Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12169
Title: Трипараметровий вимірювальний контроль зразка слабоферомагнітної рідини
Authors: Себко, В. В.
Бабенко, В. М.
Здоренко, В. Г.
Keywords: слабоферомагнітна рідина
зразок
нагрівання
корелювальні параметри
температура
питомий електричний опір
магнітна проникність
трипараметровий метод вимірювального контролю
різницевий сигнал
тепловий контактний електромагнітний перетворювач
слабоферромагнитная жидкость
образец
нагрев
коррелированные параметры
удельное электрическое сопротивление
магнитная проницаемость
трехпараметровый метод измерительного контроля
разностный сигнал
тепловой контактный электромагнитный преобразователь
low-ferromagnetic fluid
sample
heating
correlation parameters
temperature
specific electrical resistance
magnetic permeability
three-parameter method of measuring control
differential signal
thermal contact electromagnetic converter
Issue Date: 2018
Citation: Себко В. В. Трипараметровий вимірювальний контроль зразка слабоферомагнітної рідини [Текст] / В. В. Себко, В. М. Бабенко, В. Г. Здоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2018. - № 5 (126). - С. 40-47.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Метою статті є дослідження універсальних функцій перетворення теплового контактного електромагнітного перетворювача (ТКЕП) зі зразками слабоферомагнітних рідин у поперечному магнітному полі. Використана методика дослідження трипараметрового електромагнітного методу вимірювального контролю зразків параметрів слабоферомагнітних рідин при застосуванні теплового ТКЕП. На основі запропонованих універсальних функцій перетворення теплового ТКЕП отримано основні співвідношення, які описують трипараметровий метод вимірювального контролю відносної магнітної проникності μr, питомої електричної провідності σ і температури t зразка, що контролюється. Розвинуті теоретичні положення роботи теплового ТКЕП зі зразком слабоферомагнітної рідини, що піддається нагріванню у процесі контролю, задля імітації промислових умов експлуатації рідин, зберігання та транспортування, під час вимірювального контролю відносної магнітної проникності μr, питомої електричної провідності σ і температури t зразка слабоферомагнітної рідини, що контролюється. Розроблено алгоритм реалізації вимірювального контролю відносної магнітної проникності μr, питомої електричної провідності σ і температури t зразка слабоферомагнітної рідини, що контролюється, на основі вимірювань та аналізу сигналів теплового трипараметрового ТКЕП.
Целью статьи является исследование универсальных функций преобразования теплового контактного электромагнитного преобразователя (ТКЭП) с образцами слабоферромагнитных жидкостей в поперечном магнитном поле. Использована методика исследования трехпараметрового электромагнитного метода измерительного контроля образцов параметров слабоферромагнитных жидкостей при применении теплового ТКЭП. На основе предложенных универсальных функций преобразования теплового ТКЭП получено основные соотношения, описывающие трехпараметровый метод измерительного контроля относительной магнитной проницаемости μr, удельной электрической проводимости σ и температуры t контролируемого образца. Развиты теоретические положения работы теплового ТКЭП с образцом слабоферромагнитной жидкости, которая подвергается нагреву в процессе контроля, для имитации промышленных условий эксплуатации жидкостей, хранения и транспортировки, во время измерительного контроля относительной магнитной проницаемости μr, удельной электрической проводимости σ и температуры t образца контролируемой слабоферромагнитной жидкости. Разработан алгоритм реализации измерительного контроля относительной магнитной проницаемости μr, удельной электрической проводимости σ и температуры t образца слабоферромагнитной контролируемой жидкости на основе измерений и анализа сигналов теплового трехпараметрового ТКЭП.
The aim of the article is to study the universal functions of conversion of thermal contact electromagnetic Converter (TCEC) with samples of weakly ferromagnetic liquids in a transverse magnetic field. The technique used for the study three-parameter electromagnetic method of measuring control samples parameters low-ferromagnetic liquids when applying the thermal TECP. Based on the proposed generic functions convert the thermal TECP received basic relationships describing three-parameter method measuring the control of the relative magnetic permeability μr, the specific electrical conductivity σ, and the temperature t of the controlled sample. The theoretical position of the thermal TECP with a sample of a weakly ferromagnetic liquid, which is heated in the process of control, to simulate the industrial conditions of operation of liquids, storage and transportation, during the measurement control of the relative magnetic permeability is developed μr, the specific electrical conductivity σ, and the temperature t of the sample of the weakly ferromagnetic fluid, which is controlled. An algorithm for realizing the measurement of the relative magnetic permeability μr, the specific electrical conductivity σ and the temperature t of the sample of the weakly ferromagnetic fluid controlled on the basis of measurements and analysis of signals of the thermal three-parameter TCEC is developed.
DOI: 10.30857/1813-6796.2018.5.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12169
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V126_P040-047.pdf293,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.