Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11375
Title: Preferred learning styles of undergraduate and graduate pharmacy students
Other Titles: Переважні стилі навчання бакалаврів та магістрів спеціальності фармація
Authors: Derkach, Tetiana M.
Kharitonenko, Anna
Keywords: index of Learning Style by R. Felder and B. Soloman
industrial pharmacy speciality
chemical disciplines
learning style stability
college graduate and school-leaver
індекс стилю навчання Р. Фельдера і Б. Соломана
спеціальність промислової фармації
хімічні дисципліни
стійкість стилю навчання
випускник коледжу та випускник школи
Issue Date: 2018
Citation: Derkach T. M. Preferred learning styles of undergraduate and graduate pharmacy students // T. M. Derkach, A. I. Kharitonenko // Research Journal of Pharmacy and Technology. – 2018. – Vol. 11, № 10. – Р. 4277-4284.
Source: Research Journal of Pharmacy and Technology
Abstract: The indices of learning styles by Felder-Soloman’s method have been studied for 188 students of the speciality "Industrial Pharmacy" of 1-5 years of study. The preferred learning styles for undergraduate students remain practically unchanged during four years of study and are characterised by the predominance of active (65-79% of all respondents), sensitive (82-92%), visual (75-81%) and sequential (64-73%) styles. In contrast, master’s students demonstrate more adherents of the reflective (43% graduate versus on average 29% undergraduate students), intuitive (29% vs 12%) and verbal styles (43% vs 23%). No significant changes in the dimension of sequential-global styles are observed: 70-71% of students prefer a sequential style for all five years of study. Thus, the preferences in learning styles demonstrate stability over four years of a bachelor’s course. The difference between the styles of undergraduate and graduate students is likely to emerge at a stage of the additional selection of students when they enter a master’s course. The change in the learning profile of a group of master’s students takes place compared to a group of undergraduate students rather than a variation in the preferred styles of individuals. Master’s students are generally more prone to scientific and research work that, in turn, forms a tendency to reflection and synthesis and activates various channels of perception of information, enhancing the role of reflective, intuitive and verbal styles. At the same time, no fundamental changes in learning styles are observed for individuals; their preferences remain typical for students of engineering and chemical specialities. The comparison of the learning profiles of the 3rd year students, entering the university after either secondary schools or medical colleges, provides additional arguments in favour of the importance of a selection stage in the formation of the profile of student groups. The former college students retain the preferences which have already been formed in the process of their admission and training at medical colleges and are inherent in future physicians and pharmacists. In contrast, school-leavers demonstrate preferences typical for the speciality of industrial pharmacy.
Індекси стилів навчання за методом Фелдера-Соломана вивчалися для 188 студентів спеціальності "Промислова фармація" 1-5 років навчання. Переваги у навчальних стилях студентів-бакалаврів залишаються практично незмінними протягом чотирьох років навчання і характеризуються переважанням активного (65-79% усіх респондентів), сенситивного (82-92%), візуального (75-81%) і послідовного (64-73%) стилів. Навпаки, студенти-магістранти демонструють більшу прихильність до рефлективного (43% проти 29% студентів), інтуїтивного (29% проти 12%) і вербального стилю (43% проти 23%). Не спостерігається суттєвих змін у вимірі послідовний/глобальний стилі: 70-71% студентів віддають перевагу послідовному стилю. Таким чином, переваги в стилях навчання демонструють стабільність протягом чотирьох років навчання у бакалавраті. Різниця між стилями бакалаврів та магістрів, швидше за все, виникає на етапі додаткового відбору, коли студенти вступатимуть в магістратуру. Студенти магістратури зазвичай більш схильні до наукової та дослідницької роботи, що, у свою чергу, формує тенденцію до рефлексії та синтезу і активізує різні канали сприйняття інформації, підвищуючи роль рефлективного, інтуїтивного та вербального стилів. Водночас, не спостерігається жодних фундаментальних змін у стилях навчання для окремих осіб; їх переваги залишаються типовими для студентів інженерно-хімічних спеціальностей. Порівняння навчальних профілів студентів 3-го курсу, які вступають до університету після закінчення училищ або медичних коледжів, надає додаткові аргументи на користь важливості етапу відбору у формуванні профілю студентських груп. Колишні студенти зберігають переваги, які вже сформовані в процесі їх прийому та навчання в медичні коледжі, і притаманні майбутнім лікарям і фармацевтам. Навпаки, випускники шкіл демонструють переваги, які характерні для студентів спеціальності промислова фармація.
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00784.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11375
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 0974-3618 (Print)
0974-360X (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!14_RJPT_11_10_2018.pdfОсновна стаття409,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.