Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11955
Title: Вміст біологічно активних речовин та елементний склад трави звіробою різних виробників
Other Titles: Содержание биологически активных веществ и элементный состав травы зверобоя разных производителей
Content of bioactive substances and elemental composition of saint john’s wort herbs of different producers
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Страшний, Владислав Володимирович
Старікова, Олена Олександрівна
Лисенко, Сергій Миколайович
Keywords: hypericum perforatum
трава звіробою
елементний склад
гіперицин
рутин
гіперозид
атомно-абсорбційна спектрофотометрія
високоефективна рідинна хроматографія
зверобоя трава
гиперицин
гиперозид
атомно-абсорбционная спектрофотометрия
высокоэффективная жидкостная хроматография
herb St. John's wort
elemental composition
hypericin
rutin
hyperoside
atomic absorption spectrophotometry
high-performance liquid chromatography
Issue Date: Dec-2018
Citation: Вміст біологічно активних речовин та елементний склад трави звіробою різних виробників / Т. М. Деркач, В. В. Страшний, О. О. Старікова, С. М. Лисенко // Фармацевтичний часопис. – 2018. – № 4 (48). – С. 5-13.
Source: Фармацевтичний часопис
Pharmaceutical review
Abstract: Мета роботи полягає у визначенні вмісту біологічно активних речовин та елементного складу трави звіробою різних виробників, виявлення кореляцій між вмістом АФІ та мікроелементним складом трави. У дослідженні використано стандартні зразки органічних речовин виробництва фірми Fluka, стандартні зразки іонів металів виробництва СКТБ Фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського НАН України, зразки звіробою трави різних виробників. Аналітичне обладнання: спектрофотометр Hewlett Packard 8452A, рідинний хроматограф Shimadzu LC-20, обладнаний УФ-детектором, із використанням колонки Phenomenex Luna C18, атомно-абсорбційний спектрофотометр Solaar S4 AA (Thermo Electron Co., США). Статистичні розрахунки здійснено з використанням пакета статистичних програм IBM SPSS-19. Досліджено вміст біологічно активних речовин (гіперицин, гіперозид, рутин, кверцетин, хлорогенова, неохлорогенова, розмаринова та кофейна кислоти) та елементний склад зразків трави звіробою чотирьох різних виробників. Зареєстрована суттєва варіація вмісту органічних речовин. Наприклад, концентрація гіперицину, що є одним з основних активних фармацевтичних інгредієнтів звіробою, змінюється у 2–5 разів. Встановлено статистично значущі позитивні або негативні кореляції між концентраціями деяких елементів (K, Mg, Fe, Mn, Cd) та вмістом органічних речовин (рутин, гіперозид, гіперицин та гідроксикоричні кислоти). Вміст біологічно активних речовин, а саме гіперицину, рутину, гіперозиду, досліджених гідроксикоричних кислот суттєво змінюється залежно від походження та елементного складу зразків трави звіробою.
Цель работы – определить содержание биологически активных веществ и исследовать элементный состав травы зверобоя обычного разных производителей, а также выяснить наличие корреляций между содержанием АФИ и микроэлементным составом травы. В исследовании использованы стандартные образцы органических веществ производства фирмы Fluka, стандартные образцы ионов металлов производства СКТБ Физико-химического института имени А. В. Богатского НАН Украины, образцы травы зверобоя разных производителей. Аналитическое оборудование: спектрофотометр Hewlett Packard 8452A, жидкостной хроматограф Shimadzu LC-20, оборудованный УФ-детектором, с использованием колонки Phenomenex Luna C18, атомно-абсорбционный спектрофотометр Solaar S4 AA (Thermo Electron Co., США). Статистические расчеты выполнены с использованием пакета статистических программ IBM SPSS-19. Исследовано содержание биологически активных веществ (гиперицин, гиперозид, рутин, кверцетин, хлорогеновая, неохлорогеновая, розмариновая и кофейная кислоты) и элементный состав образцов травы зверобоя четырех различных производителей. Обнаружена существенная вариация содержания органических веществ. Например, содержание гиперицина, который является одним из основных активных фармацевтических ингредиентов зверобоя, меняется в 2–5 раз. Обнаружены статистически значимые положительные или отрицательные корреляции между содержаниями некоторых элементов (K, Mg, Fe, Mn, Cd) и содержанием органических веществ (рутин, гиперозид, гиперицин и гидроксикоричные кислоты). Содержание биологически активных веществ, а именно гиперицина, рутина, гиперозида, исследованных гидроксикоричных кислот, существенно меняется в зависимости от элементного состава и происхождения образцов травы зверобоя.
Determining the content of bioactive substances and elemental composition of St. John's wort herbs of different producers and reveal correlations between the contents of API and microelements. The research used certified reference materials for organic substances produced by the company Fluka and for metal ions produced by O. V. Bohatskyi Physicochemical Institute, and samples of herbs of St. John's wort of different producers. Analytical equipment. Hewlett Packard 8452A spectrophotometer; Shimadzu LC-20 liquid chromatograph, equipped with а UV detector and Phenomenex Luna C18 column; and Solaar S4 AA atomic absorption spectrophotometer (Thermo Electron Co., USA). Statistical calculations were performed using the IBM SPSS-19 statistical software package. The content of bioactive substances (hypericin, hyperoside, rutin, quercetin, and chlorogenic, neochlorogenic, rosemary and caffeic acids) and elemental composition have been investigated for samples of St. John's wort herb of four different producers. Significant variation in the content of organic compounds was detected. For example, the content of hypericin, one of the main active pharmaceutical ingredients of St. John's wort, varies 2–5 times. Statistically significant positive or negative correlations were found between the contents of certain elements (K, Mg, Fe, Mn, and Cd) and the content of organic substances (rutin, hyperoside, hypericin and hydroxycinnamic acids). The content of biologically active substances, namely hypericin, rutin, hyperoside and studied hydroxycinnamic acids, varies considerably depending on the origin and elemental composition of St. John's wort herb samples.
DOI: 10.11603/2312-0967.2018.4.9576
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11955
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
ISSN: 2312-0967
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЧ_2018_4(48)_5-13.pdfОсновна стаття420,05 kBAdobe PDFView/Open
ФЧ_2018_4(48)_Zmist.pdf171,93 kBAdobe PDFView/Open
ФЧ_2018_4(48)_Titul.pdf150,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.