Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11301
Title: Алгоритмічні та програмні компоненти системи розрахунку кінематики пневматичних намотувальних прядильних апаратів
Other Titles: Algorithmic and programmatic components of the system of calculation of kinematics of pneumatic windings spinnings vehicles
Authors: Щербань, В. Ю.
Половніков, Б. В.
Keywords: в'юнкий транспортний засіб
паковування
поверхня пакування
winding vehicle
packing
butt-end surface
Issue Date: 30-Jul-2018
Citation: Щербань В. Ю. Алгоритмічні та програмні компоненти системи розрахунку кінематики пневматичних намотувальних прядильних апаратів / В. Ю. Щербань, Б. В. Половніков // Інформаційні технології в науці, виробництві та підприємництві : зб. наук. пр. молодих вчених, аспірантів, магістрів кафедри інформаційних технологій проектування / за заг. наук. ред. В. Ю. Щербаня. - К. : Освіта України, 2018. - C. 41-43.
Source: Інформаційні технології в науці, виробництві та підприємництві
Abstract: Мета полягає в розробці алгоритмічних та програмних компоненти системи розрахунку кінематики пневматичних намотувальних прядильних апаратів. Завдання полягає в оптимізації конструкції пневматичних намотувальних прядильних апаратів на основі кінематичних та кінетостатичних досліджень механізму з урахуванням реальних корисних навантажень на робочі органи при виконанні технологічних операцій. Об’єктом дослідження виступає технологічний процес прядіння, а предметом дослідження виступає пневматичний намотувальний прядильний апарат. Теоретичною основою при вирішенні науково-технічної проблеми є праці провідних вчених в галузях текстильного виробництва, теорії механізмів та машин, математичного моделювання, математичного, програмного забезпечення САПР. У теоретичних дослідженнях використано методи інтегрального та диференційного числення, теоретичної механіки, теорії алгоритмів. На основі кінематичних та кінетостатичних досліджень з урахуванням реальних корисних навантажень на робочі органи при виконанні технологічних операцій, удосконалена конструкція пневматичних намотувальних прядильних апаратів.
A purpose consists in development of algorithmic and programmatic components of the system of calculation of kinematics of pneumatic windings spinnings vehicles. A task consists in optimization of construction of pneumatic windings spinnings vehicles on the basis of kinematics and kinematics and static researches of mechanism taking into account the real actual loads on workings organs at implementation of technological operations. Object and article of research. The technological process of spinning comes forward a research object, and a pneumatic winding spinning vehicle comes forward the article of research. Methods and research facilities. Theoretical basis at the decision of scientific and technical problem are labours of leading scientists in industries of textile production, theory of mechanisms and machines, mathematical design, mathematical, software SAPR. The methods of integral and differential calculation, theoretical mechanics, theory of algorithms are utillized in theoretical researches. Scientific novelty and practical value of the got results. On the basis of kinematics and kinematics and static researches taking into account the real actual loads on workings organs at implementation of technological operations, the construction of pneumatic windings spinnings vehicles is improved.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11301
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
ISBN: 978-617-7625-42-0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.