Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11226
Title: Прогнозування рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій
Other Titles: Forecasting of economic security level of higher education institutions displaced from temporarily occupied territories
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Бреус, Світлана Василівна
Денисенко, Микола Павлович
Хаустова, Євгенія Борисівна
Keywords: заклади вищої освіти
прогнозування рівня економічної безпеки ЗВО
ризики діяльності ЗВО
економічна безпека ЗВО
факторний аналіз
кластерний аналіз
institutions of higher education
factor analysis
cluster analysis
forecasting of economic security level of the IHE
risks of IHE ac tivity
economic security level of higher education institutions
Issue Date: Nov-2018
Citation: Прогнозування рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій [Електронний ресурс] / А. О. Касич, С. В. Бреус, М. П. Денисенко, Є. Б. Хаустова // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6650
Source: Ефективна економіка
Abstract: У статті здійснено прогнозування рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій за допомогою факторного аналізу методом головних компонент. При цьому було здійснено розрахунок агрегованих показників (інтегральних індикаторів) за групами для подальшого визначення економічної безпеки закладів вищої освіти. Проведено дослідження та здійснено оцінювання ризику в діяльності ЗВО, переміщених з тимчасово окупованих територій. Визначено прогнозні межі показників за результатом аналізу ризиків діяльності цих ЗВО. Отримані у результаті прогнозні значення показників покладені в основу розрахунку рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій. При цьому враховано доцільність розроблення заходів підвищення рівня економічної безпеки закладів вищої освіти на основі визначених напрямів: забезпечення високоякісної фахової підготовки кадрів, підвищення кваліфікації наукових кадрів та проведення атестації кадрів в інших закладах вищої освіти, обмін-стажування НПП та їх співпраця в спільних структурах, розвиток підтримка наукових шкіл, взаємодії та зворотного зв’язку з випускниками, формування системи діалогу «роботодавець-університет», створення дієвого центру кар’єри та працевлаштування, взаємодія із зарубіжними і вітчизняними освітянськими та науковими інноваційними середовищами, комерціалізації наукових розробок, розгалуження інфраструктури освітньої та наукової діяльності тощо. За основними з запропонованих напрямів розроблена низка заходів підвищення рівня економічної безпеки закладів вищої освіти. Здійснено прогнозування рівня економічної безпеки ЗВО за допомогою нелінійної моделі експоненціального зростання з лінійною структурою. Результати дослідження дозволять на рівні держави передбачати наслідки переміщення ЗВО, загрози їх діяльності та стануть джерелом інформації для розробки стратегії подальшої адаптації до нових соціально-економічних та територіальних умов.
Economic security level of higher education institutions displaced from temporarily occupied territories is analyzed in the article by factor analysis using the main components method. At the same time, the calculation of aggregate indicators (integral indicators) by groups for the further determination of the economic security of higher education institutions was carried out. The research was carried out and the risk assessment was carried out in the activity of IHEs displaced from temporarily occupied territories. The forecasted boundaries of indicators are determined based on the analysis of the risks of these activities. The results of the forecasting indicators are based on the calculation of the level of economic security of higher education institutions displaced from temporarily occupied territories. It takes into account the expediency of developing measures to improve of economic security level of IHEs on the basis of directions: ensuring high-quality professional training, training of scientific personnel and conducting attestation of personnel in other institutions of higher education; exchange-internship of academic staff and their cooperation in joint structures, development of support of scientific schools, interaction and feedback with graduates, the establishment of a "employer-university" dialogue system, the creation of an effective career and employment center, interaction with foreign and domestic educational and scientific innovation environments, commercialization of scientific developments, branch of the infrastructure of educational and scientific activity etc. The main measures proposed include a series of measures to increase economic security level of higher education institutions. The prediction of the level of economic security of IHEs with the help of a nonlinear exponential growth model with a linear structure is carried out. The results of the investigation will allow at the state level to predict the effects of the movement of IHEs, threats to their activities and become a source of information for developing a strategy for further adaptation to the new socio-economic and territorial conditions.
DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11226
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1548-Article_Text-3013-1-10-20181203.pdf509,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.