Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12222
Title: Концептуальні підходи до управління малими підприємствами з урахуванням критеріїв економічної безпеки та життєвого циклу підприємства
Authors: Гнатенко, І. А.
Keywords: мале підприємство
життєвий цикл підприємств
конкурентні процеси
кон'юнктура
фінанси
інтелектуальний продукт
форс-мажорні ситуації
ризик-менеджмент
бізнес-процеси
малое предприятие
жизненный цикл предприятий
конкурентные процессы
конъюнктура
финансы
интеллектуальный продукт
форс-мажорные ситуации
риск-менеджмент
бизнес-процессы
small business
business life cycle
competitive processes
market environment
finance
intellectual property product
force majeure
risk management
business processes
Issue Date: 2018
Citation: Гнатенко І. А. Концептуальні підходи до управління малими підприємствами з урахуванням критеріїв економічної безпеки та життєвого циклу підприємства [Текст] / І. А. Гнатенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 3 (123). - С. 47-56.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті акцентовано увагу на необхідності розвитку малих підприємств як обов'язкової складової економічної системи ринкового типу. Зроблено комплексний аналіз характерних ознак сучасного підприємництва. Досліджено основи управління малими підприємствами з урахуванням критеріїв економічної безпеки та життєвого циклу підприємства. Вирішення наукових завдань здійснювалося з використанням таких методів дослідження, як абстрактно-логічний (при виявленні закономірностей процесів, явищ і тенденцій у розвитку малих підприємств) та монографічний (у дослідженні основ організації та управління малими підприємствами). Розроблено рекомендації з управління малими підприємствами, що враховують сукупність критеріїв та показників економічної безпеки малого підприємства. До базових критеріїв економічної безпеки малих підприємств віднесено потенціал розвитку, зношеність матеріально-технічної бази, фінансово-економічні показники діяльності, рівень злочинності щодо суб'єктів підприємництва, дієздатність системи забезпечення належного рівня комерційної таємниці та майнової й особистісної безпеки підприємств. Доведено, що будь-який етап життєвого циклу розвитку малого підприємства потребує чітких і скоординованих послідовних управлінських дій для реалізації поставленої мети. Визначено, що з метою запобігання банкрутства та ліквідації малих підприємств на будь-якому етапі життєвого циклу необхідне впровадження заходів успішного управління, які зменшать вплив загроз зовнішнього оточення та наблизять життєвий цикл розвитку малого підприємства до оптимального. Акцентовано увагу на тому, що робота малого підприємства забезпечується правильністю вибору стратегічних орієнтирів, що сприяє стійкому розвитку підприємства, забезпеченню його економічної безпеки, підвищенню конкурентоспроможності продукції чи послуг тощо.
В статье акцентировано внимание на необходимости развития малых предприятий, как обязательной составляющей экономической системы рыночного типа. Сделан комплексный анализ характерных черт современного предпринимательства. Исследованы основы управления малыми предприятиями с учетом критериев экономической безопасности и жизненного цикла предприятия. Решение научных задач осуществлялось с использованием таких методов исследования, как абстрактно-логический (при выявлении закономерностей процессов, явлений и тенденций в развитии малых предприятий) и монографический (в исследовании основ организации и управления малыми предприятиями). Разработаны рекомендации по управлению малыми предприятиями, которые учитывают совокупность критериев и показателей экономической безопасности малого предприятия. К базовым критериям экономической безопасности малых предприятий отнесены потенциал развития, изношенность материально-технической базы, финансово-экономические показатели деятельности, уровень преступности в отношении субъектов предпринимательства, дееспособность системы обеспечения надлежащего уровня коммерческой тайны, имущественной и личной безопасности предприятий. Доказано, что любой этап жизненного цикла развития малого предприятия требует четких и скоординированных последовательных управленческих действий для реализации поставленной цели. Определено, что с целью предотвращения банкротства и ликвидации малых предприятий на любом этапе жизненного цикла необходимо внедрение мероприятий успешного управления, которые уменьшат влияние угроз внешнего окружения и приблизят жизненный цикл развития малого предприятия к оптимальному. Акцентировано внимание на том, что работа малого предприятия обеспечивается правильностью выбора стратегических ориентиров, что способствует устойчивому развитию предприятия, обеспечению экономической безопасности, повышению конкурентоспособности продукции или услуг и т. д.
The paper focuses on the need for enhancing small business development as a mandatory component of a market-based economic system. A thorough comprehensive analysis has been performed to reveal the characteristic features of modern entrepreneurship, providing insights into small business management basics in terms of the criteria of economic security and the enterprise life cycle. To solve the research problem set, the following research methods were employed: a method of abstract logic (to detect regularities of processes, phenomena and trends in the development of small businesses) and a monographic method (to study the organizational and management principles of small business). Recommendations and tips for managing small businesses are offered taking into consideration a set of criteria and economic security indicators for small enterprises. The key criteria for small business economic security refer to its development capacity; depreciation of physical facilities and resources; financial and economic performance indicators; the crime rate as to business entities; the system viability to ensure the appropriate level of commercial confidentiality as well as property and private safety of businesses. It is proved that any life cycle stage of a small business development should involve a range of clear, consistent and coordinated management actions to implement the business goals. Evidence has been provided that to prevent bankruptcy and small business liquidation at any stage of its life cycle it is critical to implement the effective management paradigm which will mitigate the effects of external environment threats and maintain the optimum life cycle development of small businesses. It is argued that a correct choice of strategic guidance promotes the sustainable development of small businesses, enhances their economic security, assures products and services competitiveness, etc.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.3.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12222
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V123_P047-056.pdf204 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.