Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12220
Title: Реінтеграція вимушених переселенців та демобілізованих військовослужбовців із зони ООС (АТО)
Authors: Ганущак-Єфіменко, Л. М.
Гончаренко, І. М.
Keywords: реінтеграція
вимушено переміщені особи
демобілізовані із зони ООС (АТО)
підприємництво
адаптація
реинтеграция
вынужденно перемещенные лица
демобилизованные из зоны ООС (АТО)
предпринимательство
адаптация
reintegration
internally displaced persons (IDPs)
demobilized from the UFO (ATO) zone
entrepreneurship
adaptation
Issue Date: 2018
Citation: Ганущак-Єфіменко Л. М. Реінтеграція вимушених переселенців та демобілізованих військовослужбовців із зони ООС (АТО) [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко, І. М. Гончаренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 3 (123). - С. 22-36.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено питанням продовження в Україні операції об'єднаних сил (кол. АТО), що зумовлює складну військово-політичну та соціально-економічну ситуацію, зокрема, в точках етнотериторіального напруження (Донецькому та Луганському регіонах), внаслідок чого зареєстровано велику кількість вимушено переміщених осіб (ВПО) (більш ніж 1,5 млн осіб), а також демобілізованих і поранених в зоні військових дій солдат (близько 80 тис. осіб). Забезпечення самозайнятості та працевлаштування економічно активної частини цих категорій населення сприятиме вирішенню болючих соціально-економічних проблем, поліпшенню ситуації на ринку праці, зниженню соціальної напруги в суспільстві. Метою статті є розвиток теоретичних положень щодо обґрунтування дієвого алгоритму реінтеграції вимушених переселенців та демобілізованих військовослужбовців із зони ООС (АТО). В роботі використано такі методи дослідження: метод експертного опитування - для проведення діагностики запитів та потреб інтегрантів (вимушених переселенців, демобілізованих із зони ООС (АТО); метод системного аналізу та логічного узагальнення - для обґрунтування та визначення ролі симбіозу інновацій у сфері підприємництва та освіти для демобілізованих із зони ООС (АТО); метод критичного мислення - для виокремлення передумов розвитку та перспектив впровадження соціальних інновацій у сферу підприємництва та освіти; матричний метод - для виявлення основних складових програми реінтеграції ВПО та демобілізованих із зони ООС (АТО). Передбачається, що програма багатофакторного поєднання основних складових реінтеграції ВПО та демобілізованих із зони ООС (АТО) дасть змогу розробити дієвий інструмент адаптації соціально незахищених верств населення. Розвиток концептуальних принципів побудови алгоритму адаптації ВПО та демобілізованих із зони ООС (АТО) на основі синергетичного поєднання всіх складових запропонованої програми реінтеграції забезпечить комплексний підхід до вирішення актуальної соціально-економічної проблеми адаптації соціально уразливих верств населення.
Статья посвящена вопросам продолжения в Украине операции объединенных сил (ранее АТО), которая обусловила сложную военно-политическую и социально-экономическую ситуацию, в частности, в точках этнотерриториального напряжения (Донецком и Луганском регионах), вследствие чего в стране насчитывается большое количество вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) (более 1,5 млн чел.), а также демобилизованных и раненых в зоне военных действий солдат (около 80 тыс.). Обеспечение самозанятости и трудоустройство экономически активной части этих категорий населения будет способствовать решению болезненных социально-экономических проблем, улучшению ситуации на рынке труда, снижению социальной напряженности в обществе. Целью статьи является развитие теоретических положений по обоснованию эффективного алгоритма реинтеграции вынужденных переселенцев и демобилизованных военнослужащих из зоны ООС (АТО). В работе использованы следующие методы исследования: метод экспертного опроса - для проведения диагностики запросов и потребностей интегрантов (вынужденных переселенцев, демобилизованных из зоны ООС (АТО)); метод системного анализа и логического обобщения - для обоснования и определения роли симбиоза инноваций в сфере предпринимательства и образования для демобилизованных из зоны ООС (АТО); метод критического мышления - для выделения предпосылок развития и перспектив внедрения социальных инноваций в сферу предпринимательства и образования; матричный метод - для выявления основных составляющих программы реинтеграции ВПЛ и демобилизованных из зоны ООС (АТО). Предполагается, что программа многофакторного сочетания основных составляющих реинтеграции ВПЛ и демобилизованных из зоны ООС (АТО) позволит разработать действенный инструмент адаптации социально незащищенных слоев населения. Развитие концептуальных принципов построения алгоритма адаптации ВПЛ и демобилизованных из зоны ООС (АТО) на основе синергетического сочетания всех составляющих предлагаемой программы реинтеграции обеспечит комплексный подход к решению актуальной социально-экономической проблемы адаптации социально уязвимых слоев населения.
The paper provides insights to the issues of ongoing United Forces Operation (UFO) (formerly ATO) in Ukraine which resulted in a complicated military, political and socioeconomic situation, in particular in bringing the ethno-territorial tension in Donetsk and Luhansk regions, with a large number of internally displaced persons (IDPs) tracked in the country (over 1,500,000 persons) as well as demobilized and wounded in a military operations zone soldiers (about 80 000). Promoting employment and self-employment of economically active population will contribute to resolve contemporary painful socioeconomic problems, improve the situation on the labour market, reduce social tension etc. The research objective is the development of theoretical positions to provide rationale to an effective algorithm for reintegration of internally displaced persons and demobilized soldiers from the UFO (ATO) zone. The study employed the following research methods: a method of expert survey to diagnose the needs and demands of job seekers (IDPs and demobilized soldiers from the UFO (ATO) zone); a method of system analysis and logical generalization - to explore and identify the role of symbiosis of innovations in the fields of entrepreneurship and training for the demobilized from the UFO (ATO) zone; a critical thinking method - to elaborate a development framework and prospects for implementing social innovations in the areas of entrepreneurship and education; a matrix method - to identify the major components of reintegration programmes for IDPs and the demobilized from the UFO (ATO) zone. The findings suggest that multivariate combinations of the above components in the system of reintegration of IDPs and demobilized from the UFO (ATO) zone will allow to develop an effective instrument in the context of adaptation of socially vulnerable groups. Building conceptual principles for the IDPs and UFO (ATO) veterans’ adaptation algorithm based on the synergistic combination of all components of the proposed reintegration programme will ensure an integrated approach to solving the burning socioeconomic problems of adaptation of socially vulnerable population.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.3.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12220
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V123_P022-036.pdf831,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.