Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12215
Title: Особливості формоутворення гламурного костюма 1930–1950-х років
Authors: Будяк, В. В.
Keywords: дизайн одягу
образно-стилістичні характеристики
стилістика гламуру
силуетна форма
формоутворення костюма
дизайн одежды
стилистика гламура
образно-стилистические характеристики
силуэтная форма
формообразования костюма
glamor style
figurative-stylistic characteristics
silhouette
costume
Issue Date: 2018
Citation: Будяк В. В. Особливості формоутворення гламурного костюма 1930–1950-х років [Текст] / В. В. Будяк // Art and Design. - 2018. - № 3 (03). - С. 65-74.
Source: Art and Design
Abstract: У статті було проаналізовано костюми голлівудських актрис у період 1930–1950-х рр., які стали основою формування типових структур гламурного костюма в ХХ ст.; встановено особливості їх формоутворення та визначено їх місце в структурі модного костюма початку ХХІ ст. Використано стилістичний та асоціативний методи дослідження художньо-композиційних ознак гламурного вбрання актрис як творчого джерела в сучасній дизайн-практиці, застосовано порівняльно-історичний метод і метод системно-порівняльного аналізу, що дозволило здійснити загальну типологізацію структур гламурного костюма визначеного періоду та встановити особливості його формоутворення. Проведені дослідження демонструють, у який спосіб в 1930–1950-х рр. дизайнери американських кіностудій розробляли стилістику гламурного костюма, орієнтуючись на індивідуальні характеристики будови тіла і зовнішність актрис, їх амплуа в кіноіндустрії. Отримані результати щодо структур костюмів актрис і особливостей їх формоутворення надають можливість як охарактеризувати художньо-композиційні ознаки гламурного костюма, так і показати, що саме вони стали підґрунтям для формування типових образів, а з часом – типологічних структур костюма в стилі гламур, які до цього часу залишаються актуальними і, практично, незмінними у проектуванні перспективних форм одягу в стилістиці гламуру. Встановлено особливості структуроутворення гламурного костюма у визначений період; окреслено формотворчі пошуки дизайнерів кіноіндустрії в розробці стилістики гламуру, яка знайшла відображення, насамперед, у формуванні типових структур костюма, його силуетних формах, конструктивно-композиційному вирішенні, застосуванні матеріалів і їх декоруванні. Практична значущість роботи полягає в тому, що основні результати дослідження можуть бути корисними для розробки і виготовлення колекцій одягу в стилістиці гламуру; надають ємну інформацію щодо образно-стильових і формально-конструктивних характеристик типових для стилю гламур структур костюма, силуетних форм і способів формоутворення в цілому. Результати можуть використовуватися в професійній підготовці дизайнерів з метою підвищення якості проектно-художніх рішень у процесі розробки колекцій модного одягу, що відповідають естетичним запитам сучасників.
В статье были проанализированы костюмы голливудских актрис в период 1930 – 1950 гг., которые стали основой формирования типовых структур гламурного костюма в ХХ в.; установить особенности их формообразования и определить их место в структуре модного костюма начала XXI века. Использованы стилистический и ассоциативный методы исследования художественно-композиционных признаков гламурного наряда актрис как творческого источника в современной дизайн-практике. Применены сравнительно-исторический метод и метод системно-сравнительного анализа, что позволило осуществить общую типологизацию структур гламурного костюма определенного периода и установить особенности его формообразования. Проведенные исследования показывают, каким образом в 1930 – 1950 гг. дизайнеры американских киностудий разрабатывали стилистику гламурного костюма, ориентируясь на индивидуальные характеристики телосложения и внешности актрис, их амплуа в киноиндустрии. Полученные результаты по структурам костюмов актрис и особенностей их формообразования предоставляют возможность, как охарактеризовать художественно-композиционные признаки гламурного костюма, так и показать, что именно они стали основой для формирования типических образов, а со временем – типологических структур костюма в стиле гламур, которые до этого времени остаются актуальными и практически неизменными в проектировании перспективных форм одежды в стилистике гламура. Установлены особенности структурообразования гламурного костюма в определенный период; очерчены формообразующие поиски дизайнеров киноиндустрии в разработке стилистики гламура, которая нашла отражение прежде всего в формировании типовых структур костюма, его силуэтных формах, конструктивно-композиционном решении, применении материалов и их декорировании; установлены основные средства воплощения характерных образно-стилевых и формально-композиционных признаков стиля гламур в современной дизайн-практике. Основные результаты исследования могут быть полезными для разработки и изготовления коллекций одежды в стилистике гламура; предоставляют емкую информацию о образно-стилевых и формально-конструктивных характеристиках типичных для стиля гламур структур костюма, силуэтных форм и способов формообразования в целом. Результаты могут использоваться в профессиональной подготовке дизайнеров с целью повышения качества проектно-художественных решений в процессе разработки коллекций модной одежды, соответствующие эстетическим запросам современников.
To analyze the costumes of Hollywood actresses in the period 1930 – 1950's, which became the basis for the formation of typical structures of a glamor costume in the XX century; to establish the peculiarities of their formation and to determine their place in the structure of a fashionable costume of the beginning of the XXI century. The stylistic and associative methods of studying the artistic compositional features of the glamorous outfit of actresses as a creative source in contemporary design practice have been used, the comparative-historical method and the method of system-comparative analysis have been applied, which allowed to carry out the general typology of structures of a glamor suit of a certain period and to establish the peculiarities of its formation. The research shows how in 1930 – 1950's designers of American film studios developed stylistics of a glamorous suit, focusing on the individual characteristics of the body of the structure and appearance of the actresses, their role in the film industry. The results obtained concerning the structures of costumes of actresses and the peculiarities of their formation make it possible to characterize the artistic and compositional features of a glamorous costume and to show that they became the basis for the formation of typical images, and eventually – the typological structures of a glamor style suit, which before that time remain relevant and practically unchanged in the design of promising forms of clothing in stylistics of glamor. The peculiarities of the formation of a glamor suit in a certain period are established; outlined the formative searches of the designers of the cinema industry in the development of stylistics of glamor, which was reflected, first of all, in the formation of typical costume structures, its silhouette forms, constructive-compositional solution, the application of materials and their decorating; the basic means of embodiment of typical figurative-stylistic and formal-compositional signs of style of glamor in modern design practice are established. The practical significance of the work lies in the fact that the main results of the study may be useful for the development and production of clothing collections in the style of glamor; Provide capacious information on figurative-stylistic and formally-constructive characteristics of the typical glamor style of costume structures, silhouette forms and methods of shaping in general. The results can be used in the professional training of designers in order to improve the quality of design and art solutions in the development of collections of fashionable clothing that meet the aesthetic demands of contemporaries.
DOI: 10.30857/2617-0272.2018.3.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12215
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2018_N3_P065-074.pdf701,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.