Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10866
Title: Оптимізація складу наповнювальної композиції для виготовлення еластичних шкір
Other Titles: Оптимизация состава наполнительной композиции для изготовления эластичной кожи
Optimization of the composition of supplement composition for supple leather manufacturing
Authors: Данилкович, А. Г.
Сангінова, О. В.
Keywords: метод Макліна-Андерсона
синтез плану
наповнювальна композиція
оптимізація складу
шкіра
метод Маклина-Андерсона
синтез плана
наполнительная композиция
оптимизация состава
кожа
Mclean-Anderson algorithm
plan of experiment
filling composition
composition optimization
leather
Issue Date: May-2018
Publisher: НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Citation: Данилкович А. Г. Оптимізація складу наповнювальної композиції для виготовлення еластичних шкір / А. Г. Данилкович, О. В. Сангінова // Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018 : збірник наукових статей Шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16-18 травня 2018 року. – Київ : НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2018. – С. 166-174.
Abstract: Дослідження впливу складу композиції на технологічні властивості шкіри полягає у використанні математичної моделі для чотирьохінгредієнтної системи, розробленні багатопотокової програми за методом Макліна-Андерсона з врахуванням виду моделі, визначенні експериментальних складів композиції за критерієм D-оптимальності. Оптимальний склад розробленої композиції установлюється при максимумі функції бажаності, який відповідав найкращим компромісним значенням споживних показників шкіри – об’ємний вихід матеріалу, його жорсткість та уявна питома маса.
Исследование влияния состава композиции на технологические свойства кожи заключается в использовании математической модели для четырехингредиентной системы, разработке многопоточной программы по методу Маклина-Андерсона с учетом вида модели, определении экспериментальных составов композиции по критерию D-оптимальности. Оптимальный состав разработанной композиции устанавливается при максимуме функции желательности, который соответствовал лучшим компромиссным значением потребительских показателей кожи – объемный выход материала, его жесткость и мнимая удельная масса.
The study of the impact of the composition on the technological properties of the leather is to use a mathematical model for the four incident system, the development of a multi-threaded program by the Mclean-Anderson algorithm, taking into account the type of model, the determination of the experimental composition according to the criterion of d-optimality. The optimal composition of the developed composition is established at the maximum of the Harrington's desirability function, which corresponds to the best compromise value of the leather indices – the volume output of the material, its rigidity and the apparent specific mass.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10866
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра біотехнології, шкіри та хутра
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KMHTSSR_20180516-18_P166-174.pdf994,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.