Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12164
Title: Електрохімічні та корозійно-механічні властивості трубної сталі різної категорії міцності в модельному грунтовому електроліті
Authors: Ниркова, Л. І.
Гаврилішина, О. В.
Борисенко, Ю. В.
Keywords: трубна сталь категорії Х70 та Х80
масометрія
потенціометрія
метод поляризаційних кривих
катодний потенціал
електрохімічна корозія
корозія під напруженням
трубная сталь категории Х70 и Х80
массометрия
потенциометрия
метод поляризационных кривых
катодный потенциал
электрохимическая коррозия
коррозия под напряжением
X70 and X80 pipe steel
massometry
potentiometry
polarization curves method
cathodic potential
electrochemical corrosion
stress corrosion
Issue Date: 2018
Citation: Ниркова Л. І. Електрохімічні та корозійно-механічні властивості трубної сталі різної категорії міцності в модельному грунтовому електроліті [Текст] / Л. І. Ниркова, О. В. Гаврилішина, Ю. В. Борисенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2018. - № 5 (126). - С. 99-105.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Застосовували стандартні методи: метод масометрії, потенціометрії, поляризаційних кривих, методику досліджень стійкості проти корозійного розтріскування при постійній деформації за катодного потенціалу. В модельному грунтовому електроліті анодне розчинення сталі обох категорій контролюється дифузією кисню, про що свідчать значення тафелевських нахилів. Відмічене полегшення виділення водню для сталі Х80 порівняно зі сталлю Х70. В умовах постійної деформації для сталі Х70 більш властива підповерхнева корозія, а для Х80 – міжкристалітна. За результатами порівняльних випробувань встановлено, що у слабколужному розчині швидкість анодного розчинення сталей Х80 та Х70 контролюється дифузією кисню. Відмічене полегшення виділення водню для сталі Х80 з підвищеними показниками міцності порівняно зі сталлю Х70. В умовах постійної деформації для сталі Х70 більш властива підповерхнева корозія, а для Х80 – міжкристалітна. Розвиток міжкристалітної корозії в металі труби є більш небезпечним під час експлуатації, оскільки може призвести до розтріскування під дією розтягуючих напруг.
Использовали стандартные методы: метод массометрии, потенциометрии, поляризационных кривых, методику исследований стойкости против коррозионного растрескивания при постоянной деформации при катодном потенциале. В модельном грунтовом электролите анодное растворение стали обеих категорий контролируется диффузией кислорода, о чем свидетельствуют значения тафелевских наклонов. Отмечено облегчение выделения водорода для стали Х80 по сравнению со сталью Х70. В условиях постоянной деформации для стали Х70 более свойственна подповерхностная коррозия, а для Х80 – межкристаллитная. По результатам сравнительных исследований установлено, что в слабощелочном растворе скорость анодного растворения сталей Х80 и Х70 контролируется диффузией кислорода. Отмечено облегчение выделения водорода для стали Х80 с повышенными показателями прочности по сравнению со сталью Х70. В условиях постоянной деформации для стали Х70 более свойственна подповерхностная коррозия, а для Х80 – межкристаллитная. Развитие межкристаллитной коррозии в металле трубы является более опасным в процессе эксплуатации, поскольку может привести к растрескиванию под действием растягивающих напряжений.
Determine the influence of the strength category of the pipe steel on the electrochemical and corrosion-mechanical properties under the conditions of the combined effect of constant deformation and protective potential in a weakly alkaline environment. The standard methods were used: the massometry method, the potentiometry, the polarization curves, the method for investigating the resistance to corrosion cracking under constant deformation at the cathode potential. The rate-control reaction of anodic dissolution of both steel in model soil electrolyte is oxygen diffusion, on what the values of Tafel slopes point out. It was noted that hydrogen reducing on X80 steel carry on easier than on X70 steel. Under conditions of constant deformation for X70 steel, the undersurface corrosion is more typical for X80 steel – intergranular cossorion. According to the results of comparative tests it was established that the rate of anodic dissolution of X80 and X70 steel is controlled by oxygen diffusion in a slightly alkaline solution. It was noted that hydrogen reducing carry on easier on X80 steel than on X70 steel. Under conditions of constant deformation, for steel X70 subsurface corrosion is more characteristic, and for X80 steel –intergranular corrosion is more typical. The propagation of intergranular corrosion in steel is more dangerous during in operation, as it may cause to cracking under strain stress.
DOI: 10.30857/1813-6796.2018.5.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12164
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V126_P099-105.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.