higher institutions
Authors: Вишневська, Марина Олександрівна
Keywords: дистанційна освіта
дистанційне навчання
масові відкриті онлайн-курси
хмарні технології
платформа Мудл
distant education
distance learning
massive open online courses
cloud technologies
Moodle
Issue Date: Oct-2018
Citation: Вишневська М. О. Напрями упровадження досвіду дистанційної освіти США у вищих навчальних закладах України / М. О. Вишневська // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2018. – Vol. 6, No. 6. – P. 92-94.
Source: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Abstract: У статті розглянуто провідні тенденції розвитку дистанційної освіти у вищих навчальних закладах США: загальні – демократизація суспільства, потреби ринку праці, стійкий прогрес нації; висока якість життя, розвиток інформаційних технологій; доступність вищої освіти, збільшення кількості студентів, формування системи «навчання впродовж всього життя» – безперервного набуття нових знань, вмінь і навичок; локальні – залежність розвитку дистанційного навчання від можливостей кожного окремого університету самостійно впроваджувати дистанційну форму навчання; від поділу університетів на віртуальні, гібридні та відкриті. Проаналізовано перспективні напрями розвитку дистанційної освіти в університетах США, серед яких масові відкриті онлайн-курси, або МВОК (Massive Ореп ОnІіnе Courses, МООС); «змішане навчання» (blended education), формат якого передбачає використання відеолекцій у якості базового ознайомлення з темою, а зустрічі в аудиторіях використовуються для обговорення найважливіших питань та остаточного оцінювання знань студентів; принцип хмарних технологій у зберіганні інформації та роботі з її великими обсягами. З'ясовано, що використання хмарних технологій у дистанційному навчанні дає можливість студенту зберігати потрібну інформацію у так званих інформаційних «хмарах» і мати доступ до них будь-де і будь-коли за умови доступу до мережі Інтернет і наявності мобільного пристрою або комп'ютера; робота платформи Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), яка є однією з найпопулярніших платформ для онлайн-навчання в США. Виявлено, що Moodle є зручною для розміщення бази навчально-методичних матеріалів в організації дистанційного навчання, а також фінансово вигідною для навчальних закладів, оскільки абсолютно безкоштовна. Визначено можливість упровадження американського досвіду дистанційної освіти в українських вищих навчальних закладах на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну. Досліджено принцип реалізації електронного навчання в КНУТД, організованого на базі модульного середовища освітнього процесу (МСОП). Запропоновано ввести елемент регулярних онлайн-практикумів для студентських груп, що дасть можливість студентам відтворити отримані самостійно знання, проконсультуватися з викладачем, поспілкуватись один з одним, виявити свої слабкі місця, вдосконалити їх і таким чином покращити якість знань і результат підсумкового контролю.
The main trends of distance education development in higher educational institutions in the USA have been studied in the article. The following trends have been defined: general – democratization of society, labor market needs, sustainable progress of the nation, high quality of life, development of information technologies: accessibility of higher education, increase in the number of students, the formation of a "lifelong learning" system – the continuous acquisition of new knowledge, skills and abilities; local – the capacity of each individual university to independently implement the distance learning form, from university division to virtual, hybrid and open. The perspective directions of distance education development in US universities, including Massive Open Online Courses (MOOC) have been analyzed as well as "blended education“, the format of which involves the use of videolections as an introduction to the topic, and meeting in the classrooms are used to discuss the most important issues and the final assessment of students' knowledge; the principle of cloud technologies in storing information and working with its large volumes. It has been discovered that the use of cloud technologies in distance learning enables the student to store the necessary information in so-called informational "clouds" and have access to them anytime and anywhere online, just having a mobile device or computer/ The Moodle Platform (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) performance as one of the most popular online learning platforms in the United States have been studied. It has been found out that Moodle is convenient for placing the base of academic materials in the organization of distance learning, as well as financially profitable for educational institutions, because it is absolutely free. The possibility of introducing the American experience of distance education in Ukrainian higher educational institutions is determined on the example of Kyiv National University of Technologies and Design. The principle of e-learning implementation in KNUTD, organized on the basis of the modular educational environment, has been studied. It has been suggested to introduce an element of regular online workshops for student groups, which will enable students to reproduce their own knowledge, consult with the teacher, communicate with each other, identify their weak points, improve them and thus improve the quality of knowledge and the result of the final control.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10538
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
ISSN: 1338-9432
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181107_306.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.