Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12212
Title: Особливості типології та дизайну розважальних закладів
Authors: Абизов, В. А.
Вовкотруб, О. М.
Keywords: розважальні заклади
класифікація
типологія архітектурного середовища дозвілля
ієрархічні рівні
дизайн
інтер'єр
развлекательные заведения
классификация
типология архитектурной среды досуга
иерархические уровни
дизайн
интерьер
entertaining establishments
classification
typology of the architectural environment of leisure
hierarchical levels
design
interior
Issue Date: 2018
Citation: Абизов В. А. Особливості типології та дизайну розважальних закладів [Текст] / В. А. Абизов, О. М. Вовкотруб // Art and Design. - 2018. - № 3 (03). - С. 30-40.
Source: Art and Design
Abstract: Виявлення особливостей класифікацій та системно-структурних засад типології архітектурного середовища розважальних закладів. Розгляд особливостей дизайну об'єктів дозвілля згідно з ієрархічними рівнями формування та розвитку їх середовища. Дослідження базується на системному підході, який дозволяє розглядати архітектурне середовище розважальних закладів як ієрархічно підпорядковану цілісність. Використано також методи історичного, порівняльного та типологічного аналізу, натурних обстежень. В статті узагальнені особливості типології розважальних закладів. Розглянуто специфіку їх розташування в містах та сільських населених пунктах. Запропоновано класифікацію розважальних закладів за розміщенням в будівлях. Виявлені ієрархічні рівні формування та розвитку дизайну архітектурного середовища об'єктів дозвілля. Розглянуто особливості та приклади дизайнерських рішень, в тому числі в існуючих будівлях і спорудах з урахуванням перепрофілювання та адаптації їх для розважальних закладів. Досліджено та систематизовано типологію розважальних закладів, запропоновано їх класифікацію за розміщенням в будівлях. Наведено особливості дизайну розважальних закладів у відповідності до виявлених ієрархічних рівнів формування та розвитку архітектурного середовища об'єктів дозвілля. Виявлені особливості типології та підходи до формування середовища і дизайну розважальних закладів можуть бути використані у практичній діяльності дизайнерів та організації дозвілля, що дозволить впровадити при їх проектуванні креативні ідеї та ефективні засоби створення гармонійного середовища.
Выявление особенностей классификаций и системно-структурных основ типологии архитектурной среды развлекательных заведений. Рассмотрение особенностей дизайна объектов досуга согласно иерархическим уровням формирования и развития их среды. Исследование базируется на системном подходе, который позволяет рассматривать архитектурную среду развлекательных заведений как иерархически подчиненную целостность. Использованы также методы исторического, сравнительного и типологического анализа, натурных обследований. В статье обобщены особенности типологии развлекательных заведений. Рассмотрена специфика их расположения в городах и сельских населенных пунктах. Предложена классификация развлекательных заведений по размещению в зданиях. Выявлены иерархические уровни формирования и развития дизайна архитектурной среды объектов досуга. Рассмотрены особенности и примеры дизайнерских решений, в том числе в существующих зданиях и сооружениях с учетом перепрофилирования, и адаптации их для развлекательных заведений. Исследована и систематизирована типология развлекательных заведений, предложена их классификация по размещению в зданиях. Приведены особенности дизайна развлекательных заведений в соответствии с выявленными иерархическими уровнями формирования и развития архитектурной среды объектов досуга. Выявлены особенности типологии и подходы к дизайну развлекательных заведений могут быть использованы в практической деятельности дизайнеров и организации досуга, что позволит внедрить при их проектировании креативные идеи и средства создания гармоничной среды.
Identification of features of classifications and system-structural principles of the typology of the entertaining institutions’ architectural environment. Consideration of design features of objects of leisure according to the hierarchical levels of formation and development of their environment. The research is based on a systematic approach that allows us to consider the architectural environment of entertaining institutions as hierarchically subordinate to the integrity. Also are used methods of historical, comparative and typological analysis, field surveys. The article generalizes features of the typology of entertaining institutions. The specifics of their location in cities and rural settlements are considered. The classification of entertaining establishments for placing in buildings is offered. The hierarchical levels of formation and development of the architectural environment design of leisure facilities are revealed. Features and examples of design solutions are considered, including the existing buildings and structures, taking into account the transformation and adaptation of them for entertaining establishments. The typology of entertainment establishments is explored and systematized, their classification for placement in buildings is proposed. The peculiarities of the entertaining establishments design in accordance with the revealed hierarchical levels of formation and development of the architectural environment of leisure facilities are presented. The revealed features of the typology and approaches of the design of entertaining facilities can be used in the practical activities of designers and leisure organizations, which will allow them to introduce creative ideas and tools for creating a harmonious environment during their design.
DOI: 10.30857/2617-0272.2018.3.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12212
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2018_N3_P030-040.pdf746,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.