Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11106
Title: Competitiveness management of Ukrainian higher educational institutions
Other Titles: Управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти України
Authors: Tsymbalenko, N. V.
Keywords: HEIs competitiveness
competitiveness factors
competitive advantages
competitiveness management
конкурентоспроможність ЗВО
фактори конкурентоспроможності
конкурентні переваги
управління конкурентоспроможністю
Issue Date: 2018
Citation: Tsymbalenko N. V. Competitiveness management of Ukrainian higher educational institutions / N. V. Tsymbalenko // Scientific bulletin of Polissia. – 2018. – № 2 (14), Р. 1. – P. 124-128.
Source: Scientific bulletin of Polissia
Науковий вісник Полісся
Abstract: A special role in the formation of a competitive national economy belongs to the system of higher education and individual higher education institutions (HEIs), since they determine the levels of human capital and intellectual potential of the nation. In addition, a sufficient competitiveness level (CL) of domestic HEIs is a prerequisite for the integration of Ukrainian higher education system into the European educational space. The activity of the HEIs in Ukraine oc-curs under the influence of a significant number of factors that increase competition in the market of educational ser-vices and significantly complicate the managing process of HEIs CL. These circumstances actualize the search for ways to improve the management of HEIs CL. The HEIs CL as an object of research by economists, is found in the writings of such scholars as Bachynska O. M., Voro-biova K. O., Hryshchenko I. M., Dudko P. M., Ivanov Yu. V., Nefedova T. M., Prus L. R., Salohubova V. M., Tarasen-ko I. O., etc. The question of determining the management stages se-quence of HEIs CL remains insufficiently researched in the scientific literature. The investigation of category essence of HEIs CL; definition of the management stages sequence of HEIs CL. The article studied the essence and proposes the definition of the category of HEIs competitiveness. A sequence of management stages of HEIs CL is formed, which involves the choice of a compet-itive strategy for HEIs on the environment factors evaluation results and factors of the HEIs CL. The main advantages of the management stages proposed sequence of the HEIs CL are: providing condition monitoring of the environment and factors of HEIs CL; the possibility of choosing a competitive strategy.
Особлива роль при формуванні конкурентоспроможної національної економіки належить системі вищої освіти та окремим ЗВО (закладам вищої освіти), оскільки саме вони визначають рівні людського капіталу та інтелектуального потенціалу нації. Крім того, достатній рівень конкурентоспроможності (КС) вітчизняних ЗВО є необхідною умовою інтеграції системи вищої освіти України в європейський освітній простір. Діяльність ЗВО в Україні відбувається під впливом значної кількості чинників, які посилюють конкурентну боротьбу на ринку освітніх послуг та значно ускладнюють процес управління КС ЗВО. Зазначені обставини актуалізують пошук напрямів вдосконалення процесу управління КС ЗВО. КС ЗВО, як об’єкт досліджень економістів, зустрічається в працях науковців: Бачинської О. М., Воробйової К. О. Грищенка І. М., Дудка П. М., Іванова Ю. В., Нефедової Т. М., Прус Л. Р., Салогубової В. М., Тарасенко І. О. та ін. Недостатньо дослідженим у науковій літературі залишається питання визначення послідовності етапів управління КС ЗВО. У статті досліджено сутність та запропоновано визначення категорії конкурентоспроможності ЗВО. Сформовано послідовність етапів управління КС ЗВО, що передбачає вибір конкурентної стратегії ЗВО за результатами оцінювання чинників зовнішнього середовища та факторів КС ЗВО. Основними перевагами пропонованої послідовності етапів управління КС ЗВО є: забезпечення моніторингу стану зовнішнього середовища та факторів КС ЗВО; можливість вибору конкурентної стратегії.
DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-124-128
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11106
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
ISSN: 2410-9576
2412-2394
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181213_301.pdf376,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.