Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10790
Название: Класифікація інтелектуальних авуарів закладу вищої освіти
Другие названия: Classification of intellectual property holdings of a higher education institution
Авторы: Хаустова, Євгенія Борисівна
Ключевые слова: інтелектуальний капітал
інтелектуальні активи
інтелектуальні ресурси
ознаки класифікації інтелектуальних авуарів
класифікація інтелектуальних авуарів
заклади вищої освіти
intellectual capital
intellectual assets
intellectual resources
features of classification of intellectual property
classification of intellectual property
institutions of higher education
Дата публикации: 2018
Библиографическое описание: Хаустова Є. Б. Класифікація інтелектуальних авуарів закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / Є. Б. Хаустова // Ефективна економіка. – 2018. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6531
Source: Ефективна економіка
Краткий осмотр (реферат): Аналіз наукових джерел показав існування різних класифікацій інтелектуальних авуарів за окремими напрямами економічної діяльності. Оскільки дослідження проблеми інтелектуального капіталу відносяться до міждисциплінарних, то окремі структуризації видів інтелектуальних авуарів сформовані багатьма науковцями. Саме класифікація видів інтелектуального капіталу без прив’язки до класифікації інтелектуальних авуарів (ресурсів, активів) та до норм фінансового законодавства не дозволила вітчизняним науковцям пояснити наявність людського капіталу в складі інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання та зупинитися на розумінні таких його видів, як «створений самостійно і залучений ззовні» або «власний і строковий», що за сутністю ідентичні поняттям «власний та залучений капітал» з відповідним розподілом інтелектуальних активів на власні та залучені. Розроблена система ознак класифікації інтелектуальних авуарів для державних закладів вищої освіти дозволяє характеризувати інтелектуальний капітал за активами, а інтелектуальний потенціал за ресурсами, при розподілі яких за певними групами та обґрунтуванні останніх враховано особливості фінансового законодавства для державного сектору економіки; збільшує інформативність структурного аналізу інтелектуального капіталу за власною та залученою частиною, за змінною та постійною частиною, за його традиційними складовими (людський та організаційний капітал, капітал відносин).
The analysis of scientific sources showed different approaches to the classification of intellectual property in different areas of economic activity. Since the research of the intellectual capital problem relates to interdisciplinary, some structuration of types of intellectual property is formed by many scholars. It is precisely the classification of types of intellectual capital without being tied to the classification of intellectual assets (resources, assets) and the norms of financial legislation, which did not allow domestic scientists to explain the availability of human capital in the intellectual capital of the subject and to dwell on the understanding of such types as «created independently and from outside» or «own and timely», which in essence are identical to the concept of «own and borrowed capital» with the corresponding distribution of intellectual assets on their own and involved. The developed system of signs of the classification of intellectual property holdings for state institutions of higher education allows to characterize intellectual capital by assets, and the intellectual potential of resources, in the distribution of which according to certain groups and the justification of the latter, the features of financial legislation for the state sector of the economy are taken into account; increases the informativeness of the structural analysis of intellectual capital by its own and the attracted part, by variable and constant part, by its traditional components (human and organizational capital, capital of relations).
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10790
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2307-2105
Располагается в коллекциях:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
42.pdf203,37 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.