Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12231
Title: Формування інноваційної інфраструктури на засадах транскордонного партнерства
Authors: Зарічна, О. В.
Keywords: інновації
інноваційні проекти
інноваційна інфраструктура
інноваційно-технологічні центри
бізнес-інкубатори
центри трансферу технологій
транскордонне партнерство
державно-приватне партнерство
технопарки
кластери
венчурні фонди
науково-дослідні структури
іноземні інвестиції
фінансування інноваційної діяльності
инновации
инновационные проекты
инновационная инфраструктура
инновационно-технологические центры
бизнес-инкубаторы
центры трансфера технологий
трансграничное партнерство
государственно-частное партнерство
кластеры
венчурные фонды
научно-исследовательские структуры
иностранные инвестиции
финансирование инвестиционной деятельности
innovations
innovative projects
innovation infrastructure
innovation and technological centres
business incubators
centres for technology transfer
cross-border partnership
public-private partnership
technological parks
clusters
venture funds
R&D institutions
foreign investment
innovation funding
Issue Date: 2018
Citation: Зарічна О. В. Формування інноваційної інфраструктури на засадах транскордонного партнерства [Текст] / О. В. Зарічна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 4 (125). - С. 30-37.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті викладено результати досліджень щодо формування інноваційної інфраструктури в рамках транскордонного партнерства в умовах європейського вектора розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Виділено основні стратегічні вектори для створення бізнес-інкубаторів та розвитку інтеграційних процесів в рамках транскордонного партнерства. Запропоновано альтернативні шляхи фінансування інноваційних проектів та підтримки інноваційної інфраструктури в контексті транскордонного співробітництва у вигляді проектів державно-приватного партнерства. Визначено, що державно-приватне партнерство в транскордонній співпраці уявляє собою не весь спектр взаємин між громадами територій суміжних держав, а лише ті, які пов’язані з розвитком інфраструктури загального користування та наданням пов’язаних послуг. Доведено, що, з одного боку, транскордонна інфраструктура сама виступає об’єктом інвестиційного вкладення, а з іншого, – є необхідною передумовою інвестиційної привабливості та економічного зростання. Тезисно обгрунтовано, що формування інноваційної інфраструктури на засадах транскордонного партнерства сприятиме: поліпшенню бізнес-клімату та створенні умов для надходження інвестицій в економіку регіонів України; збільшення обсягів товарообігу, забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва; створення та забезпечення функціонування транскордонних економічних бізнес-інкубаторів, кластерів, вдосконалення та розбудову інфраструктури. Визначено, що інтеграція розвиненої інноваційної інфраструктури з освітою, наукою і промисловістю дає змогу ефективно формувати галузеві інноваційні ланцюжки, що реалізовують повний цикл створення конкурентоспроможного науково-технічного продукту – від наукової ідеї до серійного виробництва.
В статье изложены результаты исследований по формированию инновационной инфраструктуры в рамках трансграничного партнерства в условиях европейского вектора развития внешнеэкономических связей. Выделены основные стратегические векторы для создания бизнес-инкубаторов и развития интеграционных процессов в рамках трансграничного партнерства. Предложены альтернативные пути финансирования инновационных проектов и поддержки инновационной инфраструктуры в контексте трансграничного сотрудничества в виде проектов государственно-частного партнерства. Определено, что государственно-частным партнерством в трансграничном сотрудничестве является не весь спектр взаимоотношений между общинами территорий сопредельных государств, а только те, которые связаны с развитием инфраструктуры общего пользования и предоставлением связанных услуг. Доказано, что, с одной стороны, трансграничная инфраструктура сама выступает объектом инвестиционного вложения, а с другой, – является необходимым условием инвестиционной привлекательности и экономического роста. Тезисно обоснованно, что формирование инновационной инфраструктуры на основе трансграничного партнерства будет способствовать: улучшению бизнес-климата и созданию условий для притока инвестиций в экономику регионов Украины; увеличение объемов товарооборота, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства; создание и обеспечение функционирования трансграничных экономических бизнес-инкубаторов, кластеров, совершенствования и развития инфраструктуры. Определено, что интеграция развитой инновационной инфраструктуры с образованием, наукой и промышленностью позволяет эффективно формировать отраслевые инновационные цепочки, реализующие полный цикл создания конкурентоспособного научно-технического продукта – от научной идеи до серийного производства.
The paper discusses the research findings on building innovation infrastructure in the framework of cross-border partnerships within the European vector of foreign economic relations development. The key strategic areas for creating business incubators and enhancing integration processes in terms of cross-border partnerships are identified. The alternative ways of funding innovative projects and providing support for innovation infrastructure in the context of crossborder collaboration in the form of public-private partnerships are suggested. The paper argues that public-private partnerships in cross-border cooperation involves not the whole spectrum of relations between communities within the territories of neighbouring states but only those that are associated with general use public infrastructure development and related services provision. Evidence is given that, on the one hand, cross-border infrastructure itself acts as an object of investment, and on the other one, is an essential prerequisite of investment attractiveness and economic growth. It is briefly explained that building an innovation infrastructure on the basis of cross-border partnerships will contribute to: improving the business climate and building environment for investments inflow into Ukrainian economic regions; increasing turnover, boosting small and medium entrepreneurship; creating and maintaining cross-border economic and business incubators, clusters, enhancing and further developing of infrastructure. It is specified that the integration of the developed innovation infrastructure with education, research and business brought together provides for building efficient industry innovation chains, implementing the full cycle of competitive scientific and technological product development – from a research idea to a large-scale manufacturing.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.4.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12231
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V125_P030-037.pdf189,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.