Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12172
Title: Вологоперенос в багатошарових перев’язочних засобах
Authors: Щуцька, Г. В.
Супрун, Н. П.
Keywords: багатошарові перев’язочні матеріали
вологоперенос
дискретні параметри проходження рідини
многослойные перевязочные материалы
влагоперенос
дискретные параметры прохождения жидкости
multilayer dressings
moisture transfer
discrete parameters of fluid flow
Issue Date: 2018
Citation: Щуцька Г. В. Вологоперенос в багатошарових перев’язочних засобах [Текст] / Г. В. Щуцька, Н. П. Супрун // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2018. - № 5 (126). - С. 63-71.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: В процесі експериментальних досліджень проникнення вологи через пакети ранових покриттів, до складу яких у різних варіантах розташування входили матеріали різного сировинного складу і щільності (неткані бавовняні полотна і лляна тканина), були визначені параметри розповсюдження рідини та проаналізовані розміри змоченої зони у верхньому, нижньому та середньому шарах. Виявлено, що, починаючи з певної товщини, всередині пакету накопичується більшість рідини, що змінює загальну форму зони змочування. Одержано поверхні змочених зон для різних варіантів пакетів, які демонструють досить яскраво виражений максимум, що розташовується всередині матеріалу. Проведений аналіз динаміки зміни поверхні змоченої зони дозволив сформулювати задачу по визначенню місця розташування додаткового матеріалу в багатошаровому рановому покритті. Це дає змогу акумулювати найбільший об’єм вологи всередині пакету матеріалу, що покращує якість ранового покриття. Проведене дослідження щодо встановлення ефектів додаткового змочування в багатошарових пакетах текстильних матеріалів медичного призначення виявило вперше зафіксований ефект збільшення концентрації рідини всередині таких систем, названий нами «парадокс внутрішньої концентрації». Цей ефект проявляється в тому, що при певних співвідношеннях дискретних параметрів середовища максимальне розповсюдження рідини відбувається не на поверхні матеріалу, а на певній глибині, в місці розташування матеріалу підвищеної щільності. Поява ефекту визначається параметром, що пов’язує геометричні властивості матеріалу і дискретні параметри проходження рідини. Досліджені процеси змочування багатошарових перев’язочних матеріалів можуть бути використовувані для прогнозування умов їх реального функціонування, виходячи з вимог експлуатаційної ситуації. Це дозволяє розв’язувати задачі довговічності функціонування пов’язок. Критерієм довговічності може бути недопущення виходу ексудату на поверхню або обмеження площі розтікання ексудату на зовнішній поверхні ранової пов’язки в певних обсягах.
В процессе экспериментальных исследований проникновения влаги через пакеты раневых покрытий, в состав которых в разных вариантах расположения входили материалы различного сырьевого состава и плотности (нетканые хлопчатобумажные полотна и льняная ткань), были определены параметры распространения жидкости и проанализированы размеры смоченной зоны в верхнем, нижнем и среднем слоях. Выявлено, что, начиная с определенной толщины, внутри пакета накапливается большинство жидкости, что изменяет общую форму зоны смачивания. Получены поверхности смоченных зон для различных вариантов пакетов, которые демонстрируют достаточно ярко выраженный максимум, располагающийся внутри материала. Проведенный анализ динамики изменения поверхности смоченной зоны дал возможность сформулировать задачу по определению расположения дополнительного материала в многослойном раневом покрытии. Это позволяет аккумулировать наибольший объем влаги внутри пакета материала, улучшает качество раневого покрытия. Проведенное исследование по установлению эффектов дополнительного смачивания во многослойных пакетах текстильных материалов медицинского назначения выявило впервые зафиксированный эффект увеличения концентрации жидкости внутри таких систем, названный нами «парадокс внутренней концентрации». Этот эффект проявляется в том, что при определенных соотношениях дискретных параметров среды максимальное распространение жидкости происходит не на поверхности материала, а на определенной глубине, в месте расположения материала повышенной плотности. Появление эффекта определяется параметром, связывающим геометрические свойства материала и дискретные параметры прохождения жидкости. Исследованные процессы смачивания многослойных перевязочных материалов могут быть использованы для прогнозирования условий их реального функционирования, исходя из требований эксплуатационной ситуации. Это позволяет решать задачи долговечности функционирования повязок. Критерием долговечности может быть недопущение выхода экссудата на поверхность или ограничение площади растекания экссудата на внешней поверхности раневой повязки в определенных объемах.
Prediction on the base of analysis of the laws of moisture transfer the property of multilayer packages of wound dressing to carry out the transfer of drugs and metabolic fluids in such systems. In the course of experimental studies of penetration of moisture through the packages of wound coatings, in which in different variants of the arrangement of used samples with different raw material composition and density (nonwoven cotton fabrics and linen fabric), were determined parameters of distribution of the liquid and the dimensions of the wetted zone in the upper, lower and middle layers. It has been found that, starting with a certain thickness, most of the liquid accumulates within the package, which changes the general shape of the wetting zone. The surfaces of wetted zones for different package variants, which show a fairly pronounced maximum inside the material, are obtained. The analysis of the dynamics of the change of the wetted zone surface allowed to formulate the problem of determining the location of additional material in the multilayer wound covering. This gives the opportunity to accumulate the highest moisture content inside the material package, which improves the quality of wound dressings. A study on the effects of additional wetting in multi-layer packets of textile medical materials has revealed for the first time the effect of increasing the concentration of fluid inside such systems, which we called "paradox of internal concentration". This effect appear in the fact that at certain ratios of discrete environmental parameters, the maximum propagation of the liquid occurs not on the material surface, but at a certain depth, in the place of location of the material of high density. The appearance of the effect is determined by the parameter that binds the geometric properties of the material and the discrete parameters of the liquid passing. The investigated processes of wetting of multilayer dressing materials can be used to predict conditions of their real functioning, proceeding from the requirements of operational situation. This allows solving problems of durability of bandages. The criterion of longevity may be the prevention of the exhaust outlet to the surface or the restriction of the exhaust emission area on the outer surface of the wound dressing in certain volumes.
DOI: 10.30857/1813-6796.2018.5.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12172
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V126_P063-071.pdf744,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.