Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12188
Title: Organization of open innovative structures in higher education institutions
Other Titles: Організація відкритих інноваційних структур в закладах вищої освіти
Authors: Khaustova, Yevheniia
Shevchenko, L.
Lebediev, M.
Keywords: open innovation structures
universities
innovative activity
startup
scientific parks
organizational structure
venture business
business incubator
відкриті інноваційні структури
ВНЗ
інноваційна діяльність
стартап
наукові парки
організаційна структура
венчурний бізнес
бізнес-інкубатор
Issue Date: 2018
Citation: Khaustova Ye. Organization of open innovative structures in higher education institutions / Ye. Khaustova, L. Shevchenko, M. Lebediev // Вчені записки Університету "КРОК". – 2018. – № 3 (51). – С. 204-210.
Source: Вчені записки Університету "КРОК"
Abstract: With the processesof economic integration and the emergence of new information and communication opportunities, the closed innovation processes in the middle of permanent scientific structures at the end of the last century have proved ineffective, which has led to the emergence and spread of open innovation models (business incubators for startups, technology parks and science parks). The macroeconomic problems of the development of the startup movement in Ukraine should include the unstable state of the economy, the limited investment market, characterized by a low level of perception of innovation or solvency, as well as insufficient experience of start-ups. Innovative potential of native start-ups can be defined as relatively insignificant. Among the priority areas of successful Ukrainian start-ups on the international market should be noted: energy saving, health care, «smart home», IT industry. The complexity of relationships and interconnection between participants and organizers of science parks creates problems in organizing their work and requires the development of measures to improve the organizational structure of scientific parks, identification of priority measures for the development and dissemination of open innovation structures in the activities of the HEI. Summarizing the experience of creating organizational structures of scientific parks on the basis of HEI and developing a general scheme of interconnections between participants of such a structure. The comparative analysis of the principal schemes of relations between the participants of scientific parks on the basis of HEI and their organizational structures showed the specific functioning of such structures, based on the temporary cooperation, the expansion of the possibility of improving the educationaland scientific activities of the HEI, increasing their business ties with the local scientific elite and financial circles together with an increase in its business academic reputation, an increase in the level of innovative development of the region.According to the results of the analysis of organizational structures scientific parks of various HEIs of Ukraine developed a general scheme of organization of such innovative structures. Among the measures to improve the organization of their work, one can distinguish: introduction of a system for monitoring and evaluating the results of activity of scientific parks, encouraging business representatives to create together with the state targeted funds to stimulate the activity of scientific parks, in particular popularization of the entanglement, providing public coverage of information on the activities of scientific parks.
Із процесами економічної інтеграції та появою нових інформаційно-комунікативних можливостей закриті інноваційні процеси в середині постійних наукових структур в кінці минулого століття довели свою неефективність, що призвело до появи та поширення відкритих інноваційних моделей (бізнес-інкубаторів для стартапів, технопарків та наукових парків). До макроекономічних проблем розвитку стартап- руху в Україні слід віднести нестабільний стан економіки, обмежений ринок інвестицій, який характеризується низьким рівнем сприйняття інновацій та платоспроможністю, а також недостатнім досвідом стартаперів. Інноваційний потенціал вітчизняних стартапів можна визначити як відносно незначний. Серед пріоритетних сфер реалізації успішних українських стартапів на міжнародному ринку слід відзначити: енергозбереження, охорону здоров’я, «розумний будинок», IT галузь.Складність взаємозв’язків та відносин між учасниками та організаторами наукових парків створює проблеми в організації їх роботи та потребує розробки заходів щодо удосконалення організаційної структури наукових парків, визначення пріоритетних заходів з розвитку та поширення відкритих інноваційних структур в діяльності ЗВО. Узагальнення досвіду створення організаційних структур наукових парків на базі ЗВО та розроблення загальної схеми взаємозв’язків між учасниками такої структури. Порівняльний аналіз принципових схем взаємовідносин між учасниками наукових парків на базі ЗВО та їх організаційних структур показав специфіку функціонування таких структур, що заснована на тимчасовій кооперації, розширення можливості удосконалення освітньої та наукової діяльності ЗВО, нарощування їх ділових зв’язків з місцевою науковою елітою та фінансовими колами разом із збільшенням своєї ділової академічної репутації, підвищення рівня інноваційного розвитку регіону. За результатами проведеного аналізу організаційних структур наукових парків різних ЗВО України було розроблено загальну схему організації таких інноваційних структур. Серед заходів з удосконалення організації їх роботи можна виокремити: запровадження систему моніторингу та оцінювання результатів діяльності наукових парків, заохочування представників бізнесу до створення спільно із державою цільових фондів для стимулювання діяльності наукових парків, зокрема популяризація ендавменту, забезпечення публічного висвітлення інформації щодо діяльності наукових парків.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12188
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2307-6968
2663-2209
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdf717,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.