Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12217
Title: Метою статті є характеристика проявів етнічного полістилізму" в дизайні одягу другої половини XX – початку XXI ст. в їх обумовленості структурно-змістовими особливостями сучасної культури та естетикою постмодернізму.
Authors: Костельна, М. В.
Keywords: етностиль
національний стиль
фольк-стиль
джерело творчості
методи дизайнерської творчості
постмодернізм
clothes design
ethnostyle
national style
folk style
source of creative work
methods of design work
polystylism
postmodernism
Issue Date: 2018
Citation: Костельна М. В. Метою статті є характеристика проявів етнічного полістилізму" в дизайні одягу другої половини XX – початку XXI ст. в їх обумовленості структурно-змістовими особливостями сучасної культури та естетикою постмодернізму. [Текст] / М. В. Костельна // Art and Design. - 2018. - № 3 (03). - С. 85-95.
Source: Art and Design
Abstract: Метою статті є характеристика проявів етнічного полістилізму" в дизайні одягу другої половини XX – початку XXI ст. в їх обумовленості структурно-змістовими особливостями сучасної культури та естетикою постмодернізму. Методологічну основу статті утворюють семіотичний та структурно-функціональний методи аналізу; герменевтичний і порівняльно-історичний методи; метод образно-стилістичного аналізу. Доведено, що у дизайні одягу другої половини XX – початку XXI ст. етнічний полістилізм став відображенням ентропізації "картини світу", релятивізації ціннісних установок, плюралізації естетичних пріоритетів і норм та утвердження поліваріантних способів їх утілення. Обґрунтовано, що формування тенденції припадає на кінець 1960-х –1970-х рр., коли одночасний розвиток одержали кілька стилів (ретро, етностиль, романтичний, спортивний, хай-тек, глем, диско, мілітарі), а провідного значення у стилеутворенні набуло "народження моди на вулицях", зростання впливу на дизайн одягу смаків та естетичних уподобань різних груп споживачів. Аргументовано, що початково диференційований на фольк-стиль, національний стиль та екостиль, етнічний напрям під впливом естетики постмодернізму набув внутрішньої стильової диференціації, заснованої на граничному розширенні кола етнічних джерел, урізноманітненні методів дизайнерської творчості, інтеграції у дизайн одягу властивого постмодернізмові іронічного, ігрового осмислення традиції. Продемонстровано, що характерними ознаками творчості зарубіжних та українських дизайнерів 1980-х – 2010-х рр. стали еклектичне поєднання в одній колекції або моделі елементів різних етнічних культур, їх ігрова трансформація, синтез етностилю, романтичного стилю, класики, спортивного стилю, мілітарі тощо, гармонізація етнопошуків зі стильовими ремінісценціями минулих десятиліть. Наукова новизна публікації полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні та розгляді на емпіричному матеріалі проблеми "етнічного полістилізму" у дизайні одягу другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Практична значущість полягає у можливості використання отриманих результатів в наукових дослідженнях з історії і теорії дизайну; у підготовці методичних розробок, посібників та хрестоматій з історії та теорії моди; у розробці лекцій, практичних і семінарських занять у межах навчальних курсів "Історія костюма", "Історія моди ХХ ст.", "Історія дизайну в Україні", "Проектування", "Теорія моди".
The aim of the article is to characterize the "ethnic polistylism" in clothes design of the second half of XX – beginning of XXI century in their conditionality by structural and content peculiarities of modern culture and aesthetics of postmodernism. The methodological basis of the article is formed by the semiotic and structural and functional methods of analysis; hermeneutical and comparative and historical methods; method of art analysis. It is proved that in the clothes design of the second half of XX – beginning of XXI century the ethnic polystylism became a reflection of the entropy of the "world picture", the relations of valuable systems, the pluralization of aesthetic priorities and norms, and the establishment of multiversion methods of their implementation. It is substantiated that the formation of the trend dates by the end of 1960 – 1970s, when several styles (such as retro, ethnos, romantic, sports, hi-tech, glam, disco, military) were developing simultaneously. The leading role in style formation played "the birth of fashion on the streets" and the increasing influence on the clothes design of tastes and aesthetic preferences of different groups of consumers. cultures, their game transformation, synthesis of ethnostyle, romantic style, classics, sports style, militaries, etc., harmonization of ethno-searches with stylistic reminiscences of the past decades. It was reasoned that the originally differentiated on folk style, national style and ecostyle, the ethnic direction under the influence of the aesthetics of postmodernism acquired an internal style differentiation, based on the expansion of the circle of ethnic sources, the diversity of methods of design, the integration of postmodernism ironic and game interpretation of traditions into clothes design. It has been demonstrated that the characteristic peculiarities of the foreign and Ukrainian designers work of 1980 – 2010 became the eclectic combination in one collection or model of elements of various ethnic Scientific novelty of the article consists in theoretical and methodological grounds and consideration on the empirical material of the problem of "ethnic polistylism" in clothes design of the second half of XX – beginning of XXI century. The practical significance of the research lies in the fact that the collected materials, their analysis and theoretical generalization can be used in scientific researches on history and theory of design; in the preparation of methodological developments, manuals and textbooks on history and theory of fashion; in the development of lectures, practical and seminar sessions within the courses "History of the costume", "History of fashion of XX century", "History of design in Ukraine", "Designing", "Theory of fashion".
DOI: 10.30857/2617-0272.2018.3.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12217
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2018_N3_P085-095.pdf414,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.