Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10881
Title: Удосконалення системи керування світловим потоком світлодіодів
Authors: Лісовець, С. М.
Чуприна, М. А.
Keywords: питома світловіддача
рівень пульсацій
світловий потік
удельная светоотдача
уровень пульсаций
световой поток
светодиодный драйвер
система управления
specific light output
ripple level
light flux
LED driver
control system
Issue Date: 2018
Citation: Лісовець С. М. Удосконалення системи керування світловим потоком світлодіодів [Електронний ресурс] / С. М. Лісовець, М. А. Чуприна // Технології та дизайн. - 2018. - № 4 (29). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2018_4_19.
Source: Технології та дизайн
Abstract: Зменшення до мінімально можливого рівня пульсацій світлового потоку світлодіодів, які застосовуються в світлодіодних джерелах освітлення різного призначення. Моделювання рівня пульсацій напруги на світлодіодах в пакеті візуального блочного імітаційного моделювання Simulink із використанням різних ланцюгів керуючих впливів і зворотних зв’язків. Отримані рекомендації щодо вибору оптимальних параметрів налагодження ланцюгів керуючих впливів і зворотних зв’язків, які дозволяють створювати системи керування світловим потоком світлодіодів, що мають низький рівень пульсацій світлового потоку. Встановлена залежність між параметрами налагодження ланцюгів керуючих впливів і зворотних зв’язків (з однієї сторони) і рівнем пульсацій світлового потоку світлодіодів (з іншої сторони). Побудова світлодіодних джерел освітлення, що мають низький рівень пульсацій світлового потоку, дозволяє попередити зниження гостроти зору людей і підвищити продуктивність праці.
Уменьшение до минимально возможного уровня пульсаций светового потока светодиодов, применяемых в светодиодных источниках освещения различного назначения. Моделирование уровня пульсаций напряжения на светодиодах в пакете визуального блочного имитационного моделирования Simulink с использованием различных цепей управляющего воздействия и цепей обратной связи. Получены рекомендации по выбору оптимальных параметров настройки цепей управляющих воздействий и обратных связей, которые позволяют создавать системы управления световым потоком светодиодов, имеющие низкий уровень пульсаций светового потока.Установлена зависимость между параметрами настройки цепей управляющих воздействий и обратных связей (с одной стороны) и уровнем пульсаций светового потока светодиодов (с другой стороны). Построение светодиодных источников освещения, имеющих низкий уровень пульсаций светового потока, позволяет предупредить снижение остроты зрения людей и повысить производительность труда.
Reduction to the lowest possible level of pulsations of the light flux of LEDs used in LED lighting sources for various purposes. Simulation of the level of voltage ripples on LEDs in a package of visual block simulations Simulink using different control circuits and feedback loops. Recommendations are received on the choice of optimal parameters for tuning control circuits and feedbacks that allow the creation of control systems for the light flux of light-emitting diodes having a low level of pulsations of the light flux. The dependence between the parameters of the control circuits and feedbacks (on the one hand) and the level of pulsations of the light flux of the LEDs (on the other hand) is established. Practical value. The construction of LED lighting sources that have a low level of pulsation of the light flux, can prevent the reduction in visual acuity of people and increase labor productivity.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2018_4_19
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10881
ISSN: 2304-2605
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2018_N4_19.pdf507,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.