Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11118
Title: Актуальні проблеми менеджменту відходів в контексті забезпечення економічної безпеки України
Other Titles: Actual problems of waste management in the context of providing economic security of Ukraine
Authors: Діденко, Є. О.
Федоряк, Р. М.
Keywords: відходи
менеджмент відходів
економічна безпека
національна економіка
імідж держави
конкурентоспроможність
кластерний підхід
інвестиції
інновації
концепції загального управління якістю
екологічна відповідальність
waste
waste management
economic security
competitiveness
national economy
state image
cluster approach
investment
innovation
total quality management
environmental responsibility
Issue Date: 2018
Citation: Діденко Є. О. Актуальні проблеми менеджменту відходів в контексті забезпечення економічної безпеки України / Є. О. Діденко, Р. М. Федоряк // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 10-16.
Source: Інвестиції : практика та досвід
Abstract: У статті досліджено ключові засади реалізації концепції управління відходами, що передбачає аналіз динаміки обсягів утворення відходів, зміни розмірів внутрішнього валового продукту України, індексів промислової продукції та фактичного товарообороту за період 2001-2017 рр. Окрім того, досліджено основні показники поводження з відходами, структуру їх утворення за базовими видами діяльності, а також обсяги капітальних та поточних витрат на боротьбу з даною проблемою у розрізі 2010-2017 рр. На основі наявних розробок, у статті представлено принципова модель поводження з твердими відходами з виокремленням ключових фаз. Так, серед них відмічено: запобігання, первинне використання та утворення, сортування, вторинного використання з отриманням ефекту, а також виведення з обігу без отримання ефекту. Ґрунтуючись на сутності кластерного підходу, у статті наведено змістовну суб’єктово-цільову схему функціонування кластеру поводження з твердими відходами, у якій відмічено основні види ефекту, до яких належить: фінансово-економічний, науково-технологічний, ресурсно-екологічний та соціальний. Також визначено цільову орієнтацію ключових суб’єктів кластеру, серед яких наука й освіта, органи влади, виробничі підприємства та інфраструктурні організації. Окрім того, розкрито особливості процесу формування та реалізації кластерної моделі поводження з відходами. Він складається з чотирьох базових етапів, зокрема: визначення необхідності формування кластеру, аналіз умов створення та безпосереднє створення кластеру поводження з відходами, а також реалізація кластерної моделі на практиці. Особлива увага приділена узагальненій суб’єктово-процесній схемі реалізації кластерної концепції, відповідно до якої відзначено типи її суб’єктів. Так, реалізація кластерної моделі може бути здійснена виключно внутрішніми або зовнішніми суб’єктами, чи за комбінованим підходом.
The article analyzes the key principles of the implementation of the concept of waste management, which involves an analysis of the dynamics of waste generation, changes in the size of the gross domestic product of Ukraine, indices of industrial products and actual turnover for the period 2001-2017. In addition, the main indicators of waste management, their structure formation by basic types of activities, as well as capital and current expenditures for combating this problem in the context of 2010-2017. Based on available developments, the article presents the prince pova model of solid waste management form the core of the phases. So, among them noted: prevention, primary use and education, sorting, reuse with effect, as well as withdrawal from the treatment without effect. Based on the essence of the cluster approach, the article provides a substantive subject-specific scheme for the functioning of the cluster of solid waste management, which identifies the main types of effect, which include: financial and economic, scientific and technological, resource-ecological and social. The target orientation of key cluster subjects, including science and education, authorities, manufacturing enterprises and infrastructure organizations, is also defined. In addition, features of the process of formation and implementation of a cluster model of waste management are disclosed. It consists of four basic steps, in particular: determining the need for a cluster formation, analyzing the conditions for the creation and direct creation of a waste management cluster, and implementing a cluster model in practice. Particular attention is paid to the generalized subject-process scheme of the implementation of the cluster concept, according to which the types of its subjects are noted. Thus, the implementation of a cluster model can be carried out solely by internal or external actors, or by a combined approach.
DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11118
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2306-6814
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.