Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11907
Title: Identification of pharmaceutical products in accounting system: problems of harmonization
Other Titles: Ідентифікація фармацевтичних товарів в системі рахунків бухгалтерського обліку: проблеми гармонізації
Идентификация фармацевтических товаров в системе счетов бухгалтерского учета: проблемы гармонизации
Authors: Skrypnyk, M. I.
Vyhivska, I. M.
Grabchuk, I. L.
Hryhorevska, O. O.
Keywords: pharmaceutical goods
pharmaceutical product
pharmaceutical activity
medicinal product
accounting system
лікарський засіб
система рахунків бухгалтерського обліку
фармацевтичний товар
фармацевтичний продукт
фармацевтична діяльність
лекарственное средство
система счетов бухгалтерского учета
фармацевтический продукт
фармацевтический товар
фармацевтическая деятельность
Issue Date: 2018
Citation: Identification of pharmaceutical products in accounting system: problems of harmonization / M. I. Skrypnyk, I. M. Vyhivska, I. L. Grabchuk, O. O. Hryhorevska // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – 2018. – Т. 4, № 27. – С. 242-249.
Source: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Financial and credit activity: problems of theory and practice
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики
Abstract: In the article it is set a problem of substantiation of the essence and components of pharmaceutical products as an object of accounting on the basis of comparison of existing international and national classification standards, which will facilitate the improvement of accounting of pharmaceutical products. In the research process there were used methods of observation, comparison, analysis, synthesis, generalization and econometric-statistical method. In the article it is defined the list of components of pharmaceutical products based on the analysis of regulations of existing normative documents (the Law of Ukraine “On Medicines”, the Ukrainian Classification of Goods for Foreign Economic Activity (UCGFEA), which is the commodity nomenclature of Customs Tariff of Ukraine (CTU is based on the Harmonized System of Description and Coding of Goods of the World Customs Organization and the Combined Nomenclature of EU), “Classifications of Types of Economic Activities” (SC 009: 2010, CTEA-2010)). It was established that under pharmaceutical goods as an object of accounting should be understood the goods, finished products, raw materials and materials, semi-finished products and component parts, semi-finished products of own production and customary raw materials intended for sale (production, processing) by the entities of pharmaceutical market in accordance with the requirements and standards of state and international levels in the field of pharmacy. The components of pharmaceutical products are harmonized in accordance with the domestic classifiers of activities and individual entity of accounting: (goods, finished products, raw materials and materials, semi-finished products and component parts, semi-finished products of own production and customary raw materials intended for sale (production, processing) by entities of pharmaceutical market in accordance with the requirements of state and international standards in the field of pharmacy). It is substantiated that they are attributed to certain groups of accounting accounts. The proposals provide the improved pharmacy management accounting and minimize its manufacturing and commercial risks.
У статті поставлено задачу обґрунтування сутності та складових фармацевтичних товарів як об’єкту бухгалтерського обліку на основі порівняння діючих міжнародних та національних класифікаційних стандартів, що сприятиме удосконаленню бухгалтерського обліку фармацевтичних товарів. У процесі дослідження використано методи спостереження, порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення та економіко-статистичний метод. В статті на основі аналізу положень діючих нормативних документів (Закону України «Про лікарські засоби», Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України (МТУ базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації і Комбінованій номенклатурі ЄС), «Класифікації видів економічної діяльності» (ДК 009:2010, КВЕД-2010)) визначено перелік складових фармацевтичних товарів. Встановлено, що під фармацевтичними товарами як об’єктом бухгалтерського обліку слід розуміти товари, готову продукцію, сировину й матеріали, купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, напівфабрикати власного виробництва та давальницьку сировину, які призначені для продажу (виробництва, переробки) суб’єктами фармацевтичного ринку відповідно до вимог та стандартів державного та міжнародного рівнів у сфері фармації. Гармонізовано складові фармацевтичних товарів відповідно до вітчизняних класифікаторів діяльності та окремих об’єктів бухгалтерського обліку: (товари, готова продукція, сировина й матеріали, купівельні напівфабрикати й комплектуючі вироби, напівфабрикати власного виробництва та давальницька сировина, які призначені для продажу (виробництва, переробки) суб’єктами фармацевтичного ринку відповідно до вимог державних та міжнародних стандартів у сфері фармації). Обґрунтовано їх віднесення до певних груп рахунків бухгалтерського обліку. Пропозиції забезпечують удосконалення облікового забезпечення управління фармацевтичним підприємством та мінімізують його виробничі та комерційні ризики.
В статье поставлена задача обоснования сущности и составляющих фармацевтических товаров как объекта бухгалтерского учета на основе сравнения действующих международных и национальных классификационных стандартов, что будет способствовать совершенствованию бухгалтерского учета фармацевтических товаров. В процессе исследования использованы методы наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, обобщения и экономико-статистический метод. В статье на основе анализа положений действующих нормативных документов (Закона Украины «О лекарственных средствах», Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), которая является товарной номенклатурой Таможенного тарифа Украины (ТТУ базируется на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и Комбинированной номенклатуре ЕС), «Классификации видов экономической деятельности» (ДК 009: 2010, КВЭД-2010)) определен перечень составляющих фармацевтических товаров. Установлено, что фармацевтическими товарами как объектом бухгалтерского учета следует понимать товары, готовую продукцию, сырье и материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, полуфабрикаты собственного производства и давальческое сырье, которые предназначены для продажи (производства, переработки) субъектами фармацевтического рынка в соответствии с требованиями и стандартами государственного и международного уровней в сфере фармации. Гармонизированы составляющие фармацевтических товаров в соответствии с отечественными классификаторами деятельности и отдельных объектов бухгалтерского учета: (товары, готовая продукция, сырье и материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, полуфабрикаты собственного производства и давальческое сырье, предназначенные для продажи (производства, переработки) субъектами фармацевтического рынка в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов в сфере фармации). Обосновано их отнесение к определенным группам счетов бухгалтерского учета. Предложения обеспечивают совершенствование учетного обеспечения управления фармацевтическим предприятием и минимизируют его производственные и коммерческие риски.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11907
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2306-4994
2310-8770
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
фарм_товари.pdf322,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.