Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12115
Title: Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та взаємозв’язок з економічною безпекою закладів вищої освіти
Other Titles: The current state of higher education in Ukraine and the relationship of economic security institutions of higher education
Authors: Денисенко, Микола Павлович
Бреус, Світлана Василівна
Keywords: заклади вищої освіти
економічна безпека закладів вищої освіти
економічна безпека держави
національна безпека
institutions of higher education
economic security of institutions of higher education
economic security of the state
national security
Issue Date: 2018
Citation: Денисенко М. П. Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та взаємозв’язок з економічною безпекою закладів вищої освіти / М. П. Денисенко, С. В. Бреус // Вчені записки Університету "КРОК". – 2018. – № 3 (51). – С. 157-167.
Source: Вчені записки Університету "КРОК"
Abstract: В сучасних умовах рівень вищої освіти виступає основоположним чинником, що сприяє підвищенню рівня економічного розвитку держави та її конкурентоспроможності. Поглиблення розриву між освітою, наукою та виробництвом призводить до того, що вітчизняна вища освіта перестає виконувати соціально-економічні функції, сприяє зниженню якості вищої освіти, конкурентоспроможності закладів вищої освіти (ЗВО), а відтак рівню економічної безпеки ЗВО, держави та національної безпеки в цілому. Сутність економічної безпеки та методологія її оцінювання досить ґрунтовно розглянута в працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, зокрема Алімової Н. К., Демидова С. Р., Бабаєва В. Н., Момот Т. В., Пересипкіна М. Н., Мартинюка В. П., Козаченко Г. В., Тюлєнєва Г. Д. Незважаючи на значний вклад вчених за проблематикою дослідження слід зазначити, що в сучасних умовах відсутні комплексні обґрунтування аспектів, пов’язаних з дослідженням взаємозв’язку стану розвитку вищої освіти в Україні з економічною безпекою закладів вищої освіти. Мета статті полягає у дослідженні взаємозв’язку стану розвитку вищої освіти в Україні з економічною безпекою закладів вищої освіти. У статті досліджено теоретико-практичні аспекти функціонування вітчизняних закладів вищої освіти та забезпечення їх економічної безпеки. Розглянуті основні чинники, які справляють вплив на економічну безпеку закладів вищої освіти. Виокремлено загрози економічній безпеці закладів вищої освіти. Виокремлені основні чинники, що сприяють формуванню загроз економічній безпеці закладів вищої освіти у результаті їх негативної зміни. Зазначене обумовлює доцільність здійснення подальших досліджень, що передбачає з урахуванням зазначених чинників формування прогнозу рівня економічної безпеки закладів вищої освіти та методичного підходу до оцінювання ризиків економічній безпеці закладів вищої освіти.
In modern conditions, the level of higher education acts as the main factor contributing to raising the level of economic development of the state and its competitiveness. The deepening of the gap between education, science and production leads to the fact that domestic higher education ceases to perform socioeconomic functions, contributes to the reduction of the quality of higher education, the competitiveness of higher education institutions (HEI), and therefore the level of economic security of HEI, state and national security in general. The essence of economic security and the methodology for its evaluation are thoroughly considered in the works of both foreign and domestic scientists, in particular, Alimovа N. K., Demydov S. R., Babaieva V. N., Momot T. V., Peresypkina M. N., Martyniuk V. P., Kozachenko H. V., Tiulieniev H. D.. Despite the significant contribution of scientists to the research problem, it should be noted that under present conditions there are no comprehensive justifications for aspects related to the study of the relationship between the state of higher education in Ukraine and the economic security of higher education institutions. The purpose of the paper is to study the relationship between the state of development of higher education in Ukraine and the economic security of higher education institutions The article deals with theoretical and practical aspects of the functioning of domestic institutions of higher education and ensuring their economic security. The main factors that affect the economic security of higher education institutions are considered. The threats to the economic security of higher education institutions are highlighted. The main factors contributing to the threat to the economic security of higher education institutions as a result of their negative change are identified. The said determines the expediency of carrying out further research, which provides, taking into account the above mentioned factors, the formation of a forecast of the level of economic security of higher education institutions and a methodological approach to the assessment of the risks to the economic security of higher education institutions.
DOI: 10.31732/2663-2209-2018-51-157-167
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12115
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2307-6968
2663-2209
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DenysenkoM.P.BreusS.V..pdfНаукова стаття985,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.